Didysis sprogimas. Antra dalis: nuo Planko konstantos iki žmogaus

Pradėjo Linas Esu, birželio 26, 2017, 14:23:47

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

Linas Esu

birželio 26, 2017, 14:23:47 Redagavimas: birželio 26, 2017, 20:49:50 by Linas Esu
Tai antroji straipsnių serijos dalis apie Didžiojo Sprogimo teoriją. Pirmoje dalyje paprastai ir aiškiai išaškinta, kas tai per teorija ir kuo ji grindžiama. Šioje dalyje surasite nuoseklesnį Visatos vystimosi kelią. Kaip keitėsi pasaulis nuo Planko konstantos iki mūsų dienų? Ką slepia Planko kosntanta? Ką išvystumėme pažvelgę anapus jos?

Kelionė į praeitį


Bet kuris daiktas turi savo istoriją - viskas iš kažkur prasidėjo ir kažkur baigiasi. Pavyzdžiui ant stalo gulintis raktas prieš kokį šimtą metų kaip mineralas glūdėjo uolienoje. Kirtiklio ar orinio plaktuko smūgiu buvo iškastas geležies rūdos luitas, iš kurio ir padarytas šis raktas, milijardus metų buvęs įkalintas uoloje. Taigi, toks paprastas dalykas kaip rakto metalas yra beveik toks pat senas kaip ir Žemė, o jos amžius šiandien yra skaičiuojamas apie keturis su puse milijardo metų. Tačiau galima kopti dar toliau į praeitį, ieškant šio rakto kilmės.Geležies branduolys yra vienas iš patvariausių branduolių visatoje. Mes galėtume tęsti savo kelionę į praeitį iki tol, kol dar nebuvo nei Žemės, nei Saulės. Jūsų rakto metalas plaukiojo tarpžvaigždinėje erdvėje debesies forma. Tame debesyje jau buvo visi sunkieji elementai, kurių prireiks, formuojantis mūsų Saulės sistemai. Vadinasi prieš aštuonis ar dešimt milijardų metų, iki raktas pateko į mūsų rankas, jis egzistavo gimstančios materijos debesyje geležies atomų forma. Bet iš kur tas debesis?

Tai buvo saulė, egzistavusi dar prieš mūsiškę, kuri sprogo maždaug prieš dešimt ar dvylika milijardų metų. Tuo metu Visata iš esmės buvo sudaryta iš didžiulių vandenilio debesų, kurie kondensavosi, kaito, ir tas procesas baigdavosi pirmųjų žvaigždžių - milžinių susiformavimu. Jas būtų galima palyginti su milžiniškomis krosnimis, skirtomis sunkiųjų elementų branduoliams gaminti. Jų būtinai reikėjo pakeliui į sudėtingesnės medžiagos atsiradimą. Tų žvaigždžių - milžinų amžius buvo palyginti trumpas - vos keli šimtai milijonų metų. Sprogdamos, jos išmesdavo į erdvę medžiagas, reikalingas kitoms, jau mažesnėms, vadinamosioms antrosios kilmės žvaigždėms, o taip pat - jų planetoms ir , žinoma, jose esantiems metalams formuotis.

Astrofizikai pradžia laiko pirmąsias milijardines sekundės dalis po susikūrimo. Antai mes esame per 10-43 sekundės po sprogimo. Tai fantastiškai mažas skaičius, podraug ir fantastiškai mažas Visatos amžius. Tą momentą Visata su visu tuo, kas joje tilps vėliau, su galaktikomis, planetomis, Žeme, su medžiais, gėlėmis ir jūsų įžymiuoju raktu, - tilps neįsivaizduojamo mažumo sferoje, kurios diametras: 10-33 cm, t.y. milijardus milijardų kartų mažesnis negu atomo branduolio diametras. Palyginimui galima paminėti, jog atomo branduolio diametras yra tik 10-13 centimetro.

Šios pradinės Visatos tankis ir šiluma yra tokie dideli, kad žmogaus protas vėlgi nebepajėgus jų suvokti: pašėlusi 1032 laipsnių temperatūra - skaičius su 32 nuliais. Čia mes atsitrenkiame į vadinamąją temperatūrinę "sieną", į kraštutinę šiluminę ribą, už kurios mūsų fizika galutinai sugriūva. Esant tokiai temperatūrai, gimstančios Visatos energija yra siaubinga. O jei kalbėsime apie materiją - jeigu šis žodis dar gali turėti kokią prasmę, - tai ji yra primityvių dalelių, tolimų kvarkų giminaičių, sankaupa. Tos dalelės nuolatos tarp savęs sąveikauja. Dar nėra dalelių diferenciacijos: jos visos sąveikauja tuo pačiu būdu. Tai stadija, kai dar nėra išsidiferencijavusios keturios pagrindinės tarpusavio sąveikos jėgos (gravitacija, elektromagnetinė ir dvi - stiprioji ir silpnoji - branduolinės jėgos). Jos tebėra susiliejusios vienoje universalinėje jėgoje.

 Ir visa tai Visatoje, kuri milijardus kartų mažesnė už segtuko galvutę! Tai galbūt labiausiai pakvaišęs visos kosminės istorijos periodas. Įvykiai vystosi neįsivaizduojamu ritmu: per šias milijardines sekundės dalis įvyksta daugiau dalykų negu per visus likusius milijardus metų.

Pavyzdžiui, toks įvykis, kurį šiuo metu stebime gana dažnai: fotoaparato blyksnis atsirandančioje Visatoje būtų lygus milijardų metų trukmei. Kodėl? Ogi todėl, kad kraštutinis įvykių tankumas implikuoja trukmės persisukimus. Užteko kelių milijardinių sekundės dalių, kad Visata pereitų į ekstraordinarinę raidos fazę, kurią fizika vadina "įsiliepsnojimo era". Tai nepaprastai trumpa epocha: nuo 10-35 iki 10-32 sekundės. Per tą laiką Visata išsiplečia 1050 kartų, nuo atomo branduolio dydžio pereidama iki 10 cm diametro - maždaug apelsino dydžio - sferą. Kitais žodžiais tariant, šis tiesiog galvą svaiginantis Visatos išsiplėtimas yra reikšmingesnis negu visa kita po jo: nuo "įsiliepsnojimo" arba infliacinės eros iki mūsų dienų Visatos apimtis padidės, palyginti, labai nedaug: 109, taigi vos vieną milijardą kartų.

Ir štai mes regime Visatą, didumo sulyg apelsinu: tai elektronų, kvarkų, neutrinų, fotonų ir jų visų antidalelių, pasirodžiusių per tą neįtikėtinai trumpą laiką, per 10-32 sekundės, mišinys ir jis visai nevienalytis. Jeigu kas nors būtų galėjęs stebėti, būtų pamatęs, kad tas "apelsinas" išmargintas juostomis, visokiariopais netaisyklingumais; jis būtų konstatavęs, kad tas dar mažytis kosmosas vietomis yra žymiai tankesnis.

Taigi, dėl savo egzistavimo mes turime būti kažkam dėkingi už tuos nereguliarumus pačioje Visatos formavimosi pradžioje. Tie mikroskopiniai brūkšniai vystysis toliau, duodami pradžią galaktikoms, žvaigždėms ir planetoms. Bendrai ėmus, tas "kosmoso" pradinis piešinys turės viską ir per kelias milijardines sekundės dalis duos užuomazgą viskam, ką mes turime šiandien.

Atkurkime tolesnę Visatos raidą. Per 10-32 sekundės dalį įvyksta pirmasis fazinis persigrupavimas: stiprioji jėga (kuri laiduoja atomo branduolio koheziją) atsipalaiduoja nuo elektriškai silpnos jėgos (kuri kyla iš fuzijos tarp elektromagnetinės ir radioaktyvaus dezintegravimosi jėgų). Per tą akimirką Visata išsiplečia, įgaudama fenomenalias proporcijas: diametras tarp vieno ir kito jos krašto jau yra maždaug 300 metrų, Jos viduje viešpatauja absoliuti tamsa ir mintimi neaprėpiamas karštis.

Bet laikas eina. Kai jis pasiekia 10-11 sek. ribą, silpnoji elektrotraukos jėga išsiskiria į dvi atskiras jėgas: į elektromagnetinę tarpusavio sąveiką ir silpnąją jėgą. Fotonai nebegali maišytis su kitomis dalelėmis, tokiomis kaip kvarkai - gliuonai bei leptonai. Išsikristalizuoja keturios pagrindinės jėgos.

Tarp 10-11 ir 10-5 sekundės diferencijacija vyksta toliau. Šios epochos esminis įvykis yra tai, kad kvarkai grupuojasi į neutronus ir protonus, o dauguma antidalelių išnyksta, palikdamos erdvę dabartinės Visatos dalelėms.

Nuo dešimtmilijoninės sekundės dalies elementarios dalelės pasklinda erdvėje, kuri ima tvarkytis pati. Visata plečiasi ir toliau, prasideda atšalimas. Praėjus maždaug 200 sekundžių nuo pradinio momento, elementariosios dalelės renkasi į krūvą, kad suformuotų vandenilio ir helio branduolių izotopus. Pasaulis kaskart vis labiau ir labiau tampa toks, kokį mes pažįstame dabar.

Ši perpasakota istorija tęsėsi apie tris minutes. Toliau įvykiai ima vystytis žymiai lėčiau. Dar dešimt milijonų metų visas universumas bus paskendęs radiacijoje bei sukūriuojančių dujų plazmoje. Maždaug po šimto milijono metų didžiuliuose dulkių sukūriuose formuojasi pirmosios žvaigždės. Jų gelmėse lydosi vandenilio ir helio atomai tam, kad atsirastų sunkieji elementai, vėliau po kelių milijardų metų radę savo vietą ir Žemėje.


Kodėl tai įvyko?


Apmąstydami šiuos skaičius, negalime atsikratyti svaiginančio nerealumo įspūdžio. Juo labiau mes artėjame prie Visatos pradžios momento, tuo laikas atrodo tolsta nuo mūsų, prarasdamas savo kontūrus, tapdamas begaliniu. Šia proga dar kartą grįžkime į pirmąsias Visatos akimirkas: jeigu galima preciziškai aprašyti, kas įvyko 10-43 sekundės po susikūrimo, tai kas gi vyko prieš tai? Mokslas, atrodo, nepajėgus nei aprašyti, nei kaip nors kitaip išreikšti, kad būtų suvokiama protu, kas buvo pats pradinis momentas, kai laikas dar buvo absoliutus nulis, kai dar nieko nebuvo įvykę?

Faktiškai fizikai neturi nė mažiausio supratimo dėl to, kas galėtų paaiškinti pasaulio atsiradimą. Jie sugrįžta iki 10-43 sekundės nuo pasaulio pradžios, bet nei truputėlio anksčiau. Jie atsitrenkia į gerai žinomą "Planko sieną", pavadintą taip, nes garsusis fizikas buvo pirmasis, pranešęs mokslo pasauliui, kad mokslui nebeįmanoma paaiškinti, kas atsitiktų su atomais, kai svorio jėga taptų ekstremali. Mažytėje pradinės stadijos Visatoje gravitacijai reikštis nėra jokios planetos, jokios žvaigždės ar galaktikos, o vis dėlto ta jėga egzistuoja, sąveikaudama su elementariosiomis dalelėmis, kurios savo ruožtu priklauso nuo elektromagnetinės ir branduolinės jėgų. Kaip tik tai mums kliudo sužinoti tai, kas įvyko prieš 10-43 sekundės: išaugusi gravitacija stato neperžengiamą barjerą bet kokiam tolimesniam tyrinėjimui. Už "Planko sienos" - visiška paslaptis.

10-43 sekundės - tai "Planko laikas", kaip vykusiai jį vadina fizikai. Tai pagaliau kraštutinė mūsų žinojimo riba, mūsų kelionės Pradžios link galas. Už šios sienos slypi neįsivaizduojama Tikrovė, Kažkas, ko mes galbūt niekuomet nepajėgsime suvokti savo protu, paslaptis, kurios fizikai visiškai nesitiki išsiaiškinti. Kai kurie iš jų bandė nors prabėgom žvilgterėti už tos sienos, bet jie nepajėgė pasakyti nieko, kas būtų tikrai suprantama apie tai, ką jie manėsi esą pamatę.

Naujausios Visatos pradžios teorijos susišaukia, tikrąja šio žodžio prasme, su metafizinėmis sampratomis. Pavyzdžiui fizikas Džonas Vyleris (John Wheeler) taip aprašo tą "kažką", buvusį prieš Visatos sukūrimą: "Visa, ką mes žinome, yra kilę iš begalinio energijos okeano, kuris yra pasirodęs lyg ir iš nieko".

Ir iš tikrųjų, pagal kvantinio lauko teoriją, mūsų stebima fizinė Visata yra ne kas kita, kaip mažos amplitudės bangos begaliniame energijos okeane. Tokiu būdu ir elementariųjų dalelių, ir visos Visatos kilmė būtų šis energijos okeanas: erdvėlaikis ir materija yra ne tik atsiradusios šiame preliminariniame begalinės energijos ir kvantų srauto plane, bet ir nuolatos jo gaivinamos. Fizikas Deividas Bomas (David Bohm) mano, kad materija ir sąmonė, erdvė ir visata yra tiktai žemesnieji "bangų mūšos" dūžiai iš atžvilgio į jų suponuojamo plano begalinį aktyvumą. Jie plaukia iš amžinosios kūrybinės versmės, esančios anapus erdvės ir laiko.

Fizikoje egzistuoja nauja samprata, kuri pasirodė esanti labai operatyviai vertinga - tai kvantinė tuštuma. Pirmiausiai patikslinkime, kad nėra absoliučios tuštumos, kurioje visiškai nebūtų nei materijos, nei energijos. Net beorė erdvė, skirianti galaktikas, nėra visiškai tuščia: joje rastume kelis izoliuotus atomus bei įvairių tipų spinduliavimą. Ar tuštuma būtų natūrali, ar dirbtinai sukurta, tokia grynoji tuštuma būtų vien mūsų abstrakcija. Tikrovėje niekuomet nepavyks eliminuoti tam tikro liekamojo elektromagnetinio lauko fono. Šiame lygmenyje labai įdomu yra įvesti materijos/ energijos ekvivalentiškumo sąvoką. Jeigu mes tuštumos skreite paskleidžiame nuolatinės energijos likutį, tuomet gali būti, kad jis nuolatinio bangavimo fone virs medžiaga: taigi, naujos dalelės kils iš nieko.

Kvantinė tuštuma yra nuolatinio dalelių "šokio" teatras. Jos pasirodo ir išnyksta per labai trumpą laiką, nesuvokiamą protinės žmogaus veiklos mastais.

Taigi, jeigu yra galima tokia prielaida, kad medžiaga gali išnirti beveik iš nieko, kuris yra tuštuma, ar tai nebus dalinis atsakymas į anksčiau iškeltą klausimą: iš kur tasai "big bang" (didysis sprogimas)? Ir kas gi vyko šiek tiek anksčiau, iki minėtosios 10-43 sekundės?

Kvantų fizika įrodo, kad materija gali išnirti iš tuštumos tik su sąlyga, jeigu į ją bus įvestas pakankamas energijos kiekis. Galima daryti tokią prielaidą, kad pačioje pradžioje, kaip tiktai prieš tą "big bang", į pradinę tuštumą buvo išlieta energijos masė, turinti savyje pirminį kvantinį bangavimą, ir iš to turėjo gimti mūsų Visata.

Tačiau iš kur ateina šis kolosalus energijos kiekis, reikalingas didžiajam sprogimui? Tai, kas slypi už "Planko sienos", yra neribotos galios pirmykštė energija. Iš kur ji atsirado, kodėl ji atsirado? Šie klausimai iš karto iššaukia krūva kitų klausimų. Kodėl buvo sukurta Visata? Kas lėmė tokį pasaulį, kokį mes pažįstame šiandien? Mokslas šiuo atveju bejėgis. Todėl visos gijos atiduodamos metafizikai, religijai, filosofijai. Tą energiją galima pavadinti Dievu, Kūrėjų ir kitais vardais. Aišku viena: prieš Planko Laiką dar niekas neegzistuoja konkrečiai. Teisingiau, viešpatauja nelaikiškas Totalumas, tobula Visuma, absoliuti Simetrija. Tik nebūtyje yra Pradinis Principas, begalinė neribota Jėga, be pradžios ir be pabaigos. Šį preliminarųjį momentą ta galybe ir vienišumu žaižaruojanti Jėga, kupina harmonijos ir tobulumo, gal net neturi intencijos ką nors iš viso kurti. Jai pakanka savęs pačios.

Bet štai kažkas įvyks! Kas? Gal tai Nieko atodūsis, gal koks atsitiktinumas nebūtyje, subangavimas tuštumoje? Nežinau. Ir štai tokį fantastinį momentą Kūrėjas, žinantis, kad JIS YRA, KURIS YRA, nebūties totalume nusprendžia sukurti savo paties egzistencijos veidrodį. Materija, Visata - Jo sąmonės atšvaitai, kategoriškas atotrūkis nuo pradinės nebūties gražios harmonijos: Dievas kažkaip yra sukūręs savo paties paveikslą.

Ar taip viskas ir buvo? Galbūt mokslas niekada ir neduos tiesaus ir aiškaus atsakymo į šį klausimą. Tačiau tylėdamas jis gali būti intuityvaus mūsų susigaudymo vedlys.


Ar tai tikra?


O gal visa tai tik pramanas? Ar tikrai buvo tas "big bang"? Mažiausiai trys akivaizdžios nuorodos mums kalba už tai, kad tikrai buvo taip.

Pirmoji - tai žvaigždžių amžius: matavimai rodo, kad seniausios iš jų yra tarp dvylikos ir penkiolikos milijardų metų senumo. O tai labai derinasi su suponuojama Visatos amžiaus trukme nuo jos pradžios.

Antrasis argumentas pagrįstas galaktikų siunčiamos šviesos analize: ji be jokios abejonės rodo, kad galaktiniai dariniai tolsta vieni nuo kitų tuo greičiau, kuo toliau jie yra nutolę nuo stebėjimo taško: tai leidžia spėti, kad galaktikos kitados buvo susikaupusios viename erdvės regione, pradinio debesies skreite, kurio amžius - penkiolika milijardų metų.

Ir dar vienas, trečiasis ir labiausiai įtikinantis fenomenas: 1965 metais visuose Visatos regionuose išaiškėjo foninis labai mažo intensyvumo spinduliavimas, panašus į labai žemos temperatūros kūno skleidžiamą spinduliavimą - 3 laipsniai virš absoliutaus nulio. Šis spinduliavimas yra tarytum fosilija, fantasmagorinis šviesos ir šilumos srautų, prasidėjusių pirmosiomis Visatos egzistavimo akimirkomis, aidas.


Parengta pagal:


http://www.technologijos.lt/n/mokslas/astronomija_ir_kosmonautika/straipsnis?name=straipsnis-3343

Linas Esu

Kokią alternatyvą pasūlytumėte " BIG BANG " teorijai ?

Aukštyn