Naujausios technologijos – ateivių dovana?

ufo-korsoBuvęs kariškis Filipas Korso kuris armijoje tarnavo, kai JAV prezidentu buvo Dvaitas Eizenhaueris, pasakoja, kad amerikiečių pramoninėse technologijose yra panaudojamos žinios, kurios įgytos, tyrinėjant nežemiškuosius skraidančius aparatus ir JAV teritorijoje aptiktas nuolaužas.

 

Nepažįstamojo skambutis

 

Šie teiginiai, kaip ir visas Korso knygos turinys, sukėlė daugybę kalti­nimų duomenų falsifikavimu. Tačiau atsirado ir palaikančiųjų papulkinin­kį. Tarp pastarųjų buvo ir žurnalistas Kėnis Jangas, iš pradžių skeptiškai žiūrėjęs į viską, kas susiję su NSO, tačiau tik iki to meto, kol įvyko keis­tas susitikimas, privertęs pakeisti savo poziciją.

 

1995-ųjų metų pavasarį Jangui, gy­venančiam Cincinatyje (Ohajo valsti­ja), paskambino kažkoks vyras iš toje pačioje valstijoje esančio Springfildo miesto. Skambinantysis, kuris neprisistatė, pasakė, kad yra buvęs kariškis ir jam yra žinomi kai kurie faktai apie reversinės inžinerijos projektus, t.y. skraidančiųjų lėkščių gamybos technologijos atkūrimas bei detalių ir mazgų panaudojimas, apie kuriuos jam pranešė bičiulis, buvęs mokslinės tyri­mo korporacijos „Monsanto Research“ darbuotojas. Pati kompanija įkurta ne­toli Deitono miesto toje pačioje Ohajo valstijoje, o skambinęs vyriškis pasakė, kad pasiruošęs apie viską papasakoti Jangui.

 

Įdomiausia tai, kad šis pokalbis įvyko netrukus po to, kai informacinė agentūra „Associated Press“ keliuose Springfildo laikraščiuose išspausdino Jango straipsnį, kuriame jis skeptiškai pasisakė apie ateivių vizitų tikimybę.

 

Žurnalistas susitarė susitikti su skambinančiu vyru po dviejų savaičių ir papietauti viename restorane į pietus nuo Deitono. Jangas susisiekė su savo pažįstamais Klara ir Luisu, kurie do­mėjosi visokia neįprasta informacija. Pastarieji mielai sutiko paklausyti, ką papasakos nepažįstamasis.

Junkitės prie mūsų Facebooke
ir
sekite mus Instagram @anomalija.lt

Aš jau Jus seku (uždaryti ir daugiau nerodyti)!

 

Pokalbis su apsauginiu…

 

Žurnalistai į Deitoną atvyko, likus valandai iki susitikimo, todėl nuspren­dė susirasti korporaciją „Monsanto Research“ ir ką nors sužinoti apie ją. Pagal telefonu nepažįstamojo pateiktą informacija surasti korporacijos pas­tatus buvo visai nesunku. Nuo kelio buvo matyti keletas korpusų, panašių į didžiules dėžes. Visa teritorija buvo apjuosta tvora.Pastatuose nebuvo langų, o jų viršutines dalis raizgė ortakiai, ven­tiliacijos vamzdžiai ir metalinės per­tvaros. Tačiau iškaba buvo visai kita -„Quality Chemical“.Kai „ekskursantai“ priartėjo prie pagrindinio įėjimo, apsauginis padėjo į šoną sumuštinį, timptelėjo aukštyn nusmukusias po didžiuliu pilvu kelnes ir griežtai paklausė:

Įdomu? Sudominkite ir kitus! Pasidalinkite ir tęskite skaitymą.
Dalintis

 

-Kuo galiu padėti?

 

-Mes dirbame projekte, kurio tikslas – surinkti informaciją apie kor­poracijas, veikiančias šiame regione. Mums būtų įdomu sužinoti ar anks­čiau ši įmonė nesivadino „Monsanto Research“? – atsakymas ir po to už­duotas klausimas turėjo išsklaidyti apsauginio nepasitikėjimą.

 

-Taip, tikrai prieš keletą metų veikė įmonė tokiu pavadinimu.

 

-O gal jūs žinote, kokio pobūdžio čia buvo atliekami tyrimai? – paklausė Jangas, tikėdamasis išgirsti ką nors intriguojančio.

 

-Ne, nežinau, tačiau tai buvo kaž­koks slaptas projektas Raito Patersono karinei bazei.
Po to, kai apsauginis papasakojo viską, ką žinojo, netgi kelių didelių gaisrų, įvykusių prieš keletą metų, detales, Jangas su savo bičiuliais jam nuoširdžiai padėkojo. Pakeliui į resto­raną jie vis diskutavo tarpusavyje apie apsauginio paminėtą slaptą projektą, kuris buvo vykdomas karinių oro pajėgų užsakymu. Nors apsauginis nepasakė jokių detalių apie anksčiau vykdytus darbus, buvo gautas netie­sioginis patvirtinimas, kad užsakovas buvo JAV KOP. Detales turėjo susiti­kimo metu papasakoti paslaptingasis „informatorius“.
…IR „infor­matoriumi“

 

Šis ponas sėdėjo savo automobilyje šalia restorano. Žurnalistai šalia pasi­statė savo automobilį, pasisveikino su vyru ir visi kartu patraukė į restoraną. Išklausęs Jango pasakojimą apie tai, kaip jie bendravo su apsauginiu, nauja­sis pažįstamas tik šyptelėjo ir tarė:

 

-Tai įdomu.

 

-Dabar jūs papasakokite apie savo bičiulį, – paprašė Klara po to, kai ofi­ciantas priėmė užsakymą.

 

-Dabar jo jau nebėra gyvųjų tarpe… Tačiau jis dirbo „Monsanto Research“ kompanijoje ir turėjo leidimą slaptiems darbams, – mąsliai ištarė buvęs kari­ninkas ir tęsė: – Iš jo pasakojimų gali­ma teigti, kad į „Monsanto Research“ padalinius buvo atgabentos skraidan­čios lėkštės detalės ir sudėtinės dalys, kurios ten prabuvo keletą metų. Viskas buvo daroma slaptai, tačiau labai keis­ta, kad nebuvo įvesta griežto saugumo sistemos. Gali būti, kad šių priemonių nebuvimas buvo patikima ypač slapto projekto maskuotė.

 

-Iš kur buvo atgabentos detalės ir sudėtinės dalys? – pasidomėjo klausy­tojai.

 

-Aš nežinau, bet mes visi girdėjo­me pasakojimų apie Rosvelą, – atsakė vyras. Buvo galima pastebėti, kad jis stengiasi išsisukti nuo nepatogių jam klausimų ir tęsti toliau jo pasirinktą pokalbio liniją. — Bet kuriuo atveju,korporacijoje vienu metu buvo vyk­doma ir nemažai kitokių darbų, o per kelerius metus ten įvyko keletas rimtų incidentų. Vieno tokio incidento metu sprogo cheminės medžiagos ir sukėlė didžiulį gaisrą.Išgirdus šiuos žodžius Klara metė žvilgsnį į Luisą, prisimindama neseną apkūniojo apsauginio pasakojimą.

 

-Vienas iš incidentų kilo, vykdant eksperimentus su gravitacinėmis ban­gomis. Tuokart mano bičiulis buvo su­žeistas, po to išgabentas į ligoninę, kur iš karto labai kruopščiai ištirtas. Tos pačios dienos vakare jis buvo išleistas iš ligoninės, bet, kaip pats pasakojo, kurį laiką turėjo orientacijos sutrikimų.

 

Didelė dalis reversinės inžinerijos tyrimų buvo susiję su gravitacinėmis bangomis. Kartą sužinojau apie prie­taisą, panašų į šerdį arba policininko lazdą. Nukreipus tokią šerdį į masyvų betoninį bloką, jį galima pakelti į orą, tarsi stebuklinga lazdele. Buvo ir kaž­kokios branduolinės medžiagos, kurios gaminamos ten pat, vietoje, o paskui slapta sunkvežimiais išvežamos į Džekeso Fletą, kur buvo iškraunamos ir palaidojamos. Kartą šiomis medžia­gomis buvo užkrėsta visa korporacijos teritorija.

 

-Ar šis užkrėtimas buvo kaip nors susijęs su skraidančiųjų lėkščių kom­ponentais? – paklausė Jangas, bandy­damas sugrąžinti pokalbį link NSO.

 

-Aš manau, kad buvo, bent jau dalinai, – vyras pasakė neužtikrintai. Susidarė įspūdis, kad jam žinomi ne visi korporacijos veiklos aspektai.

 

Pasakojimas apie paslaptingą lankytoją

 

-Tačiau tikra sensacija, — tęsė vy­riškis, – tapo gana keisto vyro atsira­dimas. Kaip pasakojo mano velionis bičiulis, buvo kažkoks vyras, kuris į „Monsanto Research“ atvykdavo, ly­dimas ginkluotos apsaugos. 7-o dešim­tmečio pabaigoje ir 8-o dešimtmečio pradžioje šis vyras buvo atvykęs šešis kartus.

 

Tai buvo gerais rūbais apsi­rengęs žmogus, jis turėjo leidimą prie slaptų darbų, būti korporacijos terito­rijoje ir kontaktuoti su darbuotojais. Jis kalbėdavo su žmonėmis, – paaiškino informatorius, – tačiau tai buvo neį­prasta asmenybė. Sis žmogus su dar­buotojais svarstė įvairius klausimus,susijusius su kasdieninėmis tarnybinė­mis pareigomis, patikrinimais ir, kas buvo labai neįprasta, kalbėjosi su jais asmeninio gyvenimo temomis.

 

-Ką jūs turite galvoje, sakydamas „neįprasta asmenybė“? – ryžtingai pa­klausė Klara.

 

-Aš turiu mintyje tai, kad jis nebu­vo paprastas žmogus. Nors jis atrodė įprastai, taip pat, kaip jūs ar aš, dėvėjo puikų kostiumą, tai nebuvo paprastas žmogus. Daugelis žmonių po pokalbių su juo pasijusdavo prislėgti, o kai kurie netgi jusdavo sunkią depresiją. Kartą jis pakalbėjo su mano bičiuliu ir jam pasakė kažką tokio, kas pažeidė jo sielą visam gyvenimui. Bičiulio našlė man papasakojo, kad po šio pokalbio jos vyras naktį dažnai sėdėdavo ant lo­vos krašto ir, apsipylęs šaltu prakaitu, mąstydavo apie šį keistą žmogų. Jis ne kartą pasakė: „Tas žmogus apie mane žino viską“.

 

Apibendrinimas

 

Pagal informaciją, kurią pateikė in­formatorius, „detalės ir sudėtinės da­lys“, pagamintos pagal nežinomą tech­nologiją, buvo atgabentos į ypač slaptą „Monsanto Research“ korporacijos padalinį iš Raito Patersono aviacijos bazės. Korporacijos mokslinio tyrimo laboratorijose buvo atlikta inžinerinė ir techninė analizė.

 

Po to buvo gamina­mi šių detalių dublikatai, kurie paskui buvo kažkur išgabenami surinkimui.Nepasitenkindamas duomenimis, gautais „iš antrųjų rankų“, Jangas pa­sistengė daugiau sužinoti apie velionį informatoriaus bičiulį. Žurnalistui pavyko sužinoti, kad našlė ne kartą kalbėjo su informatoriumi, nes pati taip pat tiesiogiai buvo susijusi su šia korporacijos veiklos sritimi, o šie po­kalbiai vykdavo keletą metų po jos vyro mirties.Duomenų, gautų iš informatoriaus, net jei jie ir buvo teisingi, patvir­tinti nepavyko.

 

Tačiau kompanijos „Monsanto Research“ paminėjimas Filipo Korso knygoje, išėjusioje praėjus dviems metams po šio pokalbio, kartu su paslaptinga istorija apie reversinės inžinerijos būdu sukurtas detales ir komponentus, gali paprasčiausiai sudaryti dalį to deformuoto ir svaigi­nančio galvosūkio, kuris yra pernelyg keistas, kad tai būtų tiesa. Jeigu tai vis tik tiesa, ja patikėti labai sunku…

 

Inf. pasidalino: mzicka, inf. šaltinis žurnalas “Mįslės ir faktai”

 

misles-faktai

Rekomenduojami video:


2500
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
0 Comment authors
Naujausius Seniausius Geriausius
mėgėjas

Čia toli gražu ne pasakos-plačiau apie tai galima sužinoti šioje knygoje:

https://www.knygos.lt/lt/knygos/nso-kasdienybe/

Paradigm Shift

Va kokia mintis kilo iš mano kepurės: straipsnis labai išsamus, bet tema labai jau nuvalkiota iš filmų.
P.S. Internete truputi yra informacijos, jog trikampiai “NSO” yra pačių žmonių sukurti.

Taip pat skaitykite