Juodoji liepsna

Pradėjo klajunas, balandžio 04, 2022, 18:05:50

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

klajunas

Trečioji juslė

Įprasta laikyti, kad juslinis pasaulis yra tikrovės vieta, o subjektas, psichologija - netikrovės, taip nustatant jų hierarchiją ir subordinaciją. Tačiau šis požiūris filosofijoje nebūtinai teisingas ir galimas gilesnis bei teisingesnis žmogaus sąmonės aiškinimas. Tradicijoje nusistovėjo du pagrindiniai požiūriai: Aristotelio viršenybės ir Platono viršenybės, kur kiekvienu atveju arba vienas, arba kitas pasaulis laikomas pamatiniu. Aristotelio pasaulis valdomas akių ir kuriamas išorinio šviesulio, vadinamo Saule; Platono pasaulis, esantis galvos ir kūno srityje, valdomas miego neuronų ir gyvena miego ir būdravimo ciklo principu. Jeigu laikysime, kad sąmonė yra kažkokia substancija, turinti aktyvumo ir pasyvumo fazę, tai ji pirmesnė už tą jos dalį, kuri suformuojama tik informacijos. Sąmonė yra rodanti, o informacija yra rodoma. Materija yra tik vaizdas, o sąmonė tikra tikrovė, kurios sukurti vaizdiniai yra pirmesni ir tikresni už tikrovę.

Vidinę ir išorinę erdvę sudaro įvairios fenomeninės ir šmėklinės sumavimo projekcijos, turinčios įvairų šaltinį ir „realumo" statusą. Jos vadinamos sumatais, kurie ateina iš kokios nors žmogaus pirmapradžio kūno arba išorinės terpės, kur visais atvejais realumas yra substancialus, kokia nors substancijos atmaina ar būsena. Informacija gali būti gaunama iš vidinių būsenų: kūno ir psichikos organų, kontaktinių sąveikų ir išorinių signalų. Visi jie materialūs ir substancialūs, atitinka kokios nors terpės logiką ir kokybes, todėl jų realumas neginčytinas. Tikrovė yra viskas: mintis, jausmas, savastis, dvasia, daiktas, materija, energija. Negana to, kadangi žmogaus suvokimas pastatytas ant sąmonės pirmumo, iš šios, transcendentalinės Platono srities ateinantys informacijos sumatai - realesni už ateinančius iš priekinės spektro linijos dalies. Tai svarbu todėl, kad platoninėje dalyje galime pamatyti sumuojamas tas transcendentinės tikrovės formas, kurios sudaro giliąją jos šaknį, yra psichinių laukų terpė. Remdamasis savo tradiciniu skirstymu, laikau, kad daiktišką realybę sudaro energetinės substancijos formos, o psichinę realybę - informaciniai laukai bei substancijos. Kitaip sakant, laikau, kad transcendencijoje, jos tolimojoje dalyje, yra kvantiniai laukai, kurie turi informacinį, o ne energetinį ar dinaminį pobūdį, ir sudaro realybės psichinį sluoksnį. Ši savybė nėra tik vidinė pirmapradžio kūno būsena, bet yra kosminis informacinis tinklas, kuris rodo panpsichistinį kosmoso, kuriame gyvename, vaizdą. Ši dalis neturi būti nuvertinama, ir, manau, kad šis eterinis, bozoninis, informacinis sluoksnis turi būti laikomas realumo ir substancialumo vieta tikrovėje, kuri kuria žmogaus oloje mintis, jausmus ir vaizdinius.

Pasiekę pirmą lygmenį ir supratę, kad mintys yra informacinės substancijos daiktai, turime žengti toliau, prie dvasinės žmogaus savasties ir pažiūrėti, koks įmanomas žmogaus juslumo išplėtimas, semiant galimybes iš abiejų krypčių. Žmogaus sandaroje išskiriu tris sluoksnius, kurių išoriškiausias yra energetinės gaublės signalo sukurta vaizdas, vadinamas Aristotelio pasauliu, kuriame matome įvairius regimus ir neregimus daiktus, kurie įkalbinami sąvokomis. Antras sluoksnis yra informacinės gaublės sukuriami artefaktai, kurie jau labiau nutolę į giliąją savasties dalį, ir yra organų kuriami jausmo, prasmės, reikšmės, logikos sumatai. Jie, remiantis prieš tai išdėstyta logika - realesni už daiktus, nes artimesni žmogui, jį kuriančiai šakniai, o kas artimiau, tai ir tikriau. Ir paskutinis sluoksnis yra dvasia, arba kuriančioji gaublė, kuri veikia kaip sietuva, susiejanti tiek fizinę, tiek psichinę dalį. Jeigu kaip pavyzdį imtume sąmonę, tai joje atsispindi visi trys sluoksniai ir visuose juose įmanomas anapusinės realybės suvokimas. Kokia yra tikrovės prigimtis ieškoti galima ne tik išorėje, bet ir viduje.

Taip prieinu prie trečiosios juslės koncepcijos, kuri mąstoma iš Aristotelio sąmonės perspektyvos. Ši sąmonė turi dvi pagrindines jusles, tokias kaip rega ir klausa, sudarančias priekinės sąmonės sumavimo karkasą. Ypač svarbi yra antroji juslė ir juslumas, vadinamas garsu, nes jis yra kalbos, žodžių ir gramatikos, pagrindas. Tai judanti ir judri informacinio juslumo forma, kuri susieja psichikas, daro įmanomą jų formavimą, aprengimą aukštesnio lygio už gamtinį įstatymu. Rega ir vaizdas - dar gamtinio įstatymo forma, o garsai ir kalba - jau antro, kultūrinio įstatymo terpė, kuri kuria skirtingas tautines sąmonės formas, priklausančias nuo konkretaus garsinio kodo. Tačiau tai ne paskutinė juslumo forma, ir, manau, kad įmanomas dar aukštesnio lygio juslumas, kuris jau būtų ekstrasensorinis. Šį juslumą vadinu trečiąja jusle ir sieju su prieš tai išvardintais sąmoningumo sluoksniais. Jeigu norisi vidinį „juslumą" laikyti fiktyviais artefaktais, priešingais tikrovei, reikia permąstyti savo substancijų hierarchiją ir suvokti, kad substancijų realumas ar nerealumas - reliatyvus, vertinamasis supratimas.

Laikau, kad ši trečioji juslė gali ateiti iš trečio, giliausio sumatoriaus sluoksnio, kurį tapatinu su dvasia, juodąja liepsna, savastimi, arba sietuva. Išskiriu tokias šios juslės formas: tulpos ir alpos. Tulpa sukuriama iš vidinių resursų, kurie kaupiami kognityviniuose organuose, ir jos išskirtinis bruožas, atskiriantis ją nuo vaizduotės - tas, kad ji yra priekinėje sąmonėje. Tulpos tai vaizdiniai ir objektai, kurie imituoja išorinį sumatą, bet yra pilnai sukurti žmogaus valios ir nuo jos priklauso. Šis sugebėjimas - svarbus magijoje, okultizme ir ezoterikoje, nes padeda vizualizuoti nematomą, metafizinį pasaulį, jo kosmologiją ir susikurti transcendencijos nematomos dalies simuliatorių. Filosofijoje - tai fiktyvūs objektai, neturintys realumo, trikdantys sąveiką su pasauliu, skatinantys iš bendros realybės vaizdo bėgti į individualų pasaulį ir jame užsidaryti. Alpas laikau išorinėmis projekcijomis, kurios jau ne vidinės sumuojamos organų būsenos, bet išorinės projekcijos, arba sievos. Yra tokios jų rūšys: dvasinė alpa, juslinė alpa ir techninė alpa. Visos jos turimos priekinėje sąmonėje, objektyviojoje bendrosios gaublės dalyje.

Tam, kad pamatytum dvasinę alpą, turi nusiimti signalinę ir informacinę sąmonę ir leisti, kad sujungimą darytų gilioji, dvasinė bendrosios gaublės dalis, kuri pasirodo prieblandoje ar tamsoje, kai netrukdo kiti signalai. Dvasinės alpos leidžia priekinėje sąmonėje matyti hipostratinį artimąjį pasaulį, kuriame veikia paprastai nesuvokiamos struktūros ir gyvūnai. Dvasinėje sietuvoje, ekstrasensoriniu būdu matosi žmogaus apsauginis, energetinis sluoksnis, kuris apsaugo kūną nuo parazitų, neleidžia prasibrauti jiems prie vidinių dalių ir sukelti biologinių / energetinių pažeidimų. Taip galima pamatyti „vorus", „vabzdžius", kurie tik energetiniai ir yra dvasinių alpų kategorijoje. Tai įmanoma dėl to, kad dvasinė sietuva, kurią vadinu juodąja liepsna, sumuoja tik subtiliu būdu ir šis sumavimas užgožiamas energetinių ir informacinių signalų. Tačiau juos nusiėmus, galima gauti dvasinio sumavimo patirčių. Juslinė alpa, tai tikra hipotetinė trečioji juslė, šalia regos ir klausos. Jai atsirasti reikia naujo signalų surinkimo organo, kuris sąveikautų su hipostrata ir mokėtų sumuoti surinktus signalus. Ši trečioji juslė galima kai kuriuose gyvūnuose, kaip ultragarso echolokatorius, elektrinių ir magnetinių signalų sensoriumas ir pan. Paprastai žmogus trečiosios juslės neturi, nebent būtų atsiskyrusio porūšio, apie kuriuos kol kas nežinome arba atsiras ateityje. Ir paskutinė, techninė alpa atsiranda sukuriama psichotroniniais implantais, kurie projektuojami į priekinę sąmonę. Kad tai būtų tikra juslė, reikia, jog būtu sumuojama tikra hipostrata, o ne šiaip koks fosfenas, kaip dirginant akies receptorius arba kuriant neurorecepcinius artefaktus.

Juslumas paprastai sumuoja energetinės gaublės hiostratinius objektus, daiktus, kurie susiję su mendelejevine substancija. Nesumuojami bozoniniai laukai arba informacinės gaublės struktūros, susijusios su visuotine panpsichistine visata, atsakinga už subjektyviosios dalies gyvūnuose sukūrimą. Visi gyvūnai sudaryti iš energetinių ir informacinių substancijų ir turi vidinį ir išorinį „daiktiškumą". Tuo tarpu kiek tai būdinga augalams - nežinoma: ar jie savo pirmapradžiame kūne turi tik energetines substancijas ar ir informacines ir gali sumuoti psichiniu būdu? Tai bus įmanoma atsakyti tik tada, kai bus ištyrinėtas visas substancijų diapazonas, nuo energetinių, informacinių iki kuriančiųjų arba dvasinių. Bet kokiu atveju akivaizdu, kad tikrovės suvokimas pastatytas ant informacinių laukų, nes jie - fundamentas į kurį įstatyta visa likusi tikrovė, kuri sureikšminama tik paskui, įvykdžius interpretacinį apvertimą. Tai grindžiama tuo, kad turi būti žiūrima ne kaip suvokiama, bet kaip veikiama, kur veikiama.

klajunas

Gyvybės ontologija

Kaip buvo paaiškinta „Angelų dienoje" mitologija ir istorija yra du pagrindiniai civilizacijos psichovektoriaus dėmenys, sukuriantys globalinį tikrovės vaizdą, kuris įrėmina atskirų žmonių ir bendruomenių gyvenimus. Šie du dėmenys yra kultūriniai įstatymai, suformuojantys antrą žmogaus prigimtį, padarantys jį „civilizuotu". Jie koreliuoti su metafizinėmis zonomis, pradedant nuo subjekto, žmogaus psichikos ir baigiant absoliučiu fundamentu, vadinamu Dievu. Istorija ir mitologija civilizacijose sąveikauja įvairiais būdais, turint etapus, kai dominuoja vienas arba kitas dėmuo. Pavyzdžiui, senovėje dominuojanti buvo mitologijos struktūra, kurioje istorija buvo tik anapusinių jėgų valdomas spektaklis, o šiais laikais dominuoja istorija, kuri valdoma mokslinių valstybės institucijų, kuriose mitologija, tik istorinio tyrimo objektas, neturintis sąmonei apibrėžiančios ir formuojančios galios. Laikui bėgant šis santykis gali vėl išsilyginti, ypač ezoteriniuose ir religiniuose kultūriniuose judėjimuose, kur metafizika laikoma pagrindine istoriją ir gyvenimą determinuojančia jėga. Mito metafizinės zonos yra

MZ1 - absoliutas,

MZ2 - klodų telkiniai,

MZ3 - gyvybės klodai, pirmapradis kūnas,

MZ4 - sąmonės klodai, sumatorius.

Šiose zonose kuriama kosmologinė santvarkos sistema, paaiškinanti žmogui, kur jis gyvena, kas jis yra ir koks jo likimas. Tai transcendentinės sritys, kurios į sąmonę įtraukiamos tik „apreiškimu", kurie yra metafiziniai įvykiai gyvenime, kuriuose šiapusinis pasaulis susijungia su anapusiniu. Žmogų apibrėžia du pagrindiniai žinomi įvykiai, turintys metafizinių statusą, vadinami gimimu ir mirtimi. Kas yra „iki" ir „po" yra mito teritorija, kuri pasakojama istorija, peržengiančia šio pasaulio ribas, pakylant į dievų pasaulio erdvę ir pačiam sudievėjant, išsilaisvinus dvasinėms pirmapradžio kūno dalims.

Istorijos zonos yra

MZ5 - pasaulis, atsiveriantis priekinei sąmonei,

MZ6 - subjektas, kuriame formuojamas mito ir istorijos įstatymas.

Šiapusinėje realybėje, kurioje vyrauja kokia nors politinės valdžios samprata ir santvarka, santykyje tarp valstybės ir gyventojų arba tarp vienos valstybės ir kitos formuojasi tam tikras įvykių ir procesų rinkinys, kuriuos sutvarkius prote ir uždėjus ant chronologinės linijos, gaunamas istorijos proceso implantas prote. Jam susiformavus, jis materializuojamas įvairiais išoriniais artefaktais, kaip knygos, filmai, paminklai, monumentai, kurie sudaro istorijos kultūrinę visumą, kuri turi atitikmenį ir prote ir pasaulyje. Istorijos implantas apima visus gyvenimus arba visą gyvenimą nuo žemiausio hierarchinio lygmens, kaip bendruomenės, visuomenė iki aukščiausio, tokio kaip valstybė, imperija ir visa globalinė planeta. Aukščiausias istorijos implanto lygmuo yra planetos istorija, kurioje matome varžybas tarp kelių globalinių galios centrų, kurie konkuruoja dėl valdžios.

Istorija yra dviejų rūšių: archetipinė, kurioje pasakojimas vystomas naudojant fundamentaliais metafiziniais archetipais, kuriuos turi visos pagrindinės civilizacijos; ir faktografinė, pagrįsta įvykių siejimu ir analize, bandant iš jų įžvelgti aukštesnio lygio procesus, formuojamus planetinės valdžios grupuočių. Mitai, atitinkamai, yra kosmogoniniai, antropogoniniai, kurie aiškina, iš kur atsirado visata, kokia jos sandara, kokia žmogaus vieta joje ir koks sąlytis tarp šio, transcendentinio pasaulio, atskiro žmogaus, bendruomenės ir valstybės gyvenimo. Vakarų civilizacijos mitologijoje centrinę vietą užima Biblijos mitologija, kur „Pradžios knygoje" pasakojamas pasaulio sukūrimo mitas, kuris padeda pagrindą visai planetos civilizacijos istorijai. Mito centre yra Dievas, Jahvė, kuris, teigiama, sukūrė pasaulį ir žmogų, nuo kurio prasidėjo centrinė tauta, kuri, būdama Dievo išrinktąja, padeda pamatą visai žmonijos istorijai. Žydų tautos istorija Biblijoje pasakojama iš mito perspektyvos, laikant, kad visų įvykių šaknys metafizinės, gyvybė ir gyvenimas įsišaknijęs transcendencijoje, iš jo kyla ir į jį sugrįžta. Tai bene vienintelė tauta, kuri turi ir mitą, ir istoriją, ir jų santykis toks tamprus, kad visa istorija tiesiog įaugusi į mitą ir transcendenciją. Šio suaugimo pagrindinis bruožas tas, kad transcendencija laikoma turinti valią ir valingomis intervencijomis tvarko žmonių ir tautų gyvenimus, taip jų istorijoms sukuriant metafizinį pamatą. Pagal sątvarologijos formules galimi tokie variantai:

A. Žmogus [valia] - Polis - Gamta - [valia] Dievas

B. Žmogus [valia] - Polis - Gamta - [energija] Klodai

C. Žmogus [energija] - Polis - Gamta - [energija] Klodai

D. Žmogus [dvasia] - Polis - Gamta - [gyvybė] Klodai

Šiose priešpriešose matoma įvairi transcendencijos interpretacija, kuri pereina raidą nuo psichologinės ontologijos, materialios ontologijos prie gyvybės ontologijos. Žmogus gali būti suprantamas kaip valią turintis gyvūnas, kuris savo elgesį motyvuoja psichologiniu būdu, fiziologinių ir socialinių poreikių tenkinimui. Moksle psichologija pakeičiama į neuromokslą, kuris žmogaus vidinio pasaulio aiškinimui naudoja fizikos ir chemijos metodą, elgesį redukuoja į elektrinio aktyvumo sukurtas motorines, fiziologines ir psichines būsenas. Tačiau šiuos du požiūrius į žmogų kaip į gyvūną ir biorobotą galima pakeisti kitu, kur žmogus aiškinamas kaip virš impulsų ir psichologijos esanti dvasia, galinti gyventi aukštesnio lygio metafiziniuose įstatymuose. Ši žmogaus interpretacija susiejama su klodų kaip gyvybės lopšio samprata, laikant, kad nėra skirtumo tarp biologijos, chemijos ir fizikos, kurie sujungiami į vieną visumą kaip vieninga gyvybės teorija, kuri psichologiją ir materializmą susieja į vieną visumą ir visą pasaulį daro gyvu. Tai reiškia, kad visas dirbtinis, mokslo kuriamas pasaulis naudoja kosminėje gyvybėje dalyvaujančią substanciją, pažeisdama jos vientisumą ir darną.

Žinoma, mitologiją kūrė ne viena žydai. Ją turi indai, graikai, skandinavai, baltai. Jų mitologija skiriasi tuo, kad joje nėra tokio didelio susiliejimo su istorija, nes šiose tautose mitas buvo kuriamas nepriklausomai nuo žmonių pasaulio vystymosi. Nė viena tauta nebuvo pasiskelbusi Dievo arba dievų išrinktąja tauta, kurių istorija pilnai įmetafizinta ir yra transcendencijos žinia bei apreiškimas. Tokia, pavyzdžiui, yra skandinavų Pasaulių medžio struktūra, aiškinanti kosmoso sąrangą, apjuosiančią žmonių pasaulį ir jį įrėminančią iš metafizinės krypties. Savo archetipinės istorijos kaip žydai skandinavai nepaliko, tad savo senovinėse formose laikytini neistorine tauta, neturinčia istorinės, o tik metafizinę misiją. Perėjimas prie istorijos dominavimo perspektyvos Vakarų civilizacijoje įvyko daug vėliau. Ankstyviausi bandymai iš empirinių perspektyvų bandantys apžvelgti istorinio paveldo visumą ir jį sutvarkyti buvo senovės graikų istorikų. Vėliau ši tendencija įsivyravo Bažnyčioje, kuri turėjo sukaupusi didelį archyvą, labai patogų istorinių chronologijų kūrimui, ypač Bažnyčios istorijos. Žinoma, Bažnyčia iš pradžių turėjo archetipinę, žydišką istorijos formą, tačiau laikui bėgant tapo aktualu kurti ir faktografinius chronologijų sąvadus. Pilnai ši perspektyva įsigalėjo Vakarų Europoje susiformavus universitetų kultūrai ir atsiradus istorijos „mokslui".

Jeigu gyvybę laikysime trijų pagrindinių dėmenų junginiu - dvasios, įstatymo ir kūno - tai visi mitologijoje vaizduojami veikėjai turi skirtingus šių dėmenų derinius, pradedant dievais, kurie yra dvasiniai, turi Asgardo lygio įstatymą ir yra bekūniai arba turi patobulintą materialią formą; ir baigiant „nykštukais" bei „elfais". Žmogus yra dvasia, turinti aukštą išsivystymą, kuris prilygsta dievų lygiui, tačiau jis apribotas žemo lygio materialiu įstatymu ir netobulu fiziniu apvalkalu. Kitaip sakant, kas kas nors yra vertinama ne pagal išorinį, o pagal vidinį lygį, arba sąmonės kokybę. Dievo sąmonė turi dvasinį įstatymą, valdo klodus, tačiau įkalinta materialiame kūne, kuris ribotas ir netobulas, darantis įspūdį, kad jis išsemia visas Dievo sąmonės galimybes. Norint šį klausimą suprasti teisingai, reikia žiūrėti anapus žodžių ir pavadinimų, kurie yra tik nuoroda į protą ir tikrovę. Nesugebant to padaryti, kapstomasi pačiame paviršutiniškiausiame sąmonės sluoksnyje, kuris skirtas tik tikrovę paversti pasakojimu, reikalingu bendravimui. Tokios dvasinės sąmonės istorijoje atsiradimas, išnirimas iš transcendencijos yra metafizinis įvykis, kuris sukuria proveržį civilizacijoje, keičia jos formą, perspektyvą, galimybes ir veiklos mastą. Kadangi toks įvykis ateina iš anapus, įvykiui pasakoti naudojama mito forma, nes reikia aprėpti anapusinę dimensiją, kuri anapus žmogaus pasaulio ir istorijos. Toks atvejis buvo Jėzus iš Nazareto, kurio gyvenimas istorijoje įgijo mitologinę dimensiją, laikant jį pasiuntiniu iš anapusinės realybės, sukūrusiu centrinį civilizacijos istorijos procesą šalia Romos imperijos ekspansijos.

klajunas

Civilizacijos sigilas

Ankstesniuose tomuose naudojau terminą „istorijos sigilas", kuriame buvo rodoma tik antitezės dalis tarp mito ir istorijos, tačiau, kaip žinome iš Hegelio dialektikos, yra trys pakopos: tezė, antitezė ir sintezė. Dėl šios priežasties istorijos sigilą papildę trūkstamomis dalimis gauname pilną „civilizacijos sigilą", kuris žymimas rombo figūra. Jos pagrindas yra A kampas, tezė, kuri interpretuojama kaip gyvybė, gyvybės filosofija, sudaranti gyvenimo pamatinę teorinę sistemą, nuo kurios prasideda visos kultūrinės ir civilizacinės evoliucijos. Gyvybė ir gyvenimas yra tas išeities taškas, nuo kurio pradeda visi filosofai ir filosofijos: nuo tiesiogiai patiriamo pasaulio ir savo vidinės realybės, kurioje gimsta pirmapradis santykis su transcendencija, bet dar gyvūno lygyje. Šiai pakopai būdinga gamtos magija, gamtos jėgų garbinimas, animizmas ir totemizmas. Jeigu tai filosofija, tiriama gamta, gyvas pasaulis, suformuluojamos pirmos kosmologinės idėjos ir žmogaus gyvenimo prasmės bei paskirties interpretacijos. Toliau, kai bendruomenė tampa politine, senovės graikų prasme, tezė išsivysto į pirmą antitezės dėmenį, kuris yra istorija, žymima B raide. Kad ji atsirastų, reikalingos tokios sąlygos: kalendoriaus sukūrimas, kalbos susiformavimas, rašto atsiradimas ir tekstų rašymo technologijos, reikalingos duomenų, archyvų kaupimui. Kaip atskiras požiūrio į tikrovę principas Vakarų civilizacijoje istorija susiformavo senovės Graikijoje, kuri archetipinę istorijos formą pakeitė į faktografinę ir tiriamąją. Galutinai šis principas buvo įtvirtintas Vakarų Europos universitetuose, kuriuose turėjo apibendrinti ir chronologizuoti daug praeities paveldo duomenų, kurie buvo surikiuoti į linijinės pažangos istorijos modelį. Priešingas antitezės dėmuo yra mitas, žymimas C, kuris nuo seno buvo civilizacijos formos šaltinis, tačiau iki žydų modelio atsiradimo tai buvo politeizmas, kuris propagavo policentrinę transcendencijos teoriją. Žydai Biblijoje įvedė vieno Dievo koncepciją, kuris yra transcendencijos valdovas ir šeimininkas, valdantis žmones ir tautas, vedimo per istoriją principu ir baudžiantis arba apdovanojantis priklausomai nuo to, kaip žmonės laikosi Įsakymų. Ši Biblijos istorija užbaigiama Dievo įsikūnijimo mitu, kuris atėjo į šį pasaulį gelbėti nusidėjėlių sielų ir civilizacijos istorijai uždėjo archetipinę struktūrą: įsikūnijimas, mokymas, mirtis ant kryžiaus, prisikėlimas ir geroji naujiena, kuri yra visos planetos sukrikščioninimo pagrindas, turintis vykti iki laikų pabaigos, kurį vainikuoja Antrojo atėjimo ir Paskutiniojo teismo idėja, su kuria užbaigiama istorija. Ir D kampas užbaigia civilizacijos teorinio modelio struktūrą antitezės konvergencijos tašku, arba sinteze, kur transcendentinis pasaulis susilieja su istorija į vieną visumą, kuri įsikūnija drakono akyje, matančioje šį ir aną pasaulį viename žvilgsnyje, gnostinėje sąmonės dalyje.

Tai apibendrinama tokioje schemoje:Joje tiek „logikų", kiek yra raidžių ir jų kombinacijų, žyminčių pagrindinius sigilo junginius:

AB - politika, gamtinių bendruomenių judėjimas link polio santvarkos;

BD - imperija, kuri atsiranda tada, kai respublika, vykstant istorijos progresui pereina į globalinę, imperinę fazę;

AC - tikėjimas, paprastų maginių ir okultinių bendruomenių perėjimas prie išvystyto kulto sistemos;

CD - kulto ir tikėjimo virtimas oficialia bažnyčia, pripažįstama politinės valdžios;

AD - atitrūkusios civilizacijos sąveika su vietinėmis, gamtinėmis bendruomenėmis, santykis tarp planetinio ir vietinio lygmens;

BC - valdžios ir religijos santykis, konkuruojant dėl galios, rodant priešiškumą arba palankumą.

Šis sigilas rodo tokias civilizacijos evoliucijos pakopas: pamatinės vietinės bendruomenės; divergencija į istorinę ir metafizinę begalybę; ir galiausiai begalybių konvergencija bei susiliejimas. Ši konvergencija drakono akyje, baltojo drakono civilizacijoje galima santykiniu arba absoliučiu būdu, kai vyksta teorinė sintezė tik gnostinių implantų lygmenyje ir yra daugiau valstybės diegiama ideologija, su kuria ji formuoja civilizacijos psichovektorių; ir absoliuti, praktinė sintezė, kuri yra ne teorinė bet techninė. Teorinės sintezės drakono akyje daugiau juodojo drakono civilizacija, turinti silpnąją formą arba mažą hipostratos informacinio ploto atskleidimą; o techninė sintezė yra stiprioji forma, būdinga mokslui, kur vyksta tikras hipostratos atvėrimas, kuriame ją sugebama paversti manipuliuojama substancija. Tokių sintezių Vakarų civilizacijos istorijoje buvo keli atvejai, pradedant žydų tautos sandora su Jahve, kuri pasakojama juodojo drakono rašytiniame monumente, vadinamame Biblija. Ši sintezė turėjo du etapus: judėjišką ir krikščionišką, kur paskutinis, Naujojo testamento pavidalu, iš antitezės į sintezės fazę perėjo tada, kai krikščionybė buvo padaryta Romos imperijos valstybine religija, taip sujungiant istorinį ir mitologinį projektą, kurio ekspansija vyko minkštosios ir kietosios galios priemonėmis, vykdant invaziją į pagoniškus kraštus. Filosofijoje ši sintezė, bet dar juodojo drakono lygyje, įvykdyta G. Hegelio filosofijoje, kur jis istoriją laiko absoliučios dvasios sklaidos arena, kuri, vis geriau pažindama save, veda prie aukščiausio civilizacijos taško, „dvasios" maksimalaus atsiskleidimo šiame pasaulyje, sujungiant mito ir istorijos realybes, pilnai viena kitai atvertas ir susietas maksimaliu susiejimu. Mokslas iš pradžių kuriamas kaip istorinis projektas, kuris siekia atsiriboti nuo mito, nuo transcendencijos, deklaruodamas savo empiriškumą, faktiškumą, įrodomumą. Tačiau sugebant užgriebti vis daugiau hipostratos ir padarius čia tikrus proveržius, mokslas vėl atsigręžia į transcendenciją ir ieško santykio su ja jau kitos ideologijos rėmuose - ekspansijos ir užkariavimo. Maksimali mokslo ir transcendencijos sintezė yra baltojo drakono civilizacija, kurios dabartinė stadija vadinama optimistiniu transhumanizmu, kuris ypač populiarus JAV, kuri norėtų būti šios civilizacijos centru planetoje, arba išrinktąja „tauta", panašiai kaip žydai savo Dievo tautos istorijoje, bet dabar jau mokslinėje tikrovės interpretacijoje. Prasidėjus šiai fazei JAV sugrįžtama prie pradmenų: magijos, mitologijos, religijos, kurios suliejamos su mokslo atradimais, fantastinėmis technologijomis, kurių galimybės prilygsta senoviniams burtams, kurie šiais laikais jau ne norimi, bet realiai valdantys hipostratinę tikrovę, nes ji atskleista ne įsivaizduojamu, bet tikru atskleidimu.

Baltojo drakono civilizacija būtų tarsi koks žiedas, juosiantis visas tris bendruomenių formas: gamtines, politines ir religines, sukuriant joms teorinį pamatą ir įstatant į rėmus, kurie padeda neišklysti iš kelio, kuris veda žmonių rūšį į tikrą išsiaukštinimą ir klestėjimą. Gamtinės ir religinės bendruomenės būtų centre, sudarančios tautos branduolį; politinė būtų santvarka garantas, sudarantis sąlygas kurti laisvą ir pasiturintį gyvenimą; o baltojo drakono civilizacija yra planetos sargai, kurie kuria strategiją planetos vidinių procesų vystymui ir gina nuo išorinių grėsmių, kurios taip pat realios ir nuo kurių apsiginti reikia avangardinių technologinių. Yra pasakojami gandai, kad ši atsiskyrusi civilizacija sąveikauja su žmonija netinkamai, laiko žmogų tik vergu ir išnaudojamu resursu, tačiau kaip yra iš tikro žino tik tiesiogiai susidūrę su šia civilizacija, blogąja arba gerąja prasme, ir norėtų savo problemas įrašyti į svetimą sąskaitą. Tarp paprastų žmonių ir elito - gana didelis išsivystymo skirtumas, kuris matuojamas drakono akies atvėrimo lygiu. Drakono akis iš dalies yra įgyjama sąmonės forma, turint galimybę prieiti prie centrinių civilizacijos doktrinų ir intensyviai mokantis, tačiau kadangi mokymasis ne tik teorinis, bet ir praktinis, daug kas tam neturi galimybių. Kita vertus, nemažiau svarbios ir įgimtos sąmonės savybės, kurios yra padidinti proto sugebėjimai, aukštas intelektas, dvasinis išsivystymas, kurio neįsidėsi nei žinių, nei prietaisų priemonėmis. Dar pridėjus technines galimybes, tokias kaip proto moduliai, kuriuos vadinu eteriniais psichikos integratoriais, protai tampa neprilygstami ir nenukonkuruojami. Žinoma, protas - ne viskas, bet turint valdovo pareigas be šių priemonių nesugebėtų dirbti nė vienas žmogus, tad darbo pasidalinimas yra neišvengiamas.

Hipostratos, arba transcendencijos, šeimininkais nori būti visi, tačiau ar tokia „tauta" yra, nėra žinių. Matome, kas norėtų būti - amerikiečiai, rusai, kinai, - tačiau koks jų tikras vaidmuo, žiūrint paviršutiniškai suprasti neįmanoma. Ką daryti geriausia Lietuvai - kitų skyrelių tema, iš dalies atskleista, iš dalies atskleisima ateityje.

klajunas

Universalus filosofijos istorijos modelis

Istorijos atsiradimas civilizacijoje turi dvi pagrindines prielaidas: kalendorinė gyvenimo santvarka, kurioje astronominis, sezonų kalendorius pakeičiamas į matematinį, kuriame laikas paprasčiausiai skaičiuojamas skaičiais, atsietais nuo tikrovės: metai dalinami į dvylika mėnesių, mėnesiai, į savaites, o savaitės - į dienas; ir didelis paveldo kiekis, kuris išdalinamas chronologiškai, į laiko juostą, kurioje ieškoma „raidos", „vystymosi", formalių epochų, erų ir pan. Taip galvoje esantis laiko skaičiavimo kalendorinis metodas sujungiamas su faktais ir įvykiais, kurie išanalizuojami, sugrupuojami ir suformuojami į galvoje ir testuose esantį „istorijos" vaizdinį. Iš to išplaukia, kad istorija sukurta, įgyta, užauginta, jos savaime, kaip natūralios duoties, nėra, o tai savo ruožtu reiškia, kad jos gyvenime galėtų ir nebūti - žinomas didelis civilizacijų skaičius, kurios gyveno neistoriškai, jų pasaulio ir gyvenimo samprata buvo statiška, įaugusi į gamtą arba transcendenciją.

Kadangi esame civilizacijos derliaus surinkėjai, turintys didelius aruodus paveldo, galime kurti sistemas, istoriją, ieškoti raidos dėsningumų ir bruožų. Vienas iš tokio paveldo rūšių yra filosofija, kuri, kaip sakoma, prasidėjo senovės Graikijoje ir tęsiasi iki mūsų dienų. Į visus filosofijos „įvykius" galime žiūrėti taip, kaip jie atsiveria, susiejant su geografine vieta, sociokultūrine aplinka ir kiekvieną filosofą tirti iš viršistorinio taško, siedami jo įžvalgas su pačia tikrove, didesniu ar mažesniu laipsniu atveriama kiekvieno autentiško filosofo apmąstymuose. Tačiau galime pabandyti į šį gyvenimo ir kūrybos principą pažiūrėti iš laiko perspektyvos, kurioje visa filosofija įgyja tam tikrą išorinį stilių bei formą, kuri leidžia daryti sąsajas, išvedinėti paraleles, matuoti „pažangą" ar „atžangą", ieškoti paslėptos universalios sistemos. Dėka universitetų kultūros atsirado trys profesiniai sluoksniai: filosofai, filosofijos tyrinėtojai ir filosofijos istorikai. Tiriant filosofiją, galimą į jos atskleidžiamas idėjas pažiūrėti iš esmės, bandant paaiškinti iš kokios patirties ji kyla ir ką svarbaus filosofas turi pasakyti. Tada, išsiaiškinus apie ką įvairūs filosofai šneka ir rašo, galima juos lyginti, sieti ir kurti chronologines grupes, istorines mokyklas. Apie tai galima paskaityti G. Kabelkos monografijoje „Lietuvos istorijos istoriografija" (2016).

Kaip jau buvo galima suprasti, remiuosi dviem pagrindiniais filosofais, F. Nietzsche ir A. Šliogeriu, kurie turėjo savo filosofijos istorijos sampratas, galimas susieti su filognozijos koncepcija. Savo požiūrį į istorijos implanto formavimą F. Nietzsche išsakė knygoje „Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui" (1874), kurioje jis išskyrė trys praeities įforminimo būdus: monumentalųjį, antikvarinį ir kritinį. Pats F. Nietzsche savo filosofiniame projekte naudojo kritinį istorijos tyrimo metodą, kur jis filosofiją redukuoja į jos universalų metafizinį / psichologinį branduolį, kurio kilmė, evoliucija ir žlugimas yra pagrindinis istorijos variklis. Šiam branduoliui pavadinti jis turėjo terminą „metafizinės vertybės", kurios projektuojamos į gelmę, kurį laiką gyvuoja, bet ilgainiui prarandą galią, nuvertėja ir žlunga. Taip jis analizavo visą Vakarų filosofijos istoriją, kuri turėjo galingą startą Graikijos civilizacijoje, bet paskui, įvedus krikščionišką metafiziką buvo sugadinta, ir pasiekė pabaigą F. Nietzsches gyvenimo metu. Filosofo uždaviniu tapo suduoti krikščioniškai metafizikai ir teologijai galutinį smūgį, ir sugrįžus į pradžią, prie ašinės sąmonės būsenos, sukurti tokias vertybes, kurios būtų nepriešiškos gyvenimui. Pažiūrėjus iš dar platesnės perspektyvos, atsiveria daug tikslesnis vaizdas, kuris jau mąstomas iš filognozijos modelio, tačiau šioje vietoje užtenka tokios istorijos „kūrimo" metodo apžvalgos, kuris apibrėžiamas kaip kritika arba destrukcija.

A. Šliogeris turėjo panašų filosofijos istorijos formulavimo principą, tačiau rėmėsi kitu filosofijos modeliu, kurį laikė centriniu formuojant istoriją. Šią savo koncepciją jis išdėstė knygoje „Transcendencijos tyla" (1996), kurioje atskleidė savo ankstyvąją sątvarologiją. Jo manymu, istorijos progresas buvo lemiamas „substancinio individo" vaizdinio, kuris atsirado senovės Graikijoje, pasiekė savo klasikinį pavidalą ir vėliau visiškai degradavo, iširo. Savo tikslu A. Šliogeris iškėlė klasikinės substancinio individo formos sugrąžinimą ir bandymą pakartoti civilizacijos suklestėjimą, kuris senovės Graikijoje buvo įmanomas dėka šio metafizinio ir etinio principo. Norint suprasti šią idėją, reikia suvokti, kas yra „substancinis individas". Tai dvinaris darinys, kuris turi formaliąją (individas) dalį ir materialiąją (substancija) dalį. Forma yra grynasis transcendentalumas, o materija - tai materialioji transcendencija, pirmieji pradai bei arche. Iš pradžių jie mąstomi atskirai, bet paskui sujungiami į vieną esinį, kaip būties-esinio dvisklaida, sujungta į vieną daiktą. Taip vaizdinys įgyja tobuliausią klasikinę formą, kuri, projektuojama į skirtingas metafizines zonas, keliauja per istoriją. Graikams substanciniu individu buvo daiktas (Aristoteliui), hilemorfizmo teorijoje; įvykus krikščioniškai revoliucijai, ši idėja buvo nukelta į metafizinę gelmę, į Dievą kaip pavyzdinį daiktą. Tuomet, pradedant nuo R. Dekarto, šis vaizdinys pradeda irti, sugrįžtant iš gelmės prie subjekto, prie jo minčių pasaulio, kur substanciniu individu tampa žmogus, turintis nemirtingą sielą. Tačiau laikui bėgant šis vaizdinys pradeda irti, degraduoti, jo saistančioji galia susilpnėja iki minimumo, taip paliekant likimo valiai daiktą, Dievą bei žmogų. Sugrįžtama prie materializmo, kuris turi dvi formas: sensualistinę ir ekonominę. Sensualizmui didelę reikšmę turi psichologija, iracionalizmas, o politekonomikai - galios / turto santykiai, remiami utilitarizmo ideologija. Taip pasiekiamas žemiausias taškas Vakarų filosofijoje - kaip ir F. Nietzsche'ės metafizinių vertybių maksimalaus nuvertėjimo būsenoje, kurią jis vadino nihilizmu, - kurio padarinys yra civilizacijos dekadansas, kuriame A. Šliogeris bando mąstymą sugrąžinti prie pradų, sugrįžti į pradžią, į tą vietą, kurioje pradėjo senovės graikai, ir pagrįsti atsikūrimo procesą, vadinamą neometafizika, kuri turėjo paskatinti civilizacijos atgimimą.

Filognozijoje istorija mąstoma tokioje pat perspektyvoje, bandant kritiškai peržvelgti visą civilizacijos paveldą, bet dabar jau neapsiribojant tik filosofija. Imamos visos buvusios civilizacijos formos: magija, mitologija, herojinė religija, filosofija ir mokslas ir bandoma nustatyti universalų metafizinį branduolį, kuris lemia tai, kokią formą turi civilizacijos psichovektorius, naudojamas gyvybės proceso gnostiniam apibrėžimui, įforminimui. Tai santykis tarp imanencijos, vadinamos mažąja sieva (MS) ir transcendencijos, vadinamos didžiąja sieva (DS), tarp kurių vyksta abipusė sąveikia: transcendencija kuria imanenciją, o imanencija transcendenciją pažįsta, įtraukdama ją į vidų. Pagal mano modelį, civilizacijos mastelis priklauso nuo to, koks procentas transcendencijos „apreikštas" ir kiek žmogaus valios primesta transcendencijai. Pagal tai civilizacijos skirstomos į silpnąsias, paviršines, kurios turi tik kultūrą ir stipriąsias, gelmines, kurios išvysto techniką. Aukščiausias sąmonės pakilimo laipsnis, pasak filognozijos teorijos, yra Baltojo drakono civilizacija, kuri maksimaliai imanentizuoja transcendenciją ir suranda jos technologizavimo pusiausvyros tašką. Šis istorijos modelis tik iš dalies kritinis, nes juo nesiekiama jokios destrukcijos. Tai greičiau probleminis istorijos formulavimas, kuriame keliamas klausimas, kokia ateitis turi būti pasirinkta, koks kelias planetai yra geriausias. Istorija - tai dėsningas branduolinės sątvaro struktūros raidos procesas, kuris veda žmoniją į priekį prie vis geresnio tikrovės supratimo, kuris perėjo minėtus raidos etapus ir ateityje turi surasti dar geresnius bei pažangesnius.

Istorijoje nėra jokio dėsnio ar būtinumo, žmogus istoriją kuria kaip laisva asmenybė, kuri turi sugebėjimą ir teisę rinktis kokios nori ateities planetai. Mano manymu, geriausia laikytis pusiausvyros tarp laisvės ir būtinumo, nes laisvę maksimalizavus, civilizacija sugriauna pamatą, ant kurio stovi gyvybė, žmonijai pereinant prie dirbtinio daikto garbinimo; o laisvės atsisakius, žmogus praranda savo kūrybines galias, kultūrą ir nusirita į nepakeliamą, gyvulinį civilizacijos lygį, kuriame viešpatauja vergovė, smurtas ir prievarta. Tai labai svarbu sujungus MS su DS į vieną vaizdinį žmoguje, nes toks žinojimo lygis, vadinamas baltojo drakono akimi, suteikia neribotą galią, o tai reiškia ir galią griauti. Todėl laisvė ir būtinumas pusiausvyroje turi susiformuoti į galingas reguliatyvines idėjas, kurios palaiko pusiausvyrą tarp Žmogaus ir Gamtos, kuri leidžia gyventi dievų gyvenimą darnoje ir gėryje.

klajunas

Giluminis žmogus

Šiame skyrelyje pakalbėsiu apie žmogaus metafiziką, ku­rioje gali vyrauti dvi tendencijos, tokios kaip įsigelminimas arba įsipaviršinimas. Kai žmogaus protas nori patirti savo gelmę, jis iš­siima iš išorinio pasaulio, iš jo ekstensyviojo dėmens ir žiūri, kas jis yra viduje, kokia jo giluminė šaknis, arba arche. Jeigu žmogų domina ne jis pats, bet išorinis pasaulis, jis formuluoja ekstensyvųjį modelį, kur mintis juda tik paviršiumi, nuolat žengdama anapus ho­rizonto. Tas paviršius iš pradžių būna planeta, po to kosminė erdvė. Tiek į gylį, tiek į erdvę žmogus kol kas dar negali pasigirti dideliais pasiekimais, nes civilizacija - tik proveržio pradžia. Šiame tekste mane domina gelminė žmogaus kryptis, kurioje pateiksiu visą pre­liminarinį metafizinį žmogaus modelį, kuris gylinasi į žmogaus me­tafizinę šaknį, ją bandant išreikšti viena struktūra, vadinama „žmo­gaus formule".

Apibendrinant visas pateiktas idėjas, formulė tokia:

MZ1 [JL] → MZ2 [KT → Transcendencija] →MZ3 [ST → [EG + KG + IG]] → MZ4 [S → Laisvė] → MZ5 [A + Z] → MZ6 [MS → [Istorija + Mitas]] → G [Laisvė + Būtinumas]

MZ - metafizinė zona,
JL - juodoji liepsna,
KT - klodų telkiniai,
ST - sietynas,
EG - energetinė gaublė,
KG - kuriančioji gaublė,
IG - informacinė gaublė,
S - sumatorius,
A - tautos zonos,
Z - valstybės organizacijos zonos,
MS - mažoji sieva,
G - gyvenimas.

Tai gelminis žmogaus gyvenimo modelis, kuris gali būti aiškinamas įvairiais būdais: gali būti palinkęs į mitą, transcenden­ciją - religijų būdingas požymis; gali būti pasviręs į istoriją, laikinę ekspansiją paviršiais - labiau būdinga politinei, imperinei tenden­cijai. Kas konkrečiai žmogus yra priklauso nuo to, koks jo statusas MZ5 zonose, tai yra tautoje ir valstybėje - nuo to priklauso turtinė padėtis, veiklos masto galimybės, įtaka. Dalis, kuri vadinama gy­venimu, suprantama kaip įrėminta pasaulinio arba metafizinio po­linkio. Gilesni žmogaus dėmenys jau yra gyvybė, jos metafizinė šaknis, kuri gali būti tiriama, pažįstama arba paprasčiausiai verti­nama, kaip tai darė F. Nietzsche - sveika ar nesveika prigimtis, ky­lanti ar smunkanti gyvenimo linija. Nesveika prigimtis yra vidinis išsigimimas, kuris kuria silpną, dekandentinę kultūrą, atsisako vieš­patauti; o stipri natūra - priešingai: kuria klestinčias ir valdyti pla­netą linkusias gyvenimo formas. Kultūra gali turėti stimuliuojanti gyvybę poveikį, o gali ją žlugdyti ir slopinti. Pasak F. Nietzsche'ės, jeigu kūrėjai, genijai yra dekandentinės prigimties, jie savo „valią" primeta visai likusiai tautos daliai, juos nordami „pagerinti", bet, vietoj to, sugadina. Tai daugiau pasakytina apie prigimtines civili­zacijas, kurios gyvena senoviniu stiliumi ir nori savo tradicinę formą išsaugoti amžiams. Jos esmė ta, kad gyvybės metafizika - neišsivysčiusi, tik liaudies pasakų lygio, ko nepagerina net filoso­fija ir mokslas. Tuo tarpu, jeigu įsigali tikras gyvybės pažinimas, kur įlendama į jos genetiką, sukuriama pagrindinė biologinė „evo­liucijos teorijos" ideologija, suformuluota Č. Darvino, atsiranda ga­limybės daryti tikslines intervencijas, kuriose gyvybė vystosi ne vien pagal gamtos dėsnius, bet ir formuojama žmogaus valios. Tampa aktualiu klausimas, ar toks kišimasis į „gamtos" natūralų veikimą etiškas ar ne.

Gyvybės veiklos mastas priklauso nuo to, kiek ji apie save į savo vidų, protą, įtraukusi informacijos, kaip sugeba save for­muoti, patobulinti tiek išoriniu, tiek vidiniu būdu. Įsigylinimas į MZ2 teritoriją reiškia techninės civilizacijos milžinišką veiklos masto išaugimą, kuris susijęs su energijos, transporto, skaičiavimo technikos ir ryšio priemonių technologijomis. Čia vystoma dirbtinė gyvybė, kuri norima androidinės formos, kad imituotų žmogų, ku­ris turi dirbtinį kūną kaip judėjimo priemonę ir kompiuterį, kuris būtų technogyvūno protas. Kol šis sujungimas bus padarytas pilnu padarymu - ne tiek daug laiko: pirmi efektyvūs prototipai bus iki šimtmečio pabaigos. MZ3 zona - tai biologinė žmogaus šaknis, kuri tiesiogiai susijusi su jo gyvybe, kuri valdoma genetikos, ir yra organinis „augalas". Šioje vietoje taip pat siekiama patobulinimų, kuriuos norint padaryti efektyvius, turi būti pasiektas ląstelinis ar intraląstelinis lygmuo. Tam reikalingos molekulinės technologijos, valdomos kompiuterių algoritmų ir turinčios naudingų funkcijų. MZ4 zona yra ta vieta hipostratoje, kuri kuria sąmonę ir vadinama informaciniais laukais. Šie laukai - natūrali supančios aplinkos da­lis, tik sąmonėje nerodoma ir kol kas neišmatuojama jokiais prie­taisais. Šioje vietoje taip pat galimos biologinės nanotechnologijos, kurios psichoformas valdo neurobiologiniu būdu, primetant gyvū­ninius organizmo šablonus. Tai vieta, kurioje kuriama sąmonės te­orija, psichotroninės kontrolės technologijos, patobulinimai arba pabloginimai.

Vienas iš svarbiausių fundamentalių sąmonės bruožų yra jos laisvė erdvė, kuri rodo, kad žmogus nėra pilnai iš išorės deter­minuotas, ir kiekvienoje situacijoje apsibrėžia pats, pagal savo vi­dinį laisvės jausmą. Žinoma, jis turi polinkius, elgesys rodo tenden­cijas, kuriose vienos kryptys labiau akcentuotos už kitas, tačiau fun­damentalus faktas, kad žmogus sugeba rinktis ir dažnai privalo rinktis pats, savo atsakomybe - akivaizdus. Vienoks ar kitos psi­chovektoriaus akcentavimas laisvei primeta stilių, formą, tačiau žmogus vis tiek yra savo pasaulio šeimininkas. Be abejo, tikrovė uždeda laisvei didelius apribojimus, ir kiek juos žmogus sugeba į­veikti, priklauso nuo to, kiek jis tą tikrovę pažinęs, sugeba pajungti savo valiai ir panaudoti veiklos masto išplėtimui. Žmogui pažinus transcendenciją, atvėrus savo drakono akyje jos giluminius klodus ir technologizavus, kas su tuo padaroma, priklauso nuo civilizacijos projekto, žmonijos strategijos, pasirinktos viešpatavimo formos šiapusinėje karalystėje. Šioje vietoje reikia prisiminti mažosios sie­vos teoriją, kurioje aprašoma mažoji žmogaus psichika, kurios prote turi būti įdiegtos reguliatyvinės idėjos, kaip civilizacijos eti­kos pamatinės koncepcijos. Manau, kad šios idėjos yra laisvės ir būtinumo pusiausvyra, kuri turi būti nustatyta teisingose proporci­jose, maždaug centre, kad žmogus apakintas savo begalinių gali­mybių ir valdžios, nesumanytu užsiimti visko, išstumiant gyvybės pamatą iš neliečiamos tikrovės statuso, kuriam žmogus užsimanytų primesti savo valią, perdaryti save pagal kokį nors išsigimusį, tech­nofašistinį projektą.

Imant kaip pavyzdį F. Nietzsche'ę, tam, kad „pagydytų" gy­vybę, jis siekė išmetafizini gyvenimą, išimant iš jo visą metafizinę moralės sistemą ir sugrąžinat vadinamąjį „gamtinį įstatymą". Ki­taip sakant, jo sprendimas buvo natūralizmo, sensualizmo grąžini­mas, gyvenimą statant veikiau ant instinkto negu proto. F. Nie­tzsche'ei tai buvo sveikatos ir galios simbolis, kur klausimai spren­džiami neprarandant prigimtinio sveiko proto, remiantis natūraliai įgimta gyvybės išmintimi. Ši išmintis reiškiasi tiek paprastame gy­venime, tiek kultūrinėje kūryboje, kuri natūralistinė, orgiastinė ir ekstazinė. Tai F. Nietzsche vadino dionisiškuoju pradu. Bendruo­menių organizavimo principas - natūralus, genealoginis, kur galios centrai - pagrįsti kraujo ryšiais, klanais, gentimis, kuriose stipriau­sias „egzempliorius" tampa lyderiu, valdovu, kuris vadovaujasi ne protu, profesija, bet tradicija. Aukščiausias organizavimosi lygis pasiekiamas tautoje, kuri turi savo kunigaikštį arba karalių, įrėmi­nančiu tautą tiek politiniu, tiek metafiziniu būdu mitologinėje tik­rovės koncepcijoje, kurios transcendentinė „ranka" veda tautą per istorijos labirintą, į nežinomą ateitį. Tai erdvinė koncepcija, kuri buvo būdinga senovės tautoms. Tuo tarpu F. Nietzsche'ė svorio centrą nusprendė perkelti iš mito į istoriją, kuri visa būtų šiapusinė, šiapus horizonto, kur horizonto riba yra Žemė. Tai reiškia, kad nus­tatinėdamas naujas vertybių lenteles, jis norėjo įstatyti sąmonę į laiką, procesą, progresą ir susieti jį su paviršine, erdvine ekspansija, kitaip vadinama planetinės imperijos kūrimu. Jis norėjo, kad tokia tauta lyderė būtų vokiečiai, tačiau jo manymu, iki to jiems labai daug trūksta ir jeigu nereformuos savo civilizacijos sampratos, jie planetoje bus ne valdovai, bet valdomieji, arba vasalai.

Filognozijoje ši teorija - viena  centrinių. Taip pat ji svarbi todėl, kad ji aktuali Lietuvai, kuri turi rinktis savo kelią istorijoje, didelių pokyčių ir iššūkių akivaizdoje. Informacija reikalinga tam, kad darant šį pasirinkimą, nebūtų padaryta klaida, išmušanti Lietu­vos istoriją iš sėkmingos trajektorijos.

klajunas

Psichopatijos ir sociopatijos apibrėžimas

Tyrinėjant globalinių santvarkų modelius, naudinga įvesti šiek tiek psichologijos žinių, kurios reikalingos žmonių ir elgesio tipologizavimui. Aptarsiu susijusias psichopato ir sociopato sąvokas, rodančias negatyvų žmogaus tipą socialine prasme, kuris į pasaulį ir visuomenę įneša, ardymą, destrukciją, prievartą ir smurtą. Patys žodžiai rodo, kad kalbama apie sutrikimą, kuris turi dvi reiškimosi vietas: psichiką ir visuomenę. Įdedant į sievos modelį, galima teigti, kad psichopatija susijusi su visais keturiais vidiniais, galvos srityje ir kūno srityje iškylančiais psichovektoriaus kompleksais: A - charakteris, asmenybė; B - protas, logika; ir C - jausmai, emocijos ir E - lytinė sistema. Vadinasi psichopatija turi visus šiuos komponentus, kurie pervesti į elgesį, rodo negatyvumą kito asmens atžvilgiu. A komponente tai nedraugiškumas, arogancija, savęs pervertinimas, panieka. B komponente tai teorinės ir ideologinės destruktyvios idėjos, kurios savo elgesį grindžia ne charakterio patologija, bet klaidinga logika, netiesa prote, pavyzdžiui, elitizmu, rasizmu, šovinizmu, kultūriniu konfliktu, mizoginija ir pan. C komponente tai neapykanta, panieka, patyčia, žiaurumas, sadizmas ir kiti jausminiai / emociniai sumatai, iš kurių kyla socialinis priešiškumas. E komponentas - tai lytinis poreikis, kuris sukuria psichologinį troškimą, nukreiptą į save ar kitą. Tada, kai šie psichikos bruožai projektuojami į išorę, į visuomenę elgesiu, jie pavirta į sociopatiją, kuri ardo tarpusavio santykius, trikdo socialinę harmoniją, įnešą į gyvenimą blogį.

Šią projekciją patogu aprašyti naudojant dvivietę sąmonę, vadinamą uliumu, kur vienoje dalyje yra Aš, o kitoje - Kitas. Apsibrėžinėjant psichovektoriui, tarp šių dalių susiformuoja tam tikras santykis, kuris turi arba priėmimo savo pasaulyje arba išstūmimo iš savo pasaulio kryptis. Norint šiuos sąveikos tipus formalizuoti, naudinga įvesti bazinę parametrų sistemą, kurie apibrėžia, kas yra Kitas ir kas esu Aš. Šis apibrėžimas daromas naudojant visiems žinomą penkių prigimtinių teisių struktūrą: gyvybė, laisvė, privati nuosavybė, laimė ir orumas. Gyvybė yra biologinė savybė, kurią turi visi gyvūnai, ir į kurią įeina visos psichologinės ir fiziologinės funkcijos, kaip maitinimasis, seksas, bendravimas ir pan. Psichologinės teisės yra laimė ir orumas, kurie susiję su teise gyventi gerovėje ir laisvėje ir nebūti žeminamais tarpasmeninių santykių lygmenyje. Laisvė yra socialinės santvarkos dimensija, kurioje draudžiama kitą žmogų turėti vergovėje arba nelaisvėje, riboti gyvenimą ir saviraišką. Privati nuosavybė susijusi su kūryba ir ekonomine veikla, kurios rezultate kaupiamas turtas, žmogus auga visuomenėje į vis aukštesnį turtinį statusą. Sociopatija reiškiasi tuo, kad pažeidžiama viena iš kurių nors išvardintų neatimamų teisių, turinti tikslą tenkinti savo patologinės asmenybės poreikius ar paprasčiausiai, dėl įgimtos patologijos nesuvokiant, kas leistina, o kas ne. Viskas fozmalizuojama taip:

Aš [A-B-C-E → noras - orumas, laimė, privatinė nuosavybė, laisvė, gyvybė] Kitas

Jeigu A-B-C-E parametrai yra psichopatiniai, kurie suišorinami noru, troškimu, siekimu, aistra, jie pavirsta į atvirą sociopatiją, kurie kėsinasi į pagrindines egzistencijos kokybes. Ji gali reikštis tarpasmeniniuose santykiuose, socialinėse klasėse, santykiuose tarp valstybės ir piliečių, sąveikose tarp skirtingų kultūrų, tikybų, tarp tautų, valstybių, civilizacijų. Jeigu kaip pavyzdį imtume kultūrinę arba tapatybinę sociopatiją, rodančią agresiją, priešiškumą, panieką, patyčią, jos kilmė yra proto / ideologijos komponentas, kai konfliktuoja skirtingos pažiūros, loginis pasaulio struktūrinimas, kurio pagrindu Kitas tampa taikiniu minėtose kompozicijose. Kultūringa diskusija yra tada, kai ji vyksta protų lygyje B1 prieš B2, bet nepereinant į terorą, persekiojimą, kėsinimąsi į turtą, laisvę ar gyvybę. Nepritarti, diskutuoti, ginčytis, kritikuoti - nėra sociopatija, tačiau kai reikalaujama pažeisti prigimtines žmogaus teises, kitą apriboti, sumažinti, pažeminti, diskriminuoti - tai jau sociopatija. Akivaizdu, kad sociopatija gali būti žemo intelekto, tada neapykanta paprasčiausiai realizuoja savo gyvulines reakcijas, o kai ji aukšto intelekto - jai būdingas fanatizmas, idėjinis ir ideologinis aklumas, nesupratimas, neįsigilinimas, empatijos stoka. Taip pat aukštas intelektas gali turėti žemą kultūrinį išsiauklėjimą, aroganciją ir mandagumo stoką.

Iš esmės, galima sakyti, kad sociopatija yra teisingumo pažeidimas sievoje, kur kitas nepriimamas į savo vidinį psichologinį pasaulį dėl formos neatitikimo, skirtumų, vidinių sutrikimų, kurie neleidžia harmoningai bendrauti ir būti kito atžvilgiu nusiteikusiu pozityviai. Bazinė teisingumo savo psichikoje norma yra 50-50 Aš-Kitas psichologinėje struktūroje. Maksimalus neteisingumas ir sociopatija yra Aš [100 - 0] Kitas, o apvertus - maksimalus neteisingumas yra Aš [0 - 100] Kitas. Į nulį įeina visiškas orumo, laimės, laisvės, turto, gyvybės komponentų inulinimas, kai žmogus ar organizacija priverčia gyventi nulinėse visų teisių būsenose, kai egzistuoji tik iš malonės ir tiek, kiek leidžia šeimininkai. Norint parametrizuoti dar tiksliau, galima žiūrėti, kiek kiekviena teisė turi  procentų ir kiek žmogus yra įnulintas. Gyvybė - 15, laisvė - 15, turtas - 10, laimė - 5, orumas - 5. Sociopatinis pažeidimas gali būti nedidelis, o gali būti ir maksimalus. Kadangi procentai skaičiuojasi kaupiamuoju būdu, tai paskutiniai 15, kurie yra gyvybė, gali būti paisomi, kaip socializme, tačiau pažeidžiama laisvė, turtinės teisės ir žmogus gyvena vergo gyvenimą, kuris išskyrus savo gyvybę neturi nieko. Gyvybės atėmimas, akivaizdu, yra pilnas įnulinimas, kuris rodo pilną išėmimą iš žudiko psichikos, kuris savo psichovektoriuje tavęs savo pasaulyje nepriima kaip turinčio teisę gyventi ir medžioja net jeigu esi anapus horizonto ir  netrukdai jokiu objketyviu trukdymu asmeniniame gyvenime.

Tas pat galioja ir tarpvalstybiniuose santykiuose, kur gali būti nacionalistinis arba imperialistinis psichopatijos pagrindas. Toks yra Rusijos ir Ukrainos karo principas, kurį galima įvardinti kaip planetinio mastelio psichopatiją ir sociapatiją, kurioje imperialistinis siekis pagrįstas B-A komponentais ir yra racionalizuota psichopatija, kuri grindžiama protiniais argumentais, politine, nacionalistine ar imperialistine ideologija. Tai sociopatija, kuri pagrįsta galia, galios pranašumu, todėl neužkardoma ir nenubaudžiama. Toks galios pagrindu vykdomas amoralumas buvo propaguojamas F. Nietzsche'ės filosofijoje, kurioje jis tvirtino, kad žmonės neturi jokių teisių ir vertės, kuri nustatoma galios centro pagal tai, kokia jos strategija ir projektas gyvybėje. Ši teorija akivaizdžiai turi ideologinės / protinės sociopatijos bruožų, kur amoralus, žudikiškas elgesys pagrindžiamas protu, racionalizuojamas, paverčiamas „tiesa".

Tokia sociopatija gali turėti net civilizacinių formų principą, kur konfliktuoja skirtingų pakopų civilizacijų projektai, kaip antai mokslo tyčiojimasis iš religijos ir filosofijos, herojinių mitų kultų panieka pagonybei arba šamaninei magijai, religijos naudojamas mokslo pasiekimų ir technologijų demonizavimas ir pan. Visi šie dalykai susiję su B komponentu sievoje, tai yra protu, ir tai, ar konfliktas, nepritarimas, priešiškumas pasiekia sociopatijos lygmenį, ar tai tik teorinė diskusija, priklauso nuo to, ar persekiojami žmonės už kitokią nuomonę, ar jie marginalizuojami ir net institucializuojami psichiatrinėse institucijose. Kai psichopatai yra valstybė savo piliečių atžvilgiu, jie piliečius valdo pažeisdami jų teises pažiūrų, tikėjimo, formos, gyvenimo būdo, lytinės orientacijos ir kitokiais pagrindais. Norint išstumti iš prestižinių ir statusą turinčių pozicijų, naudojama diskriminacija, teisių pažeidimas iki pilno eliminavimo. Filognozijoje laikomasi 50-50 principo pagrindinių teisių atžvilgių, kurios nepažeidžiamos net esant skirtingoms nuomonėms ar ideologiniam nesuderinamumui, su ta sąlyga, kad kita pusė laikosi to paties. Jeigu nesilaiko - ginamas orumas, ginama laimė, ginamas turtas, ginama laisvė, ir ginama gyvybė. Iki kokio laipsnio tai leidžiama, ar galioja agresorių teisės, nustatoma pagal proporcijos principą:

orumas 1 → orumas 2

laimė 1 → laimė 2

turtas 1 → turtas 2

laisvė 1 → laisvė 2

gyvybė 1 → gyvybė 2

Tai reiškia, kad gyvybę atimti teisėta tik vienu atveju, jeigu yra tiesioginė grėsmė tavo gyvybei, būtinosios ginties principu. Kiti principai naudojami proporciniu simetriniu arba asimetrišku  kovojimu, kai poveikis arba bausmė perkeliama iš vienos vietos į kitą, bandant atgrasyti agresorių. Tačiau gyvybės principas visada simetrinis ir proporcinis, tai yra neteisėta bausti mirties bausme už jokių ideologinį, kultūrinį ar civilizacinį „nusikaltimą". Toks elgesys jau būtų maksimali žudikiška psichopatija. Minčių kontrolė, ideologinis persekiojimas už „neteisingą mąstymą" - ypač įkyri sociopatija, demonstruojanti arba žemą intelektą, arba fanatizmą, kuris rodo pagrindinės žmogaus vidinės realybės nesupratimą, kurio esmė - nėra absoliučios tiesos, vadinasi visi fanatizmai yra mąstymo deliuzijos, kurios sukuria agresyvią, stokojančią empatijos ir aklą asmenybę, linkusią konfliktuoti, persekioti, neturinčią savo galvoje vietos kitokiam negu jis pats.

klajunas

Kiek reikia praeities ateityje?

Kiekvieno žmogaus pasaulį sudaro gyvieji ir mirusieji, su kuriais jis bendrauja tiesioginiu arba dvasiniu būdu. Tai vidinė perspektyva, kurioje į tikrovę žiūrima per sumatoriaus žiūroną, kuris nerodo tikro žmogaus likimo, kuris ištinka jį po kūno mirties. Tarus, kad tikras žmogus yra laisva dvasia, gyvūninė būsena nėra tikra jos egzistencija, greičiau smukimas į žemiausią lygmenį, į „gamtinį" pasaulį. Jeigu tikras žmogus yra kūniška egzistencija, mirtis yra ne sugrįžimas į savo tikrą formą, o išsiforminimas į pamatinę materijos būseną, kuri nėra sąmoninga. Tačiau kol gyvename turime laikytis vidinės perspektyvos, kurioje nėra atskleista metafizinė paslaptis ir pasaulį į gyvųjų ir mirusiųjų skirstome iš šios perspektyvos.

Yra dvi buvimo mirusiu formos: tampi istorija, istoriniu asmeniu, kuris įrašytas į archyvus, knygas, istorijos vadovėlius ir seniai išėjęs iš gyvenimo, bet per informaciją vis dar darantis įtaką bendruomenėms; tampi mitu, persikeli į tikrą transcendenciją ir tokioje tarsi-gyvumo būsenoje toliau valdai planetos istorinį procesą. Toks istorinis asmuo filosofijoje, pavyzdžiui, yra Sokratas, gyvenęs Atėnuose ir mokęs jos jaunimą naujo mąstymo ir gyvenimo būdo, kuris vėliau buvo perkeltas į Platono dialogus ir iš šių šaltinių pateko į filosofijos ir politikos istoriją. Sokratas buvo paprastas žmogus, mąstęs apie polio gyvenimo principus, mokęs išminties ir nepretendavęs į jokį Dievo vaidmenį ar net pomirtinį gyvenimą, nors greičiausiai juo tikėjo. Tačiau istorijoje yra ir priešingų atvejų, kai protas labiau pasviręs į metafizinę realybę, ir žmogus kuria istoriją, turinčią paaiškinti, koks jo likimas atsidūrus šioje vietoje. Toks buvo Jėzus iš Nazareto, kuris jau gyvas būdamas laikė save įsikūnijusiu Dievu, o po jo mirties, jo pasekėjai sukūrė mitą apie Jėzaus prisikėlimą ir pakilimą į dangų, kuriame viešpatauja tikra Dievo karalystė.

Tiek istorija, tiek mitas kuriami tekstuose interpretuojant anapustekstinę realybę, kurioje fantastinėmis arba faktų formomis apdorojama patirties ir atminties informacija, kuri po to, įgavusi proto struktūrą, perkeliama į knygą, kuri gali būti chronologinė, kalendorinė įvykių analizė arba kosmologinė sistema, kuri rodo anapusinio, dvasinio pasaulio žemėlapį, kuriame siela patiria nuotykį, dalyvauja metafizinėje istorijoje. Į tokį rangą pakilęs žmogus gali būti integruotas tiek į metafizinę, tiek į chronologinę erdvę, sukuriant pilnos struktūros kulto objektą, kuris susiejamas su istorijos archetipine konfigūracija, kurioje planetos istorija tampa mitinio viršžmogio užduotimi ir misija. Šis principas būdingas krikščionybei, islamui, budizmui, kur lyderiai ir pradininkai visi laikomi turėję dieviškų galių ar patys buvę dievais. Tačiau gali būti ir nepilna struktūra, kai žmogus integruojamas tik į istoriją, nes yra padaręs jai milžinišką įtaką, ir tampa istorinio / politinio kulto objektu. Tokiais žmonėmis gali būti imperatoriai, karaliai, prezidentai, judėjimų lyderiai, revoliucionieriai, karvedžiai ir pan.

Šie metodai, mitas ir istorija, yra žmogaus psichovektoriaus programavimo priemonė, nes jie tampa tarsi ekranu arba filtru, pro kurį kiekvienas užprogramuotas žmogus žiūri į pasaulį ir ateitį mato per praeities prizmę. Iš tikro, žmogus turi du variantus: į ateitį žiūrėti iš absoliučios ir pirmapradės čia ir dabar patirties, kurioje žmogus mato semantiškai neartikuliuotą tikrovę ir judą pirmyn laiku stumiamas tik natūralios, švarios psichologijos. Ši psichologija laikui bėgant užkraunama biografine atmintimis ir gyvenimo patirtimi bei išmintimi, tačiau lavinimo sistemoje šią išmintį galimą plėsti iki tokio gylio, kad joje sukraunama visa tūkstantmetė civilizacijos istorija, bet dabar jau sisteminiu, chronologiniu erdviniu būdu, apdorota prote. Tai skirtumas tarp „išsilavinusio" ir „neišsilavinusio" žmogaus.

Jeigu praeitis, projektuojama į ateitį yra patirtis, išmintis, žinojimas - tame nėra nieko blogo, tačiau tai gali būti ne tik patirtis ir išmintis, bet ir ideologija, propaganda, iliuzijos, melas, gudrus manipuliavimas. Tai reiškia, kad šitaip praeitį iš už nugaros, iš galo perkėlus į priekį, gyvenime dalyvauja daug mirusiųjų, teisėtai ar neteisėtai paversti bendruomenėse žmonių dvasiniais orientyrais ir vedliais. Imant Vakarų civilizacijos pradžią, tokiais vedliais tapo Sokratas ir Jėzus iš Nazareto, Aleksandras Makedonietis ir Cezaris. Jie sujungia istorinius ir mitologinius dėmenis, įprasmina šį ir aną pasaulį, tampa kertiniais civilizacinio psichovektoriaus akmenimis. Buvo maniusių, kad toks gyvenimo principas - netinkamas ir kiekviena nauja karta turi pradėti tarsi iš naujo, švarioje nesuterštoje praeitimi vietoje, nes praeitis yra ne tik gėrio, bet ir blogio šaltinis, duodanti ne tik moralumo, bet ir amoralumo pamokas. Savo psichikoje gyvenant praeitimi, gyvenama užterštoje sąmonėje, kurioje esi įtraukiamas į tavęs neliečiančias politines, ideologines, religines kovas, be kurių gyvenimas būtų daug gražesnis. Bet galima ir kontrargumentuoti, kad nežinant praeities, neturint patirties - neišvengiamos klaidos, tų pačių klystkelių kartojimas, nesugebėjimas suprasti kur priešai, kur draugai. Taip pat nesuvoksi kaip būsi ideologiškai identifikuojamas praeitimi indoktrinuotos sąmonės, kuri laikys tave tik resursu savo imperiniam, istoriniam projektui, nes gyveni neapsaugotą praeities tvirtovių gyvenimą, kuris gali tapti lengvu grobiu imperiniams grobuonims.

Kuri perspektyva dominuoja priklauso nuo civilizacijos tipo: jeigu ji religinė, dominuoja transcendentinė perspektyva, mitas; o jeigu sekuliari - dominuoja istorinis požiūris, kur mitai chronologizuojami, klasifikuojami ir tampa civilizacijos istorijos objektu. Šiuo metu gyvenama istorijos laikais, kur visas gyvenimas užprogramuotas tautos istorijos projektu, prasidėjusios nuo neatmenamų laikų ir trunkančios iki šios dienos. Lietuvos istorija yra daugiau periferija civilizacijoje, nors buvo laikai, kai regione ji vaidino gana svarbų vaidmenį. Tačiau žiūrint į dabartinius laikus savo skaitlingumu, politine ir ekonomine galia bei kultūros lygiu - gerokai smukusi. Europos civilizacija, kurios pagrindinis kriterijus yra krikščionybė, nes ten kur yra ji, ten yra Europa, dalinama į Vakarų ir Rytų, kur Lietuvos valstybė yra ant ribos, įtakojama tai vienos, tai kitos krypties. Šioje vietoje jos istorija buvo labai dramatiška, ant išnykimo slenksčio, ir istorinė patirtis bei faktas, kad abiejų krypčių imperijose yra mito-istorinis psichovektoriaus užsiprogramavimas, kur buvo daugybė globalistinių ir imperinių projektų, - pradedant nuo graikų, romėnų, baigiant prancūzais ir vokiečiais - verčia nenuvertinti civilizacinio lygio supratimo. Todėl akivaizdu, kad abiem atvejais, Vakarų ir Rytų Europoje, tauta nyks ir bus naikinama, ir kiek jis sugebės išlaikyti savo nacionalinę tapatybę priklausys nuo to, kaip bus formuojamas mito-istorinis projektas sąmonėse. Akivaizdus faktas, kad šios struktūros sąmonėje yra ne įgimtos, o įgyjamos, vadinasi, jeigu nebus aktyvaus sąmonių ugdymo ir jo programos bus atiduotos į svetimas rankas, kalbinę tapatybę išsaugoti bus labai sunku bet kokiu atveju, nes Lietuva yra apsupta daug galingesnių už ją valstybių, kurios visos turi savo imperinį projektą.

Žinoma, reikia neperlenkti lazdos, nes ateities kontrolę pilnai atiduoti mirusiems - neišmintinga, nes mirusieji, savo anapusine padėtimi yra antraeilio ontologinio rango ir veikia tik kognityviniu būdu. Vadinasi kiekvienas žmogus sprendžia pats, nes jis yra paskutinė instancija. Tai reiškia, kad dabarties pasaulio šeimininkai yra gyvieji ir neturi būti kitaip: mirusysis neturi būti statomas prieš gyvąjį, kad jam trukdytų, pastotų kelią. Vadinasi atsakymų turi būti ieškoma ne tik atmintyje, tradicijoje, bet ir savo asmeniniame prote, savo gyvenimo patirtyje, kurioje matoma, kas aktualu šiuo metu, naujausiame pasaulyje. Atminties, paveldo, tradicijos, praeities, istorijos politika neturėtų užgožti gyvenimo, nes visa tai yra ne natūrali, prigimtinė, bet dirbtinė realybė, o tikrovė, prigimtis visada aukščiau už tai, kas yra dirbtina. Tai buvo pagrindinė F. Nietzsche'ės tezė, kuri yra jo gyvenimo filosofijos kertinis akmuo.

klajunas

Antigravitatorių katalizatoriai

Kadangi viena iš pagrindinių „Filognozijos pradmenų" praktinių temų yra antigravitacinis dinaminis elementas, turiu pateikti bent teorinį principą, paaiškinantį kaip veikia antigravitaciniai lėktuvai. Tai vadinamieji NSO, kuriuos retkarčiais pavyksta nufilmuoti ar nufotografuoti, ir kurie rodo tokias dinamines savybes, kurios neįmanoma oro dinamika pagrįstiems skraidantiems aparatams. Su antigravitaciniais lėktuvais galima pakilti į kosmosą daug pigiau negu su reaktyvinėmis raketomis, galima turėti nežemiškas bazes kitose planetose ir mėnuliuose ir nuolat palaikyti transportinį ir keleivinį ryšį. Tos organizacijos, kurios apdovanotos technologija yra kosminės, turi centrus ir bazes anapus žemės, vadinasi įprastai žemės valdžiai nepasiekiami ir nenugalimi. Kaip veikia visa ši sistema - neatskleidinėsiu, mano tikslas, šiame skyrelyje, paaiškinti, kaip veikia levitavimo principas. Tai nebus praktinė instrukcija, tai bus tik teorinis paaiškinimas, kuris neturi praktinio sprendimo, kurio žemės mokslininkai savarankiškai, be pagalbos išspręsti nesugebėtų.

Pirmiausiai reikia apibendrinti visą mano hipostratos teoriją, kurioje formulėje pateikiami visi mano hipotetiniai klodai, susiję su kokia nors fenomeninio pasaulio dalimi ar efektu. Esmė tokia:Didžioji sieva yra metafizinis pasaulis, apimantis visą realybę, esančią anapus sumavimo proceso ir kažkokia dalimi reprezentuojama sumtoriaus priekinėje ir galinėje sąmonėje. Kaip anapusinė realybė žmogus yra pirmapradis kūnas, sukurtas iš nefenomeninių substancijų, kurios apima visą tikrovės spektrą. Didžiąja dalimi tai organininė atominė substancija, kuri papildoma bioenergetinėmis auromis ir kitomis, nežinomomis klodų struktūromis. Tačiau pagrindinis reprezentuojamas sąveikų principas yra mechaninis. Ši dalis yra ta vieta, kurioje naudojami įrankiai, nuo pačių paprasčiausių kietos, atominės substancijos objektų, iki subtilių, kaip antai dujos, eteris, radijo bangos. Iš pradžių civilizacijoje pasiekiami tik tie hipostratos klodai, kurie yra artimi, tiesiogiai susiję su materialiais objektais, kurios galima įrankinti. Po to pradedama išradinėti įvairias technologijas, su kuriomis galima veikti toliau nuo įrankinės materijos nutolusias struktūras. Kažkokia dalimi valdomas eteris, ypač artimasis, tačiau tolimasis, gliuonų, W bozonų - jau nepasiekiami. Esencijos tiesiogiai su atomine substancija nesąveikauja arba sąveikauja vienkrypčiu būdu, kuris sunkiai įrankinamas ir valdomas naudingų savybių išgavimui. Visi šie kodai suvedami į pirmapradį kūną [P], kuris yra nematoma žmogaus šaknis.

Panašus principas yra iš priešingos pusės, nes žmogaus sandaros esmė paaiškinama kaip Uroboras, kur didžioji sieva yra ir galvos ir uodegos kryptimi. Galvos srityje mano naudojami hipotetiniai klodai yra juodoji liepsna, kuri yra visur, nes ją laikau centrinių tikrovės klodu, kuris turi svarbiausią reikšmę ir yra fundamentalus gyvybės kūrime. Toliau eina luksorinų laukas, kuris yra klodas sukuriantis plotinį sumatorių, vadinamą sąmone. Šis luksorinų laukas surištas su pirmapradžio kūno atomais-eteriais-esencijomis, kurios kuria biologinį pirmapradžio kūno substratą, esantį materialiojoje žmogaus spektro dalyje. Centre formulės yra mažoji sieva, kuri yra į dvasią įtrauktas tikrovės įstatymas, sukuriantis pagrindinę Uroboro dalį, galvos-uodegos junginį.

Moksle pagrindinis klausimas, kaip įvaldyti tolimuosius hipostratos klodus, o konkrečiai - kaip sukurti efektą, kuris būtų gravitacinės traukos įveikimo priemonė. Mano pagrindinė idėja tokia: tolimuosiuose kloduose gyvename esencijų jūroje, kuri nesąveikauja su atomine substancija arba sąveikauja labai silpnai. Norint sukurti levitacijos efektą, kuris būtų priepriešinė jėga gravitacinei traukai, reikia atominę substanciją surišti su esencijų klodu stipria traukos jėga, kuria naudojantis, kaip nematoma „atmosfera" būtų galima sukurti kybojimo, judėjimo efektą, lyg atominė substancija neturėtų sunkio. Tačiau akivaizdu, kad atominė substancija, pavyzdžiui, metalai, tiesiogiai nesąveikauja su esencijomis ir šiai sąveikai reikalingas katalizatorius. Katalizatorių gauti ne taip lengva, nes reakcijos ir ingredientai, reikalingi jo sukūrimui, tiesiogiai nepasiekiami ir neįrankinami jokiu materialiu prietaisu ar technologija. Vadinasi, reikia pagalbos iš toliau pažengusių, kurie sukurtų šį procesą su savo priemonėmis, kurios egzistuoja tik aukštesnio lygmens civilizacijose. Katalizatoriai „gaminami" tolimųjų eterių ir esencijų gylyje, kur jie sukuria specialų lauką, kuris yra neatominė substancija, surenkama specialioje kapsulėje, kuri turi išvadinius elektrodus, kuriuos sujungus su metaliniais žiedais, jie sukuria lauką, panašų į elektrinį-magnetinį, kuris suriša metalą su esencijų jūra stipriu ryšiu ir objektas pradeda plūduriuoti hipostratiniame klode, veikdamas priešingai traukos jėgai. Taip galima iškelti įvairaus svorio objektus, kurių svorio riba priklauso nuo lauko silpnumo. Tam, kad būtų iškeltas į orą kosminis lėktuvas, riekia tonų lygio keliamosios jėgos, kurią sukuria didelę energiją ir intensyvumą turintis laukas.

Svarbiausias klausimas - kaip sukurti hipostratinį įrankumą, kuris leistų kurti katalizatoriaus substanciją, leidžiančią surišti atomus ir esencijas į vieną junginį. Mano duomenimis atsiskyrusi žemės civilizacija katalizatorių patys nesugeba pasigaminti ir jie juos perka iš kitų civilizacijų. Tai civilizacijos, kurios yra įminusios kūniškumo ir nekūniškumo paslaptį, yra psioninės, gali veikti tikrovę per giliuosius klodus, turi daugybę fantastinių žemės mokslą pralenkusių technologijų. Šias civilizacijas ir jų atstovus žemėje vadinu baltaisiais drakonais, turinčiais išvystytą drakono akį, matančiais daug gilesnę realybę negu gali žmogaus sąmonė, tad yra už žmogų daug labiau pažengę. Filognozijos tikslas - pakloti pamatus naujoms sąmonės formoms, kurios priartintų žmogaus protą prie baltųjų drakonų ir paruoštų jį pirmajam kontaktui arba atskleidimui. Tam reikia pagerinti sąmonės kokybę, įveikti moralinį išsigimimą ir degradavimą, suvokti su kuo turimas reikalas - su aukštesniu išsivystymo lygiu, kuris neagresyvus bus tik vienu atveju, jeigu žmogus nebus beprotis. Tam yra sukurta tarpinė grandis - atsiskyrusi civilizacija, kurios tikslas būti tarpininkai ir aiškintojais.

Mano tikslas nėra sukurtai praktinį technologinį sprendimą, kurti verslą ar patentuoti. Aš turiu tik paaiškinti principą ir paruošti sąlygas susitarimui, pagal kurį ateityje, dešimtmečių bėgyje, bus įmanoma pradėti technologijų mainus. Tačiau tam planetoje turi pasikeisti santvarka, turi būti sutvarkytos politinės ir ideologinės problemos, atskleista atsiskyrusi civilizacija ir sukurta nauja santvarka planetoje. Tada bus galima pradėti naują erą, kuri bus kosminės eros žemėje pradžia. Jos pradininkai tikrai nebus Elon Musk ar Jeff Bezos, nes naudoja primityvias reaktyvines raketas, kurios per daug brangios, neefektyvios ir pavojingos gyvybei. Kadangi atskleidimas palies visas valstybes be išimties, visose turi būti keliamas sąmoningumo lygis ir turi būti atsisakoma agresijos ir militarizmo. Technologijų mainuose nebus jokių išrinktųjų klubo, niekas neturės jokių privilegijų ir atsiskyrusi civilizacija nesiruošia aptarnauti jokių uždarų klanų ar stiprinti mafijinių grupuočių. Technologijos bus prieinamos visiems, nes į naują erą ruošiamasi įtraukti visus. Dėl technologijų kovoti beprasmiška todėl, kad jos vis tiek niekada nebus žemės mokslo nuosavybė ir gyventojai bus priklausomi nuo aukštesnės civilizacijos, kuri turės kritinių elementų išimtines teises ir monopoliją.

Tai reiškia, kad šiuo metu užtenka mokytis iš „Filognozijos pradmenų" vadovėlių ir laukti civilizacinės reikšmės įvykių, kurie bus ženklas, kad vyksta atskleidimas ir artėja nauja era, kuri turės du pagrindinius ingredientus: psichotroniką ir antigravitaciją. Nei viena iš šių technologijų nebus atiduodama mafijai ir pagrindinis atsiskyrusios civilizacijos tikslas - išsaugoti žmogaus laisvę, neleisti naujų technologijų pagrindu įsigalėti vergovei planetoje. Kokia yra pagrindinė doktrina - paaiškinta kituose skyreliuose ir kitose knygose. Pirma svarbi data, kurios turime laukti šiame kelyje, yra 2033 metai, kurie gali būti svarbūs kaip planetos transformacijos paruošiamojo etapo pradžia.

klajunas

Dvasios vystymo būtinybė

Jau nuo pirmo „Filognozijos pradmenų" tomo Uroborą naudoju kaip pagrindinę žmogaus metafizinės sandaros modeliavimo priemonę. Šis principas „formulėse" buvo žymimas didžiąja arba mažąja u raide, kuri rodo mažosios sievos raidinių ženklų formą. Tačiau šio principo galima ir atsisakyti ir pabandyti struktūrą parodyti pačioje ženklų sandūroje, kurioje vaizduojami pagrindiniai elementai, sudarantys metafizinį žmogų. Šioje formulėje yra mažoji dalis, vadinamoji gyvatės galva, kurioje yra dvasios ir įstatymo dvinaris elementas; ir didžioji dalis, apimanti visą gyvatę, kurios kūną sudaro įvairūs hipostratos klodai. Tai filognozijos sątvarologija (galva) ir substratologija (kūnas). Kaip atrodo visas Uroboras, sudėjus visus mano knygų elementus, gaunant bendrą rezultatą, galima pažiūrėti toliau:

DS - MZ1 [JL] [KG] - MZ2 [EG] - MZ3 [EG] - [P - MS (Įstatymas - Dvasia) - S] - MZ4 [IG] - MZ1 [JL] [KG] - DS

Ši struktūra sudaryta iš galvos:

[P - MS (Įstatymas - Dvasia) - S],

galvinės kūno dalies:

MZ4 [IG] - MZ1 [JL] [KG] - DS

ir uodeginės kūno dalies:

DS - MZ1 [JL] [KG] - MZ2 [EG] - MZ3 [EG].

Notacijos reikšmės tokios:

DS - didžioji sieva,

MS - mažoji sieva,

MZ - metafizinė zona,

JL - juodoji liepsna,

KG - kuriančioji gaublė,

EG - energetinė gaublė,

IG - informacinė gaublė,

P - pirmapradis kūnas,

S - sumatorius.

Kai kurios šio Uroboro šablono dalys jau turi R dalį, kuri vadinama rišliu, nors tik elementariu, pradiniu variantu, naudojant koncepcinį pavadinimą. Pavyzdžiui, EG [esencijos - eteris - atomai] arba IG [luksorinai] arba KG [juodoji liepsna]. Be abejo, tai tik pati pradžia, kuri neturi jokio techninio sprendimo, tik teoriją. Techninis sprendimas prie R pridėtų T, kuris yra technika. Kiekviena zona turi savo rišlį, kuriame sprendžiamas jos supratimo klausimas, galimybės panaudoti jį praktiniais tikslais. Tai Uroboro galvoje žymima taip:

[P - MS (Įstatymas - R1-R2-R3-R4-R5-R6 - Dvasia) - S]

R6 - egzistencija,

R5 - laisvė,

R4 - sąmonės teorija,

R3 - gyvybės teorija,

R2 - materijos teorija,

R1 - fundamento teorija.

Filosofai užsiima visais šiais klausimais, bet pirmiausiai žmogaus gyvenamu pasauliu, kurio centre yra egzistencija ir laisvė; po to eina sąmonės ir gyvybės klausimai, kurie šiuolaikinėje filosofijoje kertiniai. Tuo tarpu su mokslu susijusi filosofijos dalis labiau domisi metodiniais klausimais, materijos ir fundamento teorija, kuri paskui perkeliama į gyvybės ir sąmonės sritį. Pasak mano teorijos, tai įmanoma todėl, kad žmogus Uroboro galvoje gyvena dviejų realybių sandūroje, viena kurių yra pažįstanti substancija, vadinama Dvasia, o kita yra informacija, įstatyta į dvasią, kuri kaip Įstatymas yra pažinimo objektas. Pagrindinis galvos tikslas - pažinti tai, kas yra anapus jos dviem kryptimis: galvinėje kūno dalyje ir uodeginėje kūno dalyje. Šiose vietose, transcendentalinėje ir transcendentinėje tikrovėje, paslėpti nematomi žmogaus žiūronui klodai, kuriuos išsiaiškinęs jis taptų tikrovės šeimininku, išplėstų galią ir veiklos mastą. Kadangi anapus sąmonės nėra įmanoma sukurti rišlio, nes jis yra viduje, jo projekciją anapus žymime T ir gauname visą spektrą technologijų, kuriomis baltieji drakonai valdo realybę:

T6 - terapija,

T5 - kalba, vaizdai, simboliai,

T4 - psichotronika,

T3 - genų inžinerija,

T2 - atomo teorija, elektromagnetizmas, (eteris, esencijos, antigravitacija),

T1 - centrinio lauko teorija.

Kaip jau aiškinau, filognozijos pagrindinis praktinis klausimas yra susijęs su R2 - T2 zona, arba antra metafizine zona, kurioje turi būti sukurta antigravitacijos teorija ir praktinis skraidančio aparato sprendimas. Tam naudojama esencijų hipotezė, kuri yra gnostinis implantas į šią zoną, sukuriantis nematomą nei sumatoriui, nei prietaisams substancinį lauką, kuris tiesiogiai nesurištas su atomine substancija, tačiau tai padarius per tarpininką, vadinamą katalizatoriumi, šį surišimą būtų įmanoma pasiekti, ir taip surištas atominis objektas atsidurtų sąveikoje su nematoma terpe, kuri sukurtų antigravitacinio plūduriavimo efektą. Kita svarbi sąvoka yra luksorinų laukas, naudojamas paaiškinti sąmonės substratą ir paaiškinti kaip atsiranda suvokimo / sumavimo žiūronas, kuris reprezentavimo būdu dvasiai pateikia informaciją, vadinamąjį Įstatymą. Apibendrinus visas 12 knygų, tai yra rezultatas, pasiektas nuo 2018 metų gegužės mėnesio. Daugiausia buvo domimasi teorija, praktiniai sprendimai yra ateities klausimas.

Su filognozijos substratologija artimiausiai susijęs LHC eksperimentas, kurio tikslas - tyrinėti atominės materijos sandarą dalelių greitintuvuose, vienas į kitą daužant protonus. Tokiu būdu tikimasi, kad bus atrastos naujos dalelės, bus patobulinta materijos sandaros teorija, sužinosime giliąsias hipostratos paslaptis, kurias po to bus galima realizuoti technikoje. Manau, kad šio eksperimento aprėptis yra MZ1-4, tačiau labiausiai domimasi MZ2, kurioje yra paslėptos materialiosios hipostratos paslaptys. LHC buvo kuriamas 10 metų, nuo 1998 iki 2008, ir turėjo du paleidimus, kurių metu buvo bandoma įvykdyti iškeltus uždavinius, tačiau be Higgs'o bozono daugiau didelių atradimų nebuvo padaryta. 2022 - 2026 m. bus trečias bandymas, kuris rekordiniu galingumu ieškos paslėptų materijos statybinių medžiagų. Ateinančiais dešimtmečiais tai svarbiausias eksperimentas, kuris neturės konkurentų, ir jo sėkmė priklausys nuo to, ar teisingos fizikos mokslininkų teorinės projekcijos.

Šis projektas svarbus tuo, kad jis parodo, kokia yra sudėtinga ir kiek kainuoja antigravitacijos katalizatoriaus sukūrimo technologija. Jai reikia tokių pažangių technologijų parametrų, kokių nėra jokioje žemės laboratorijoje ir žmonės tik pradeda eksperimentuoti su tokiu mokslo ir technologijų lygiu. Taip pat katalizatorių gavimo priemonės yra kenksmingos biosferai, tad jų išgavimo „fabrikus" geriau turėti toli kosmose nuo apgyvendintų gyvybe teritorijų: planetose, mėnuliuose ar kosminėse stotyse. Žmonėms sudėtingumas ir kaina yra neįkandama, bet to, net neturima technologija, todėl be išorinės pagalbos tokį lygį pasiekti reikės 100 000 - 1 000 000 metų. Tačiau tai, kad kiti technologijas jau turi, sudaro galimybę, pasinaudojus mainų strategija, priemones įgyti jau šimto metų eigoje. Tačiau tai priklausys nuo to, koks bus santykis su atsiskyrusia civilizacija, ir ar valstybių valdžios norės būti kosmose kontroliuojamu būdu, prižiūrimi aukščiau išsivysčiusios civilizacijos. Tikėtis galima visko, todėl noras, kad procesas vyktų sklandžiai gali būti negyvendintas.

Toks hipostratos tyrimas yra nereliginis, bet sekuliarus, ateistinis. Jam būdinga tai, kad centrinis klodas laikomas tik materialia energija, kuri turi gyvybės kūrimo sugebėjimą, įvedinėjant į substancijų klodus Uroboro formą. Kaip toks substancijų sudūrimas atsiranda užprogramuojant augantį ląstelitą, iki šiol neįminta paslaptis. Tai gyvybės substratologija, labai svari baltojo drakono civilizacijoje, ypač etiniu požiūriu. Savo sumuojančioje, tikrovę atveriančioje dalyje jie turi psichologinę, informacinę ir techninę galią sąveikoje su tikrove. Kita vertus, į ląstelitą galima įdėti garbinimo, šventumo jausmą, kuris riboja jo begalinių troškimų psichologiją, įstato į saiko rėmus. Nuo kitų sąveikos su tikrove formų filognozija skiriasi tuo, kad ji nustoja naudoti ribojimo ir vilkinimo taktiką, tiksliai apibrėžia koks pagrindinis tikslas ir įveda pasiekto lygio bei proveržio vertinimo sistemą, kurioje nėra vietos pažangos imitavimui ir apsimetinėjimui, netikro darbo dirbimui, kuris tik plauna smegenis ir nieko neturi naujo ar svarbaus. Baltojo drakono civilizacija nėra religinė, bet tai nereiškia, kad ji nėra prajusi religinio etapo, bent jau teorijoje. Kadangi baltojo drakono civilizacija yra holoplastinė, ji apima viską ir viską pranoksta į dar geresnį variantą. Todėl, kaip jau sakiau, filognozija vystosi šešių rišlių srityse, kurių reikšmės buvo išvardintos pagrindinėje Uroboro dalyje [P - Įstatymas - R1-R2-R3-R4-R5-R6 - Dvasia - S]. Todėl, norint pasiekti geidžiamą rezultatą, privaloma vystyti Dvasią.


klajunas

Filognozija kaip konvergencijos taškas

Šiame skyrelyje atėjo laikas paaiškinti, ko reikia, kad būtų galima pradėti vykdyti gyvybės gelbėjimo planą, išsivysčius transhumanizmui ir civilizacijai pasukus radikaliu baltojo drakono keliu. Tai taip pat yra vienas iš filognozijos tikslų, ne vien nuosaikus pažinimo ir technologijų vystymas. Manau, kad Lietuvai nenaudinga dėtis prie transhumanizmo radikalų ir tapti naujausių mokslinių eksperimentų poligonu, kitaip sakant - planetos transhumanizmo avangardu. Jos orientyru turėtų būti gyvybė, gyvybės auginimas ir puoselėjimas, o ne jos išdarkymas, prisidengiant tobulinimo ir gerinimo ideologija. Ji turi jungtis prie judėjimų, kurie propaguoja ekologiją, gamtosaugą, į kurią įeina ir natūralaus žmogaus sampratos gynimas. Tuo politinį ir verslo elitą vargu ar sudominsi, nes vieniems rūpi tik BVP, o kitiems - beprotiškas pelno vaikymasis, peržengiant visas saiko ribas. Isterizuojamas darbas, gamyba, kūryba, kuriems pakurstyti iš, kitos pusės, reikalingas besaikis vartojimas. Dėl šios priežasties vartojimas iš poreikių tenkinimo ar pramogos pavirto į savotišką darbą: žmogus negali nevartoti, jam netgi draudžiama nevartoti, nes nesuvartojus produkcijos, ji keliauja į šiukšlyną, taip švaistant resursus, gaminant perteklių, nereikalinga šlamštą, kurio nėra kur dėti. Vien dėl rodiklių ir rezultatų. To pasekmė - nualinta bendruomenė, išeikvoti resursai, sunaikinta gamta ir gyvybė žemėje.

Tai iš dalies yra baltojo drakono civilizacijos pasekmė, nes jos dėka atsirado galia gaminti begalinius kiekius produkcijos, bet kita vertus, čia atsakinga ir politinė santvarka, kuri nesugeba suorganizuoti darbo ir gamybos proceso planetos masteliu. O tai nesugebama todėl, kad nėra efektyvios valdžios, atsiskyrusi civilizacija dėmesį nukreipusi į išorę, o ne į vidų, dėl to viduje klesti betvarkė ir suirutė, kitaip sakant - anarchija. Norint suprasti kaip tai veikia ir kaip viskas atrodo iš viršaus, reikia prisiminti penkių taškų rombo sigilą, vadinamą civilizacijos sigilu, ir suvokti, kur žiūri ir ko siekia visi iš penkių taškų.

I. Atsiskyrusios civilizacijos pagrindinė formulė yra didžiosios sievos įtraukimas į mažąją sievą ir mažosios sievos projekcija į didžiąją, anapus žmogaus sąmonės. Nuo to, kokiu procentu išsivysčiusi ši struktūra priklauso, koks pažangos lygis metafizinėje skalėje, tai yra kiek atidengta transcendencija ir kiek ji technologizuota. Galutinis tikslas - maksimalus atskleidimas ir maksimalus technologizavimas.

MS - [ds - SS1 - ms] - DS

MS - [ds - SS2 - ms] - DS

MS - mažoji sieva,

DS - didžioji sieva,

SS1 - stiprioji sintezė,

SS2 - silpnoji sintezė.

Silpnoji sintezė yra tik kultūrinė, naudojanti kalbą, vaizdą, garsą, medžiagą, kurios gali išreikšti paviršių pasaulį, juslinės patirties sluoksnį, o gali bandyti formuluoti gelmės koncepcijas, tačiau dar nesugebant jos įvaldyti, technologizuoti. Stiprioji sintezė pradedama naudoti atsiradus mokslui, kur kalba pakeičiama matematika ir logika, gelmė išreiškiama formulėmis, kurios rodo kokios gelminės geometrijos ir simetrijos, kokios sąveikos ir jėgos, kaip jomis pasinaudojant gauti naudingų funkcijų. Kaip jau sakiau, planetos avangardo pagrindinis tikslas - pilnas tikrovės atskleidimas, kuris vykdomas pažangiuose mokslo projektuose, kaip smegenų projektas, genomo projektas, didžiojo dalelių greitintuvo projektas, dirbtinis intelektas, kvantinis superkompiuteris, psichotronika ir pan. Visa tai tarnauja vieninteliam tikslui, žmoniją paversti kosmine civilizacija, išsiveržti į tolimąjį kosmosą ir užkariauti žvaigždes.

II. Istorinis / politinis šios civilizacijos dėmuo yra šiapusinė žmonijos santvarka, į kurią žiūrima globaliniu žvilgsniu, iš „vienos pasaulio vyriausybės" ir „naujos pasaulio tvarkos" perspektyvos. Ši problema suprantama kaip vienpolio ir daugiapolio pasaulio problema, kur JAV ir ES nori būti vienpoliai, o Rusija, Kinija, Indija, Brazilija ir t.t. nori būti daugiapoliai. Tai natūralu, nes jeigu pasaulis vienpolis, tai tą polių užima esantys pirmoje vietoje, tai yra JAV / ES, o daugiapolis reiškia, kad į šį klubą lygiomis sąlygomis priimami Rusija, Kinija ir Indija ir kitos valstybės. Kaip atrodo santvarka, galima pasižiūrėti schemoje:Matome planetos vaizdą, kuriame pažymėtos D2 ir D3 zonos, tai yra baltojo drakono civilizacija paaiškinta prieš tai ir politinė planetos santvarka, kurioje valstybės sugrupuotos į sąjungas, blokus, organizacijas tam, kad būtų galima koordinuoti valdymą planetiniu masteliu. Matome, kad pagrindiniai konkurentai yra G7 ir BRICS ekonominės sąjungos, kurios bando savo įtaką planetoje didinti naudojant ekonominio bendradarbiavimo svertus. Vienintelis planetinio masto karinis aljansas yra NATO, o kitos valstybės savo interesų gynimu užsiima ne kolektyviai, bet individualiai. Lietuva savo elito lygyje priklauso Vakarų blokui, per dalyvavimą ES ir NATO. Jungtinėse tautose dėl savo per mažos galios ir galimybių yra tik bendrosios narės statuse. Šiuo metu yra nedidelė karo tarp JAV ir Rusijos galimybė, kuri gali kilti dėl Rusijos imperinių pretenzijų Europoje. Ką geriausia daryti Lietuvai šiame konflikte, divergencijoje tarp Vakarų ir Rytų - akivaizdu, nes visos imperijos siekia to paties globalinio tikslo, kuris yra maksimalus transhumanistinis civilizacijos išvystymas, pažeidžiant gyvybinio substrato saugumo reikalavimus ir etikos normas. Tad nė vienoje kryptyje nėra anti-transhumanizmo, kurio reikia ieškoti ne elite, bet apatiniame ešelone. Tuo tarpu parodytoje santvarkoje vyrauja istorizmo ideologija ir propaguojamas pagrindinis globalizacijos procesas, kuriose nyksta tautos, kultūros, valstybės, suverenitetas: ekonominiu, politiniu, kultūriniu ir kariniu būdu.

III. Metafizinė atsiskyrusios civilizacijos dimensija apima visas planetos religijas, tikėjimus ir bažnyčias, kurių aspiracijos peržengia šį pasaulį, nori iškopti į transcendentinę realybę ir amžinybę. Centrinė idėja yra nematomas Dievo pasaulis, kuris valdo visą tikrovę, o ši paklūsta jo valiai mums nesuvokiamu būdu. Šios žinios nešėjai senovėje buvo religinių judėjimų pradininkai, steigę religines civilizacijas, kurias sujungus su politine valia, buvo globalizuojamos, nešamos į kitus kraštus tam, kad žmones apšviestų arba paprasčiausiai pavergtų. Pagrindinės yra krikščionių bažnyčios, budizmas, hinduizmas, islamas, šintoizmas ir t.t. Šios civilizacijos formos pagrindinė doktrina kuriama teologijos, teologinės kosmologijos, kosmologijos, kurioje mito forma aiškinama visumos sandara ir kokia žmogaus vieta joje. Keliamas klausimas, ar žmogus turi nemirtingą sielą, ar yra gyvenimas po mirties, ir užsiimama savo pagrindine veikla: garbinimu, kulto ritualų atlikimu, švenčių šventimu ir kitomis religingumo formomis. Rytų bloke religingumas reiškiasi pravoslavų krikščionybe, budizmu, daoizmu ir hinduizmu. Pavyzdžiui, Lietuvoje vyrauja Romos katalikų bažnyčia ir pagonybė, kuri palanki priešinimuisi transhumanizmo pertekliniam įvedinėjimui į gyvenimą, ekologijai, gamtosaugai.

IV. Ir apatinis civilizacijos sigilo kampas yra gyvybės kampas, kuris žymi tautų gyvybinį substratą, pagrindą, ant kurio stovi visos organizacijos ir visi projektai. Tai ta žmonijos dalis, kuri turi mažiau išsivysčiusį ir išlavintą protą, nedalyvaujanti nei istorijos, nei religijos, nei mokslo projektuose, gyvenimą kurianti iš genealoginės perspektyvos, savo giminėse. Jų tikslas - apsaugoti savo genetines linijas, giminių plėtra ir augimą, saugoti jaunosios kartos sąmonę ir supratimą, kad suvilioti pažadais ir melu neišklystų į civilizacijos šunkelius, neprarastų gyvenimų ir gyvybių. Šiame gyvenime, kuris antiglobalistinis ir antielitinis, pririštas prie vietovės, prie bendruomenės, geriausia doktrina yra filosofija, tačiau ne aptarnaujanti politiką ar istoriją, teologiją ar mokslą, tačiau tikra filosofija, kuri grįžta prie žmogaus, tikrovės ir gyvybės šaknų ir skirta apsaugoti ją nuo, semantinių durnynų, kuriuos atneša politiniai, religiniai ir avangardiniai transhumanizmai, pažeidžiantys saiką, natūralią tvarką ir pakertantys šaknis, iš kurių išauga gyvybės medis. Manau, kad lietuvių tautos gyvybingumas slypi šioje vietoje, ir jeigu sugebės surasti prieglobstį filosofinėje išmintyje, nesivaikančioje fantastinių galimybių, kurios domina tik avangardą ir, atsisakiusi begalybės haliucinacijos, saugo tai, kas artima ir tikra.

V. Penktas taškas yra visų divergencijų konvergencija centre: istorija vs religija; globalizmas vs vietoviškumas. Ši visuotinė konvergencija subalansuoja ateizmą su religija, siekia tarp jų pusiausvyros, pagarbos ir fanatizmo atsisakymo, nes gyvenimas neužsibaigia šiuo pasauliu, ir kitas pasaulis taip pat turi savo reikšmę. Globalizmas balansuojamas su lokalizmu dėl to, kad globalizmas įmanomas tik dėka transhumanistinių technologijų, o vietovė šiapus yra saiko ir gyvybės sritis, kuri yra svarbiausia priešinantis pertekliniam transhumanizmui. Tai įmanoma pasiekti filosofijos atgimimu ir filognozija, susiaurintu filosofijos variantu, kuri yra šio penkto taško sukūrimo pagrindinė priemonė, įrodanti, kad gyvybė turi būti ginama ir pakelia šią koncepciją pagrindiniame sigile į centro vietą. Pagrindiniai šios nuostatos principai - saikingas technologijų vartojimas, natūralumas, sugrįžimas arčiau gamtos ir natūralus žmogus, nuo tikrovės neatitrūkusi kultūra, tiesiogine patirtimi pagrįstas mąstymas, sugrįžimas prie žmogaus metafizinių pradų ir šaknų. Tik taip sutvirtintus žmonijos tautinius pamatus galima suvaldyti neregėtą elito atotrūkį nuo realių gyvybės planetoje galimybių, sukuriant vertikalią baltojo drakono civilizacijos ir tautų konvergenciją. Filognozijos tikslas šioje vietoje - aiškinti baltojo drakono civilizacijos principus ir kurti tautos išlikimo strategiją beprotiniuose planetos elito projektuose, vienas kurių yra masinis implantavimas, žmonių internetas ir psichotroninė vergovė. Atskleidimo tikslas, žmogaus laisvės išsaugojimas ir žmonijos transhumanizavimo pasekmių sušvelninimas.

klajunas

Kaip atpažinti genijų?

Šis skyrelis bus dar vienas, kuriame noriu įvesti aiškumą sąvokose, nes ne visiems jos yra suprantamos, nesuvokiant taikymo ribų ir kriterijų. Tai yra sąvokos „genijus", „genialus protas", „genialus kūrinys". Genialumas tai išskirtinis sugebėjimas, pakylantis virš masinės sąmonės vidurkio, pralenkiantis visus kitus savo išskirtiniais rezultatais, kurie yra šimtmečio ir net tūkstantmečio reikšmės. Genijai savo sugebėjimais steigė civilizacijas, vykdė kultūrinius, religinius ir technologinius proveržius, buvo žmonių orientyras ilgus amžius. Žiūrit į praeitį, kas yra genijus ar genialus kūrinys nustatyti nesunku, nes tai matosi pagal ilgalaikę įtaką, mastą ir rezultatą, kuris įvertinamas naudojantis istorijos duomenimis. Tačiau kalbant apie dabartį, kol dar neaišku kuo pavirs žmogaus kūryba, ar jis bus svarbus istorijoje, ar ne, pamatyti genijų - ne taip lengva. Tam, kad padėčiau susiorientuoti, pateiksiu savo genialumo apibrėžimą ir kriterijus, pagal kuriuos jis vertinamas.

Mano manymu, genialus protas gali būti vertinamas santykiniu ir absoliučiu būdu. Pirmiausiai apibrėšiu, kas yra santykinis genialumas. Tai genialumo rūšis, kuri vertinama „konkurso" būdu, renkant geriausius tarpusavio lyginimu. Mano santykinis proporcijos vertinimas būtų - genijai yra dešimt geriausių iš milijono, arba 10 / 1 000 000. Protas gali reikštis įvairiose veiklose, bet omenyje turimos pagrindinės kultūros ir mokslo veiklos, kurios aktualios civilizacijai. Jis sudarytas iš įgimtos, įgytos ir bendrosios dalies. Įgimta dalis yra genetinė, kaip natūralus pranašumas, kuris nevystomas, bet paveldimas iš savo giminių. Tai gali būti geniali atmintis, genialios racionalumo struktūros, logika, vaizduotė. Šie įgimti sugebėjimai sujungiami su įgyta dalimi, kurios yra žinios, meistriškumo lavinimas, informacija, šablonai, procedūros, integruota patirtis iš tikrovės. Sujungus šias dvi proto dalis, gaunamas bendras protas, kuris kuria rezultatą daugiau remdamasis tuo, kas įgimta arba tuo, kas įgyta.

Kalbant apie veiklos sritis, kuriose reiškiasi genialus protas, yra silpnoji, kultūrinė sfera, kurioje, kuriant kūrinius, svarbus genialus supratimas ir geniali forma, meistriškai realizuojama pasirinktoje srityje. Šia sritimi gali būti literatūra, muzika, tapyba, filosofija, skulptūra, architektūra ir pan. Kūrybos genialumas gali būti vertinamas šiuo metu, dabartyje arba istoriniu metodu, kur į reitinguojamą sąrašą įtraukiami ir praeityje gyvenę genijai. Imant globalinį mastelį, nes kultūros formos planetoje vertinamos visuotiniu požiūriu, ne tik vienoje tautoje, bet ir visoje planetos istorijoje, 10 / 1 000 000, pavirsta į 10 000 / 1 000 000 000. Šie dešimt tūkstančių varžosi tarpusavyje savo srityje ir siekia išsiaiškinti tikrą, absoliutų čempioną. Tas pat galioja ir stipriojoje civilizacijos sferoje, kurios protas turi turėti išskirtinį supratimą, to supratimo genealiai realizuotą formą, ir padaryti proveržį į tikrovės gylį, arba atskleisti naują tikrovės supratimo ir valdymo principą, kaip išmokus naudoti akmenį, geležį, ugnį, vėją, vandenį, atradus atominę materijos sandarą, elektromagnetizmą, chromosomas. Šioje srityje genijai čempionai yra ne tie, kas tik turi sugebėjimus ir supratimą, bet tie, kam pavyksta padaryti atradimą arba išradimą, kur visada yra pirmasis, įeinantis į istoriją kaip čempionas. Per visą Vakarų civilizacijos istoriją tokių atradėjų ir išradėjų yra keli šimtai. Kiti buvo genijai, kurie turėjo potencialą, bet jiems neteko tapti proveržio autoriais, tad jie tapo aiškintojais, sistemintojais, rezultatų ir pasiekimų apibendrintojais.

Kitas genialumo principas vadinamas absoliučiu, nes jis matuojamas visos tikrovės atžvilgiu, o ne tarp žmonių. Visos tikrovės atžvilgiu vertinamos visos gyvūnų rūšys, kurios gali būti žemesnio už žmogų išsivystymo ir aukštesnio. Šiuo požiūriu genialumas vertinamas ne pagal proto sugebėjimus, ne pagal meistriškumą, suprastą siaurąja prasme, bet pagal sąmonės lygį, kuris matuojamas bendrai, pagal tai, kiek tikrovės yra „semiama". Tai priklauso nuo to, koks dvasios sietuvos mastelis, priklausantis nuo jos transcendentinio rango ir kaip ši dvasia sietuvoje surenka pirmą ir antrą įstatymą, tai yra tikrovę ir jos subjektyvią interpretavimo struktūrą. Šia prasme žemiausio lygio sąmonės yra paprasti gyvūnai; žmogus yra pažengęs gyvūnas; o rūšys, galinčios būti organinėmis ir neorganinėmis, turinčios žmogų pranokstančią dvasią, vadinamos dievais, nepriklausomai nuo jų fasadinės formos. Aukščiausias išsivystymas, žinoma, yra absoliučioje būsenoje, kai tikrovė suvokiama 1000 / 1000, tačiau ji žmogiško sumatoriaus terpėje neįmanoma.

Manau, kad žmogaus riba, drakono akyje turėti 200 / 1000 lygį, kuriame įmanoma kosminė civilizacija. Kiti lygiai pasiekiami ne kūniškose būsenose, nes ląstelito kuriamas sąmonės žiūronas šio lygio peršokti nesugeba. Tai reiškia, kad norint būti dar didesnio išsivystymo, reikia turėti viršsąmoninį suvokimą, kuriame hipostratinės realybės reprezentavimui naudojamas kitas substratas, toliau pasislinkęs dvasinių laukų kryptimi. Sunku pasakyti kiek istorijoje buvo genijų ir kiek jų buvo tikros dieviškos būtybės, kurios savo dvasinėje sietuvoje matė išplėstą realybę, todėl turėjo sugebėjimą būti dvasiniais valdovais ir lyderiais, kūrusiais civilizacijos projektus. Pavyzdžiui, į dievų vaidmenis pretenduoja religinių judėjimų pradininkai ir įkvėpėjai, o kultūroje, filosofijoje ir moksle pretenduojama į genijaus statusą.

Visu tuo galima ir netikėti, laikyti genijus ir dievus apsišaukėliais. Bet kokiu atveju vienintelis kriterijus yra kūrinių rangas arba įtaka istorijoje, kuri svarbiausiais atvejais yra akivaizdi. Genialumas yra tam tikra išskirtinė suvokimo forma, kuri išoriškai tiesiogiai nematoma, tačiau kai ji realizuojama praktiškai, perkeliant į išorę, ji tampa įrodomu faktu. Tačiau jeigu vertintojų sąmonės uždaros, nesuvokiančios to, ką jos mato, jeigu jos vadovaujasi savo egoistiniu išskaičiavimu, jos istorinio įvykio nepriima ir net bando jį ištrinti arba pasisavinti. Neretai tokia būna valdžios logika, kuri kontroliuoja visus proto produktus ir sprendžia, ką naudos civilizacijos istorinio projekto formavimui, o ko nenaudos. Tai reiškia, kad didelis skaičius žemos kilmės genijų istorijoje yra ištrinami, nes juos sunaikina aukštesnės socialinės klasės klanai, kurie nenori lyderio priimti į savo tarpą ir padaro, kad jo įtaka būtų minimalizuota. Todėl kiekvienas genijus savo dabartyje susiduria su dideliu spaudimu, nes įneša naujovę, kuri sukelia pasipriešinimą, konkurenciją, sukursto norą perimti ir pasisavinti. Todėl F. Nietzsche'ė ir manė, kad išlikti nesutryptam vidutinybių minios genijui beveik neįmanoma, ir jeigu jam pavyksta, tai būna tik laimingas atsitiktinumas. Genijus gali atsirasti bet kur, bet kurioje socialinėje klasėje. Žinoma, aukštesnė socialinė klasė turi pranašumą įgyto proto kategorijoje, nes jie labiau išsilavinę, bet jeigu jie išsilavinimo turi per daug, bendrajame prote vyrauja kopijavimas, plagijavimas, analizė, sisteminimas ir užslėptų tarp eilučių idėjų bei proveržių susirinkinėjimas. Įgimtas unikalus sugebėjimas visada įneša naują formą, kuri iki tol nematyta istorijoje, kurios autoriumi gali tapti net jokio išsilavinimo neturintis žmogus. Todėl tikram genijui išsilavinimas nereikalingas, jis turi sudaryti tik 10-15 proc., o visa kita - genetinis pranašumas.

Taigi, apibendrinant yra tokios pakopos:

a) paprasti žmonės;

b) išsilavinimu pagrįsti genijai, sistemintojai;

c) įgimtų gabumų genijai, naujų formų kūrėjai;

d) tikrovėje išradimą padarantys genijai;

e) aukštesnio dvasinio išsivystymo genijai, matantys daugiau tikrovės;

f) dievai, turintys dievo lygio sietuvą, su psioniniais sugebėjimais.

Jie visi nustatomi pagal savo rezultatą ir faktus, kurie patvirtina vidinį išsivystymą į gelmę, kuris sukuria veiklos mastą, daug kartų pranokstantį eilinio žmogaus. Iš išorinio įspūdžio jie gali atrodyti neįspūdingi, tačiau visas jų dieviškumas slepiasi viduje, kuris gali būti atveriamas, o gali būti ir neatveriamas, dėl aplinkos priešiškumo, žemos moralės ir banditinių siekių.

klajunas

Pagrindinė filognozijos dilema

Panašiai kaip žmogaus sąmonė analizuojama koordinačių sistemoje, sudarytoje iš šešių elementų ir vadinamoje „bure", taip civilizacijos analizuojamos naudojant penkių elementų rombo struktūrą, kurio kiekvienas kampas žymi kokią nors civilizacijos kryptį. Šis rombas, vadinamas civilizacijų sigilu, turi centrinę sankryžą su dviem pagrindinėmis antitezėmis: vertikali - lokalizmas vs globalizmas; ir horizontali - šis pasaulis vs metafizika. Ši sankryža sujungiama rombo kraštinėmis į tokius kampus ir centrinį tašką:

A - lokalizmas,

B - šis pasaulis,

C - metafizika,

D - globalizmas,

E - pusiausvyros taškas.

Kiekvienas šių kampų atitinka kokį nors sątvaro elementą, kuris yra civilizacinio psichovektoriaus pagrindas.

Taškas A žymi bendruomenę, tautą, gyvenančią paprastą gyvenimą šiapus juslinio horizonto, kurios protas neišvystytas, elgesį motyvuoja psichologija, kultūra, kuri yra paprasta, neatitrūkusi nuo tikrovės, vadinamojo gyvenimo. Šio tipo civilizacijai būdinga fenomenologija, egzistencializmas, gyvenimas daiktų ir minčių paviršiuje - tendencija, prasidėjusi 19 a. ir besitęsusi visą 20 šimtmetį. Šiai pasaulėžiūrai būdingas atsisukimas į šiapusybę, nusisukimas nuo metafizinio pasaulio pamato ir pasinėrimas į save, savo vidų, siekiant pajausti pamatines egzistencines būsenas. Ši perspektyva propaguoja lokalizmą, kaip priešpriešą bešakniam globalizmui, įsišaknijimą  į materialią, juslinę tikrovę, nusisukimą nuo globalistinių technologijų, socialinių tinklų, hologramų pasaulio.

Kryptis B atsiranda tada, kai išvystomas istorinis mąstymas, suformuojamas istorijos gnostinis implantas, paprasta bendruomenė virsta respublika, o tauta - valstybe, susikuriančia istorinį / politinį projektą, tačiau visą nukreiptą į šį pasaulį, jo vystymą, pasinaudojant natūraliu tautiniu substratu, kuris politiškai organizuojamas, naudojant istorijos metafiziką. Ši metafizika orientuota į laiką, peržengiantį dabartį į praeitį ir ateitį, todėl yra praeities arba ateities metafizika. Vystoma dar labiau, pereinant iš lokalinio į globalinį lygmenį, atsiranda imperijos ideologija, kurios tikslas - politinę bendruomenę paversti planetine, o tam reikia iš juslinės realybės pereiti į protą, iš akių vaizdo - prie hologramų.

Priešinga šiai krypčiai yra transcendencija, žymima tašku C, kuri yra metafizinė erdvė, veikianti kaip statiška kosmologinė struktūra, esanti žemėlapiu, įrėminančiu individualaus žmogaus mažąją kelionę, ir sukuriančiu nematomą erdvę, kurioje tarpsta gyvenimas su gelmine, metafizine šaknimi, iš kurios semia gyvybinius syvus. Šiai civilizacijai būdinga religija, galinti būti mitologine arba herojine, apibrėžiančia tautos gyvenimą iš anapusinės krypties. Pasiekusi pažangią stadiją, religija tampa valstybine ir įsilieja į imperijos projektą kaip jos įrankis arba kaip jos teokratinis modelis, kuriame imperijos orientyrai peržengia šį pasaulį, tampa transcendentiniais.

Taškas D yra globalizmas, kuris sukuria antitezę tautos lokalizmui ir savo struktūroje suvienija istoriją bei mitą, kurie išvystomi į aukščiausią lygį ir tampa venas kito sudėtine dalimi: transcendencija kaip istorijos variklis, per metafizinės skalės archetipinės struktūros atidengimą; ir istorija, kaip transcendencijos užpildymo šiuo dirbtiniu pasauliu medžiaga. Tai reiškia, kad atsisakoma mažąją ir didžiąją kelionę gyventi atskirai, kurios padaromos vientisa gyvybine erdve, sujungiant laikinumą su amžinybe. Šio sujungimo tikslas - civilizacijos veiklos mastą išplėsti iki begalybės, civilizaciją padarant kosmine, kam reikia ekstensyviąją erdvinę ekspansiją pagrįsti įsigylinimu į gelmę, kurioje slypi šiai ekspansijai reikalingi galios resursai.

Dabar, pereinant prie ontologinio civilizacijos sigilo interpretavimo, išskiriant fenomenologinę ir metafizinę ontologijas, sigilo kampus galima pažymėti tokiais sątvaro elementais:

A - šviesos arka, juslinis sumatorius, gamtiškumas;

B - istorijos gnostinis implantas, istorinis laikas;

C - mito gnostinis implantas, kosmologinė erdvė;

D - drakono akis, globalinis mito-istorinis žiūronas;

E - filognozijos teorija.

Akivaizdu, kad vienintelė atviros juslinės tikrovės vieta yra šviesos arka, kuri yra pamatinės ontologijos konstravimo prote šaltinis, o visos kitos civilizacijos kryptys yra gnostiniai kūnai, kuriuose nėra laisvės erdvės, tik jos apibrėžimas ir suformavimas. Šviesos arka determinuojama savo laike, erdvėje ir prote, taip sukuriant įvairių krypčių psichovektorius, kurie kyla ne iš laisvės, bet iš jos įforminimo. Todėl išvystyta nuo neišvystytos civilizacijos skiriasi tik šiose vietose - trijuose kertiniuose taškuose BCD. „Didžiųjų pasakojimų" žlugimas yra ne kas kita, kaip atsisakymas dalyvauti politiniuose ir metafiziniuose „pasakojimuose", kurie peržengia tiesioginį pasaulį, išveda žmogų į jo sąmonę peržengiančią trajektoriją, kuri išima gyvenimą iš prigimtinės erdvės ir įžemina noosferoje. Juslumas ir juslinė patirtis, atsiverianti šviesos arkoje orientuotas į pirmąjį, gamtinį įstatymą, kuris žmogaus gyvybę biologizuoja ir psichologizuoja, redukuodamas jį į gyvūno lygmenį. Šis lygmuo į aukštesnį pakyla polio filosofijos dėka, kai atsiranda protu grįsta politika, panaši į tą, kuri buvo turima senovės Graikijoje. Prie šio principo bandė sugrįžti tokie filosofai kaip F. Nietzsche, Z. Froidas, K. Jungas, K. Marksas, E. Huserlis, M. Heidegeris, Sartras, Camus, A. Šliogeris. Žengiant iš šios pamatinės sątvarologijo sistemų į lanbiau išvystytą sątvaro variantą, kuris pagrįstas šeštąja sąmone arba lingvo-logo-forminių gnostiniu kūnu prote, vadinamu drakono akimi, turinčiu dvi determinacijos formas: laikinę ir erdvinę lingvo-logo-forminę. Dėl šios atsiranda aukštesnio lygio, civilizaciniai psichovektoriai, kurie persikelia į istorijos, mito ir jų sintezės dimensiją, paverčia sąmonę globaline, įžemintą ne į juslinį pasaulį, bet į protą. Tai nenuostabu: atsisakęs tiesioginio juslinio pasaulio, kaip pagrindinio gyvenimo orientyro, jis turi tik vieną pasirinkimą: žengti anapus ir retranscenduoti iš fenomeno į protą. Tik taip susiformuoja aukštesnysis, civilizuotas žmogus, kuris dabar jau globalinis ir net kosminis.

Centrinis taškas, žymimas E, yra visų krypčių pusiausvyros vieta, kurioje vyksta visko teorinė sintezė, kurios tikslas yra išvystyti šios struktūros pilną supratimą, kurios esmė yra fundamentalioji sątvarologija, kuri išplečiama į substratologiją, bet tik vieninteliu metafizikoje žinomu būdu - lingvo-logo-forminiu gnostiniu kūnu, sudarančiu šeštąją aukštąją žmogaus sąmonę, kurią savo teorijoje vadinu drakono akimi. „Lingvo" - tai kalbos fundamentalioji struktūra, kuri sudaryta iš substancijos ir tapsmo vaizdinio, kuris papildomas „logo" terpėje kuriamu tapatybės fraktalu, kuriame galima modeliuoti ir simuliuoti šiapusinę ir anapusinę realybę. Taip šiuose žaidimuose atsiranda dvi skirtingos tvarkos: dirbtinė proto tvarka, kuri yra šiuolaikinio globalizmo pagrindas ir natūrali gamtinė tvarka, kuri yra pagrindinė tautinio lokalizmo idėja. Kitaip sakant, šiuo metu planetoje konkuruoja dvi didelės grupuotės: pasisakančios už prigimtinę tvarką, kuri grindžiama gamtinės darnos idėja; ir pasisakančios už dirbtinę proto tvarką, kuri yra gnostinės darnos idėja, propaguojanti pasaulį, statomą ant racionalumo, atsieto nuo tiesioginės tikrovės ir universalaus, nes tokį jį formuoja švietimo institucijose ir kultūroje visos planetos masteliu. Globalizmas propaguojamas per masinę kultūrą, kuri užprogramuoja sąmonę universaliais archetipais, ir vienintelis plėtros stabdis yra tas, kad dar nenaudojama universali kalba.

Imant kaip pavyzdį mano projektą,

A krypčiai priklauso knygos: „Sievos teorija" (2020), „Mintiregos metodai" (2020), „Tikrovė, protas ir laisvė" (2020);

D krypčiai priklauso knyga: „Baltojo drakono civilizacija", I dalis (2033);

E krypčiai priklauso knygos: „Filognozijos pradmenys" (2019-2027), „Pradinė mokykla" (2028-2030).

Ar bus atskirai rašoma B ir C tematika - ateities klausimas, kol kas projektas apsiribojęs vertikalia hierarchija civilizacijos sigile, tai yra lokalizmo ir globalizmo klausimu bei centrine doktrina, kuri iš fundamentaliosios ontologijos perspektyvos turi pagrįsti visas sątvaro kryptis, įeinančias į civilizacijos psichovektoriaus apibrėžimą. B ir C tematika yra silpnosios ir stipriosios kultūros problema, kuri mano kūriniuose yra sujungiama į vieną visumą baltojo drakono civilizacijos idėjoje, kurioje mitas įvedamas į istorija ir istorija įvedama į mitą, gaunant vieną, bendrą, globalinę sistemą kaip pagrindinę jos vystymo idėją. Ši globalinė sistema padaroma tiksliai išmatuojama ir įvertinama, sukuriant matematinę problemos formą: kiek vienetų yra visa metafizinė tikrovė ir kiek vienetų iš jos turime pažintų. Nustačius šią proporciją, gaunamas istorinis uždavinys - per nustatytą laiko kiekį užpildyti trūkstamas dalis, padarant tai pagrindine civilizacijos problema. „Filognozijos pradmenyse" tai įvardijama kaip „tūkstančio metų projektas", prasidedantis nuo 2000 m. ir baigiamas 3000 m. Jo tikslas - sukurti holoplastinę drakono akį, kuri matytų visą transcendenciją ir būtų globalinės, kosminės tvarkos pagrindas. Tam reikia sukurti fundamentaliąją sątvarologiją ir substratologiją, kurios surišamos gnostinio kūno idėja, vadinama rišlio koncepcija, skirstoma į teorinės sintezės dalį ir techninės sintezės dalį. Taip atsiranda pagrindinė filognozijos dilema: lokalizmas vs globalizmas, juslinė patirtis vs protas.

klajunas

Civilizacijos grūdai ir pelai

Norint orientuotis tikrovėje pilnu orientavimusi, šiapusinės santvarkos pilno vaizdo žinoti neužtenka dėl dviejų priežasčių: į pasaulio elitą įeina organizacijos, kurios įsteigtos anapusinės mitologijos pagrindu, kaip šios realybės atstovai, kurie turi galią lemti žmonių likimus; ir pati anapusybė, kadangi ji yra toje pačioje erdvėje kaip ir šiapusinis pasaulis, tik matoma nepilnu, išfiltruotu matymu, gali būti šiapusinių, gyvenimo įvykių priežastimi - tiek natūralia, tiek antgamtine. Protingų gyvūnų civilizacija šiapusiniame pasaulyje greitai išsemia vystymosi potencialą, todėl tolesnė jų pažanga priklauso nuo to, kiek jie sugeba pažinti transcendentinę realybę. Iš pradžių tai daroma vien teoriškai, kuriant įvairias fantastines anapusinio pasaulio versijas, kaip maginės, mitologinės, religinės, kuriose daug pirmapradės patirties požymių, ateinančių iš giluminės žmogaus savasties, nepaisant to, tai tik silpnoji, kultūrinė pažinimo forma, kuri naudoja subjektyvią, o ne objektyvią logiką. Senovė nuo šiuolaikinio pasaulio skiriasi tuo, kad senovės žmonių mąstymas buvo integralus, nediferencijuotas, neturėjo išvystytų koncepcijų kaip tikrovė, fantazija, faktas, vaizduotė ir visus proto kūrinius jie suvokė kaip organišką savo psichinės struktūros tąsą, kurioje koncepcinė poliarizacija tikra-netikra neegzistavo. Ir tik filosofijos dėka buvo pradėta suvokti, kad rišlys prote turi tris formas, arba dimensijas: faktas-galimybė-negalimybė. Skirstymas kas tiesa, o kas melas atsirado tik tokioje sąmonėje, kuri iš maginės iškopė į filosofinę egzistenciją. Faktas randamas priekinėje sąmonėje, kuri apvalyta nuo visų išsigalvojimų, melo, gnostinių kūnų ir parodo pasaulį tokį, koks jis yra, t. y. objektyviai; galimybės randamos prote, kuris turi sugebėjimą imituoti tikrovę, kurti scenarijus, modeliuoti, strateguoti; negalimybės jau yra fantazijos sfera, kuri kuria tikrovę, ne tik neegzistuojančią pasaulyje, bet net neįmanomą, nes tai prieštarautų bendrajam pasaulio modeliui. Tai reiškia, kad negalimybės yra absoliučios ir paradigminės, nes priklauso nuo tikrovės apribojimų arba nuo tos tikrovės modelio, kuriame kažkokios galimybės draudžiamos ir laikomos neįmanomomis.

Tačiau norint dar labiau įsigilinti į šią temą, reikia prisiminti metafizinę žmogaus sandarą, kuri sudaryta iš dvasios, žiūrono ir įstatymo. Transcendentinę realybę, kuri reprezentuojama rišlyje kaip kalbinis įstatymas ir išugdomas švietimo programose, galima rasti dvejose kryptyse: dvasios ir gamtos įstatymo. Dvasia, naudodamasi žiūrono galimybėmis, peržengia paprastą, fenomenologinį gamtos objekto paviršių, bando suvokti kas yra anapus ir tai daro jau minėtoje erdvėje: faktai, galimybės ir negalimybės. Stiprioji pažinimo forma, arba mokslas, artikuliuojantis ir diferencijuojantis pirmykštei maginei sąmonės būsenai, pasislinko į fakto pusę ir reikalauja, kad metafizinio pasaulio atidengimas vyktų pagal griežtas taisykles, kuriose tikrovė yra tik tai, kas tenkina įrodytos tiesos kriterijus. Tuo tarpu visos silpnosios psichikos struktūros, paremtos vaizduote ir fantazija, pasislinko į galimybių ar negalimybių sferą, praradusios tiesos statusą ir yra arba tikimos, arba paprasčiausiai mėgaujamosis estetiniu mėgavimusi. Pramanų ir siurrealizmo kultūra tapo vartojimo preke, reikalinga poilsiui ir geram laiko praleidimui, iškrentant iš realybės kalėjimo, norint nuo jo pailsėti. Todėl, galima sakyti, kad dėka filosofijos ir mokslo, vis geriau suprantant, kas yra tiesa, o kas netiesa, žmogaus proto galiose kurti kosmologijas ir kosmogonijas, buvo išmokta atskirti pelus nuo grūdų, ir dabar į tikrų civilizacijos proveržių sąrašą patenka tik tai, kas atitinka šiuos kriterijus, o visa kita keliauja į vis labiau augančią kultūrinių pelų krūvą. Gebėjimas aiškiai apibrėžti tikrovę ir atskirti nuo pramano sudarė prielaidas tikram mokslo proveržiui, kur transcendencija tampa terra incognita, kurią siekia pažinti visi šiuolaikiniai elitai.

Todėl šiuo metu turime mokslą ir bendrąjį kultūrinį paveldą, į kurį įeina magija, mitologijos, religijos, istorijos. Jį vartoja kultūrinis fantastikos žanras, kuris skirstomas į maginę, mokslinę, istorinę ir religinę fantastiką. Šiuos požanrius rombo struktūroje galima išdėlioti taip:

A - maginė fantastika (G. Martino „Sostų karai", A. Sapkowski „Raganius"),

D - mokslinė fantastika („Žvaigždžių karai", „Terminatorius"),

B - istorinė / politinė fantastika (S. Collins „Bado žaidynės", V. Roth „Divergentė"),

C - religinė fantastika (Evangelijų ekranizacijos, „Egzorcistas").

Mano minėta struktūra faktai-galimybės-negalimybės gali būti išreiškiami laike ir erdvėje. Laike tai

1) ateities - faktai-galimybės-negalimybės (mokslinė fantastika, utopijos, distopijos, apokalipsės, postapokalipsės);

2) praeities - faktai-galimybės-negalimybės (maginė fantastika, religinė fantastika, alternatyvi istorija).

Erdvėje turime

1) negalimybes (magija, mitologija, religija),

2) galimybes (filosofija, metafizika),

3) faktus (mokslas).

Iš pateiktų pavyzdžių matosi, kad pažįstant tikrovę, vykdant teorinę sintezę, rišlys gali gana toli peržengti leistiną fantazijos ribą, pradedant kurti tik silpnąsias kultūrines anapusinės tikrovės teorijas, kurios patenka ne į grudų, bet į pelų krūvą. Sątvarologijoje išaiškinus fundamentinę žmogau sandarą, mąstyti taip, kaip buvo mąstoma anksčiau - jau neturime teisės. Net jeigu tikrovės sukultūrinimas, metaforizavimas ir susimbolinimas gali pasiekti įspūdingų meninių pasiekimų, neturime teisės jos naudoti nesiorientuojančio tikrovėje žmogaus formavimui per šeštosios sąmonės logo-lingvo-formų neurolingvistinį instaliavimą. Ankstesniuose tekstuose šį neuroligvistinį programavimą vadinu antruoju įstatymu, kurio priemonėmis organizuojamos tautos ir civilizacinio masto kolektyvai, kuriuose elgiamasi turi būti etiškai ir atsakingai. Tam, kad žmogus nepasiklystų masinės kultūros noosferoje, kuri kuria gnostinės tikrovės tvarkos archetipus, jam turi būti aiškinama sątvarologija, fundamentinė žmogaus sandara, metafizika, istorijos ir pan. Kaip tik to ir siekiama filognozijoje pateiktu sievos teorijos modeliu, kuriame paaiškinama vidinė žmogaus sandara: kokias sąmones jis turi, kokia pagrindinė metafizinė forma / formulė (tai yra Uroboras). Visi šie dalykai atrandami savistaboje, tyrinėjant savo vidinę realybę, kuri po to perkeliama į išorę kaip teorinis modelis, kuris gali būti tikrinamas, lyginamas su kitų žmonių modeliais. Taip sukūrus universalų variantą, jis turėtų būti padarytas centriniu visų švietimo programų modelių, kad mokslų jaunimas mokytųsi savo vidinėje, apibrėžtoje tikrovėje, o ne tuščioje erdvėje, kuri neegzistuoja nė viename žmoguje - mokslas yra konkretaus žmogaus psichikos tąsa, arba psichologinė / kognityvinė forma. Mintis, atmintis, vaizduotė nėra kompiuterio algoritmas ar matemtatinis šablonas, tai psichikos sudėtinė dalis, kurioje įterpiamos žinios, informacija, metodai, formulės. Tas pat pasakytina ir apie tiesą - ji nėra jokia savarankiška, nuo žmogaus nepriklausoma realybė, kuri būtų visiems privaloma ir kuriai visi besąlygiškai turėtų paklusti. Tiesa turi dvi formas: teorinė, kuri atsiranda rišlyje, rišlio gnostinėje sintezėje; ir techninė, kuri yra sukonstruojama ir primetama tikrovei kaip dirbtinė realybė, technika. Dažnai šios tiesos tarpusavyje painiojamos, nesuvokiant, kad pirmu atveju tiesa yra Dvasia, o antruoju - Žmogaus Įstatymas. Dvasia yra tai, ką suvoki, o Įstatymas - ką primeti savo valia. Tai dvi galios formos: galia kaip atvirumas, kuris labiau būdingas filosofijai bei teorijai ir galia kaip formos primetimas, kuris būdingas mokslui ir jo išrastam sugebėjimui pagal savo apriorines formas performuoti tikrovę (I. Kantas „Grynojo proto kritika").

Manau, kad Dvasinė galia yra įgimta, jos neįmanoma išugdyti, vadinasi revoliucijos filosofijoje priklauso nuo laimingo atsitiktinumo, tautose sukurti genijų ir jį sėkmingai išauginti - neužgrobiant, nenužudant, nesugadinant, o tai, kaip manė F. Nietzsche, - gana retai pasitaikantis atvejis. Kaip jau sakiau, žmogaus sandara yra [dvasia, žiūronas, gamta, antrasis įstatymas]. Genijus dažniausiai žūsta savo Dvasioje, žiūrone arba gavęs neteisingą antrąjį įstatymą, kuris neteisingai suformuoja savęs ir tikrovės supratimą, neleidžia teisinga kryptimi realizuoti savo potencialo arba sukuriant žemą socialinį statusą, dėl kurio jis negali atsiduoti kūrybai, nes turi vadovautis verslo logika, o naujovės, jeigu jos neduoda tiesioginės naudos, - nepaklausios.

Kokia logika yra atsiradusios senosios civilizacijos - suprasti nesunku: valia primesti formą dominuoja prieš galią atverti tikrovę, todėl žmogus primesdavo tik norimą pavidalą norimai tikrovei, vietoj to, kad suformuotų tikrą, veiklos mastą išplečiančią technologiją. Iš dalies buvo ir sėkmingų proveržių, kaip akmens technologijos, geležies technologijos, ugnis, ratas, paskui sėkminga alchemija išsivysčiusi į Mendelejevo lentelę, elektromagnetizmas, genetika ir t.t. Tačiau visada norima buvo daugiau negu turima, tad formuojama būdavo tik psichinio substrato pagrindu, kuriame vyravo fantazija, vaizduotė, sumaišyta su logika ir racionalumu, konkrečiais pavyzdžiais iš tikrovės, transformuotais į fantastines formas. Neturint dvasios gigantų, Žmogaus Įstatymas bus tik kultūrinis, silpnas ir neįspūdingas. O tam, kad jie egzistuotų, jiems reikia netrukdyti, neužgrobinėti, nesisavinti, nežudyti, vien todėl, kad jie ne tokie kaip visi. Deja, dažniausiai jie žūsta globalinių mafijų projektuose, kuriuose jie išnaudojami ir sunaikinami, todėl apie juos niekas niekada nesužino.

klajunas

Filognozija ir imperinis miražas

Užbaigiant „Juodosios liepsnos" tomą galima apibendrinti pagrindinę filognozijos idėją, kuri yra jos metafizikos pagrindas, sątvarologijoje naudojamas kaip civilizacijos teorijos centrinis principas. Metafizinę žmogaus sandarą aiškinti patogiausia naudojant Uroboro metaforą, kuris vaizduoja žiedu susisukusią gyvatę, į kurios nasrus įstatyta jos uodega. Sekdami šiuo vaizdiniu tariame, kad gyvatės galva žymi dvasią, subjektyviąją žmogaus dalį, o uodega žymi įstatymą, kuri yra materialaus, išorinio pasaulio vaizdas, sudarantis dvasinės egzistencijos pamatą. Pagrindinis vyksmas šioje konfigūracijoje, kaip buvo paaiškinta, yra transcendencijos inversija į egzistenciją, kuri yra pirmas įstatymas gamtos pavidalu; ir egzistencijos eksversija į transcendenciją, kuri primeta jai savo valią, kuria dirbtinį, žmogaus pasaulį. Tokia yra pamatinė šviesos arkos tikrovė, įsibūdamas į kurią filosofas savo teoriniame žvilgsnyje pamato pirmapradę tiesą, sukuriančią fenomenologinę ir egzistencinę patirtį, žmogui parodančią jo dvasinę prigimtį, kurioje jis patiria savo pirmykštį žmogiškumą. Ši patirtis ir būsena yra vėlesnių silpnųjų ir stipriųjų proto būsenų pagrindas, iš kurių kyla civilizaciniai psichovektoriai.

Antras įstatymas yra kalba, kuri irgi turi įtraukimo į vidų ir projektavimo į išorę elementus, kurie yra protinio psichovektoriaus substratas. Visi aukštesnieji kultūriniai ir civilizaciniai elgesio motyvatoriai išvedami iš neurolingvistinio programavimo bendruomenėse, kurios inversija sukuria proto formą, pagrįstą ankstesne kultūrine kūryba, bendruomenės paveldu, kuris po to, pasiekus pakankamą proto išsivystymą, kuria savo produktą, naują kultūrinę formą. Bendruomenes sieti gali bendra aplinka, gamta, arba pirmas tikrovės įstatymas, tačiau kadangi natūralus horizontas ribotas, taip susieti, be susisiekimo ir komunikacijos tinklo, galima tik nedideles vietines bendruomenes. Pradėjus jas sieti proto formos pagrindu, kurios pagrindinis instrumentas buvo kalba, bendruomenės tapo translokalinėmis, apimančiomis dideles teritorijas. Kuo teritorija didesnė, tuo svarbesnės yra proto kontrolės priemonės, kuriomis žmonių sąmonėse, antrojo įstatymo priemonėmis, turi būti sukurta bendra forma, vadinama universalia tapatybe. Labiausiai paplitusi universali tapatybė, be abejo, yra tautos persona, arba tautybė, kuri formuojama tautos ir valstybės istorijos ir kultūros gnostinio kūno priemonėmis, atitraukiančiomis patirtį nuo tiesioginės patirties ir jos riboto, horizontu apibrėžto, mastelio, perkeliant į universalią erdvę, kurioje dominuoja nuo juslinės patirties atsiribojęs protas, galintis asocijuotis ne tik su vietiniais, bet ir su globaliniais objektais.

Paaiškintas pirmas ir antras įstatymas sukuria horizonto apibrėžtą paviršių pasaulį, kuriame protas sugeba paimti iš tikrovės tik tiek, kiek duota natūraliai. Tad iš pradžių civilizacija vystosi instrumentalizuodama paviršinius objektus, kurie yra pirmapradžio įstatymo atverta transcendencija, proto įfunkcinama kaip reikmuo, įrankis, papuošalas, ginklas, padargas. Kalboje kuriasi maginis pasaulis, kuris padengia šį paviršių antru, metafiziniu sluoksniu, kuris sukuria metafizinę erdvę, apgaubiančią gamtos įstatymą paslapties šydų ir gelminiu švytėjimu. Taip atsiranda ne tik materialūs, bet ir dvasiniai įrankiai, padargai, reikmenys, ginklai, kurie reikalingi gyventi antgamtiniame, kalbos sukurtame pasaulyje. Taip atsiranda du pirmi pirmykščių kultūrų sluoksniai, vadinami magine ir mitologine civilizacija. Šiose civilizacijose padaromi pirmi bandymai peržengti fenomeninį paviršių, pažvelgti anapus, transcenduoti. Pradedama suprasti, kad kalba yra ne vienintelis vidupasaulinis klodas, kuriame gali būti kuriama tikrovė, kuri veikia kaip saitas tarp galinės ir priekinės sąmonės, sukuriant lingvistinę inversijos ir eksversijos struktūrą. Pradedama suvokti, kad tikrovėje yra ne tik vidiniai atvertosios transcendencijos klodai, kaip žemė, vanduo, oras, ugnis, šviesa, bet ir neatvertosios, kurie sudaro valdyti ir pažinti įmanomas hipostratines substancijas. Jau filosofinėje refleksijoje, vėliau, buvo suvokta, kad yra du pagrindiniai bet kokios egzistencijos klodai, kurie vadinami dvasia ir gamtinėmis stichijomis. Dvasia yra tai, kas sieja, tai yra sąmonė ir jos fundamentas, o stichijos yra susieti paviršiniai transcendnecijos klodai, po kuriais slepiasi begalinis nematomas pasaulis, kuriantis mūsų vidinę realybę ir filognozijoje vadinamas didžiąja sieva, kurią galima tapatinti su Dievu.

Pasiekus šį lygmenį, atsiranda naujas kalbos vystymosi etapas, vadinamas dirbtinės kalbos, matematikos, era. Taip, sukūrus matematinę atvertos tikrovės interpretaciją, eksversijos į transcendenciją, į jos pogrindinius klodus, veikla pavirto į dirbtinių daiktų, dirbtinio pasaulio inžineriją. Išvysčius šį metodą, prasidėjo mokslo era, kurioje tapo įprasta viską matuoti, skaičiuoti, modeliuoti, ieškoti naujų derinių, išradinėti technologijas. Šis darbas buvo padalintas į du etapus: atradimą, kuriam reikalingas naujos tikrovės atskleidimas, klodo inversija į egzistenciją, padarant jį prieinamu tyrinėjimui, savybių išaiškinimui; ir išradimą, kuris yra iš atvertos naujos tikrovės elementų, kurie pažinti, sustruktūrinti, matematizuoti, naujų naudingų funkcijų sukonstravimas, sukuriant naudingą techninį daiktą. Pirmame etape svarbus sugebėjimas aprėpti, pamatyti, įtraukti daugiau negu natūraliai duota; o antrame sukurti naują funkciją, primesti natūraliai tikrovei savo valią, racionaliosios vaizduotės ir fantazijos laisvės galimybėse. Tai - trečias civilizacijos raidos etapas.

Ketvirtas etapas civilizacijoje prasideda tada, kai pasiekiamas toks gylis hipostratoje, kuris leidžia kurti kosminę civilizaciją, išsiveržiant iš planetos kalėjimo. Neišvengiamai jis eina kartu su sąmonės gylio tikrovės sandaroje pasiekimu, sukuriančiu ją paaiškinančią teoriją, kurios dėka žmogus tampa suprantamas pats sau. Ar sugebės žmonija susitvarkyti su iššūkiais, iškeltais ketvirtos gnostinės sintezės, priklausys nuo to, koks jos lyderių dvasinis išsivystymas, ar jie sugebės sukurti problemas įveikiančias doktrinas ir surasti jų sprendimus. Viena iš tokių problemų - kiek leidžiama nepavojingu gyvybei būdu technologizuoti hipostratinę tikrovę, ir ar antigravitacijos sukurtas 1000G laukas nebus mirtinas gyvajam pasauliui. Juk lįsdami į tokį gylį pasiekiame informacinių laukų klodus, kurie susiję su sąmoningumo reiškiniu ir net su pačia dvasia, todėl privaloma įsisąmoninti, kad nėra gyvybei nepavojingos civilizacijos pažangos, nes kuo daugiau gelmėje technogeninių anomalijų, tuo labiau veikiama gyvybės giluminė šaknis, ir tai matosi tuo labiau, kuo giliau į tikrovę nusileidžia mokslas.

Dėl šios priežasties, visos stipriosios struktūros civilizacijos „matuojamos" dviem skalėmis: atvertos egzistencijoje transcendencijos kiekio; ir įterptos į transcendenciją egzistencijos kiekio. Šių skalė laipsniško augimo pasekmėje plečiasi dirbtinės ekosistemos arealas, kuris kuria gnostinę, protu grįstą darną, kurios centre yra super DI, valdantis visą populiaciją, paverstą į žmonių ir daiktų internetą. Šioje vietoje ir iškyla pamatinis „kritikos" klausimas: norime tokio ateities pasaulio, ar ne? Įmanoma sustabdyti dirbtinio pasaulio vystymą, ar ne? Ar sugrįžimas prie pradmenų, prie fundamentalių sątvaro proporcijų, kuriuos vadiname prigimtiniais, yra veiksminga alternatyva, ar ne? Pavyzdžiui, baltojo drakono civilizacijos sprendimas - maksimaliai vystyti teorinės sintezės kryptį, tačiau susilaikyti nuo technikos invazijos į natūralų pasaulį arba vykdyti tik minimalią invaziją. Tai reiškia, kad žinojimas arba sugebėjimas nereiškia, kad būtinai privalome sugriauti natūralią pusiausvyrą ir kurti dirbtine tvarka pagrįstą pasaulį, nes prigimtis visada aukščiau už dirbtinumą, akių juslumas - už protą. Labiausiai tam trukdo kapitalistinės ekonomikos laisvos rinkos politika, kurioje korporacijos bet kokia kaina vaikosi pasakiškų pelnų, todėl nori įkomercinti ir įgamybinti bet kokį mokslo proveržį. Filognozijoje į šį grobuonišką žmogaus polinkį žiūriu kritiškai ir manau, kad problema turėtų būti sprendžiama žmonių švietimu ir aiškinimu. Priešingu atveju bus prieita kritinė riba, kai hipostratos klodai bus apkrauti dirbtiniais prietaisais tokiu dideliu apkrovimu, kad jie taps gyvybei pavojinga anomaline zona.

Sugrįžimas į pradžią, į dvasios ir gamtinių stichijų pasaulį, visada įmanomas, nes ši pradžia yra pamatinės žmogaus sąrangos šerdis, kuri net paslėpta ir užmaskuota visais „antstatais", išlieka ir valdo vidužmogišką realybę nematomu ir neapčiuopiamu poveikiu. Tai pasaulis, kuriame nėra istorijos, nėra mito ir nėra jųdviejų susiliejimo į vieną, istoriją padarant mito sklaidos arena kaip krikščionybėje, kuri buvo sąmonių ištaisymo projektas, turėjęs sukrikščioninti civilizaciją maksimaliu sukrikščioninimu. Dabar tą galima padaryti kitaip, be tikybinių spektaklių, vien remiantis žmogaus tikrovės paslapties žinojimu, kuris neužvaldytas institucijų ir nekuria globalizacijos projekto kalaviju ir ugnimi. Filognozija yra neimperinis žinojimas.

klajunas

Prasideda knygos

D. Mockus, Filognozijos pradmenys: juodoji liepsna, 9 tomas, 2022

leidyba. Ji turėtų užsibaigti rudens pradžioje, rugsėjo mėn. Knyga jau registruota, gauti ISBN kodai

ISBN 978-609-08-0004-1 (Leidinio forma: Spausdintinis)
ISBN 978-609-08-0005-8 (Leidinio forma: Elektroninis - PDF)

Viršelis bus paviešintas artimiausiu metu. Kol kas užbaigiami paskutiniai skyriai, kurių dar liko keli, o tada prasidės galutinis redagavimas ir spausdinimas.

Daugiau informacijos puslapyje www.filognozija.com.

Aukštyn