Angelų diena

Pradėjo klajunas, gruodžio 13, 2021, 07:10:11

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

klajunas

Slapta filognozijos dalis

Šiame skyrelyje pakalbėsiu apie filognozijos dalį, apie kurią informacijos pateikta nedaug, nes tai ezoterinė filognozijos doktrina, skirta tik inicijuotiems. Pats jos turinys nebus atskleistas, tačiau tam, kad žmonės orientuotųsi, pateiksiu globalinį vaizdą, kuriame bus aiškiai parodyta, kur jame yra slaptosios filognozijos dalies vieta. Tai, ką iki šiol rašiau, buvo egzoterika, arba informacija skirta viešinimui; tuo tarpu, ezoterinė dalis neskirta viešinimui, tad su ja galiu supažindinti tik šiek tiek praskleisdamas paslapties šydą. Pirmiausia tam, kad nebūtų klaidingų interpretacijų ir neteisingo filognozijos supratimo. „Ezoterika" nereiškia, kad čia senovinis okultizmas, magija ar koks nors „Naujojo Amžiaus" judėjimas. Tai žmogaus paslaptis, kuri yra ne vien tikėjimas ar mitas, bet tikras faktas, prilygstantis moksliniam žinojimui. Mano tikslas, kad perskaitę šį skyrelį žmonės žinotų, kokia yra filognozijos esmė globaliniame žmogaus tikrovės vaizde, apjungiančiame mažąją ir didžiąją kelionę. Paaiškinimas susidės iš trijų dalių, kur kiekvienoje pateikiama „formulė" ir jos paaiškinimas.

A. Žemutinė karalystė.

[G - E] - ŠI - MK - MS

G - gyvybė,

E - egzistencija,

ŠI - šiapusinė istorija,

MK - mažoji kelionė,

MS - mažoji sieva.

Šioje loginėje schemoje, kuri aprašo sumatoriuje atvertą tikrovės dalį, branduolys yra [G - E] komponentai, kurie nagrinėjami trijų tipų filosofijos modeliuose: gyvenimo filosofija, egzistencializmas ir fenomenologija. Gyvenimo filosofija yra istorijoje „metafiziškiausia", nes ji tyrinėja gyvybės paslaptis ir ieško filosofinių, kultūrinių priemonių, kaip geriausiai organizuoti gyvybinį procesą, kad jis augtų ir tobulėtų. Tam kuriama [P] komponento teorija, kuri turi paaiškinti, kas yra gyvybė, kokia jos vietinė „metafizika", arba anapusinis pagrindas. Pavyzdžiui, A. Schopenhauer'iui tai buvo valia, F. Nietzsche'ei - valia viešpatauti. [S] dalis pasak šių autorių, yra tik [P] dalies išdava ir rezultatas, kuris nagrinėjamas „simptomatikos" metodu, vertinant ar gyvybė „sveika", ar „pažeista". Tačiau kai iš šios gelminės žmogaus dalies pereinama prie sumatoriaus, prie [S], turime fenomenologiją, kuri apsiriboja žmogaus pasaulio ir žmogaus gyvenimo rėmais, kur žmogus tiria, kaip metafizinė realybė pasirodo vidinėje žmogaus perspektyvoje, kaip ją suvokia žmogaus psichika. Tai prasidėjo nuo E. Husserl'io fenomenologijos ir perėjo į M. Heidegger'io egzistencializmą, kuris bandė metafiziką pateikti per žmogaus psichikos jausmą, dėl ko laikomas „iracionalizmu". Tačiau šis „iracionalizmas" yra vienintelė tikrovė, kuri yra atverta.

Iš šių paminėtų filosofų F. Nietzsche buvo pirmas, kuris pilnai nusigręžė nuo transcendencijos ir atsisuko į istoriją. Jo teigimu, visos „vertybės" - istorinės, ir kiekviename tarpsnyje jos nustatinėjamos kokios nors istorinės instancijos valios viešpatauti, o ši atspindi toje instancijoje sukauptą gyvybinį potencialą ir galios kvantą. Tokį polinkį į šiapusybę, istorizmą turėjo ir M. Heidegger'is, kurio problema buvo ne galios formų istorinė sklaida, bet „būties užmaršties" istorija, kur ši trumpam atveriama senojoje graikų filosofijoje, tačiau paskui užmirštama, ir filosofo pagrindinė istorinė misija - sugrąžinti būties mąstymo tradiciją ir ja pagrįsti naują santykį su tikrovę Vakarų civilizacijoje. To naujo santykio mažojoje sievoje perėmėjas į lietuvių kultūrą ir sąmonę buvo A. Šliogeris, kurio filosofija didele dalimi grįsta M. Heidegger'io įžvalgomis. Iš dalies šioje diskusijoje dalyvauju ir aš su savo filognozija, tačiau tai jos egzoterinė dalis, skirta viešinimui: mažoji kelionė, sievos teorija, madrigalas, istorijos sigilas, drakono akis, rišlys ir pan. Tačiau tai tik maža dalis to, kas turima filognozijos arsenale, kuri susijusi su mažąja sieva. O pilnas vaizdas pateikiamas toliau.

B. Aukštutinė karalystė.

DS - DK - AI - [G - E]

DS - didžioji sieva,

DK - didžioji kelionė,

AI - anapusinė istorija,

G - gyvybė,

E - egzistencija.

Tai priešinga perspektyva žiūrint iš [G - E] centro, nukreipta į transcendenciją, didžiąją sievą, arba kitaip - užvertą sumatoriuje tikrovės dalį, kuri yra religijos, filosofijos ir mokslo svarbiausias domėjimosi objektas. Religijoje dėl to, kad joje DS interpretuojama teologiniu požiūriu, kaip neapreikšto Dievo sritis; filosofijoje - ontologiniu požiūriu, svarstant kokia neatvertos, anapus-fenomenologinės būties forma ir esmė; ir moksle DS suvokiama kaip materialių klodų telkiniai, kurie turi būti sutechninti, civilizacijos veiklos masto padidinimui, išsiveržimui į kosmosą. Šioje orientacijoje [G - E] suvokiamas kaip religinė tikinčiojo sąmonė, kuri nukreipta į amžinąjį gyvenimą, ir gali būti religinių būsenų fenomenologijos ir egzistencialistinės analizės objektas. Aukštesnis lygmuo yra AI, arba anapusinė istorija, kuri remiasi ne tiek faktais, kiek interpretacijomis, todėl turi gnostinio mito formą. Mite gali būti aprašoma individualios didžiosios kelionės istorija, o gali būti išvystyta ištisa mitologinė kosmologija, kaip gnosticizmo traktatuose, šiais laikais - teosofijoje ir „Naujajame amžiuje". Žmogus nori žinoti ne tik šio pasaulio karalystės istoriją, bet ir anapusinę istoriją, ir šį žmogaus poreikį tenkina mitų kūrimas, kurie tampa žmogaus metafizinio likimo doktrinos pagrindu.

Be abejo, tokį mitą turi ne tik religija, bet ir mokslas, kuriame pasakojamas „Didžiojo sprogimo" mitas ir visatos istorija po jo. Mokslinė kosmologija daugiau remiasi šiapusine DS versiją, kur sumatorius yra nukreiptas ne į planetą ir jos istorinį, globalinį procesą, bet į kosmosą. Tačiau tokia kosmologija yra ne metafizinė, o „fenomenologinė", kur mito pagrindas daugiausiai yra matoma, materiali kosmoso dalis. Tuo tarpu religijoje ir filosofijoje bandoma kosmosą suvokti metafiziniu suvokimu, kuris neapsiriboja sumavimo paviršiais ir bando pamatyti jo giluminę esmę, kuri yra kosminė metafizika, bandant atverti metafizinę kosmoso gelmę ir toje gelmėje surasti atsakymus į žmogaus, sąmonės, gyvybės paslaptis. Jeigu yra Dievas, tai jo reikia ieškoti šioje kryptyje, o ne žiūrint į Žemę, transcendentiniu ar empiriniu žvilgsniu. Šioje kryptyje sutelkti kosminiai hipostratos klodai, kurių pažinimas sudarytų sąlygas kosminio ryšio ir kosminio transporto sukūrimui, kuris galėtų žmonių civilizaciją pakelti į kosminės civilizacijos lygmenį. Tačiau labai svarbu suvokti, kad visa tikrovė, tiek empirinė, tiek metafizinė, yra gyvybės pamatas, kurio technologizavimo leistino lygio klausimas - labai svarbus. Kosmosas nėra negyvos materijos telkinys, ir kokios anomalijų jame kūrimo pasekmės - sunku prognozuoti. Jeigu tarsime, kad jis yra gyvas organizmas, tai bet kokia anomalija yra „organų sistemos" pažeidimas, kuris gali būti mirtinas organizmui. Tad norint išvengti katastrofos, mokslinė mitologija turi būti apdovanota teisinga ideologine perspektyva, kad suprastų, jog technika yra anomalija gyvame organizme, kurios per didelis išplėtimas jį nužudys. Dėl to, scientistinis požiūris į didžiąją sievą turi būti apribotas. Kur riba, turėtų būti svarstoma kiekvienu konkrečiu atveju, suvokiant visumą ir poveikio mastą kosminiame gyvybės tinkle.

C. Juodosios liepsnos doktrina.

Tai yra viešoji filognozijos idėja, kurioje filosofiniu žvilgsniu apžvelgiama ir istorijos, ir transcendencijos orientacijos iš gyvenimo bei egzistencijos perspektyvos. Dabar pereisiu prie tos dalies, su kuria žadėjau supažindinti pradžioje, prie juodosios liepsnos doktrinos (JLD). Tačiau tam reikia pateiktas formules sujungti į vieną, gaunant holoplastinį žmogaus vaizdą.

DS - DK - AI - [G - E] - ŠI - MK - MS

DS - didžioji sieva,

MS - mažoji sieva,

DK - didžioji kelionė,

MK - mažoji kelionė,

AI - anapusinė istorija,

ŠI - šiapusinė istorija,

G - gyvybė,

E - egzistencija.

Didžioji ir mažoji kelionė yra individuali žmogaus istorija, turinti šiapusinį ir transcendentinį dėmenį. Mažąją kelionė žmogus keliauja kaip sąmonė, sumatorius, o didžiąją - kaip juodoji liepsna. Todėl norint suprasti žmogaus metafizinę esmę, reikia žinoti, kaip šios tarpusavyje sąveikauja. Tikras žmogus, kaip hipostratos kloduose esanti esybė, yra juodoji liepsna, kuri įsikūnydama planetoje „apauga" materialia gyvybės dalimi, kuri prie jos prijungia materialų kūną, esantį grubiosios materijos spektro dalyje ir sąmonę, kuri yra sumuoti gebančio eterio forma, sukurianti žiūrėjimo į materialų pasaulį kanalą. Kūnas yra „transporto" priemonė, pririšanti prie planetos, o sąmonė yra tarsi juodosios liepsnos „televizorius", kuris pritaiko juodosios liepsnos regėjimo sistemą matyti vaizdą šiame grubiosios materijos telkinyje. Žmogui gimus, jo esmė sujungiama su šiomis pagalbinėmis dalimis, reikalingomis gyvenimui išfiltruotoje realybėje, kaip materialiam gyvūnui, o mirties akimirką tiek sąmonė, tiek materialus kūnas pasilieka artimuosiuose materijos kloduose, o juodoji liepsna keliauja į tikrą savo tikrovės lygmenį. Kokia mažosios kelionės prasmė, bus atskleista ateityje, nes tam reikia žinoti Aukštutinės karalystės metafizinės „santvarkos" principus, kuriems žinoti reikalingas gilesnis pasirengimas. Taip pat, reikia žinoti, kuo gyvūninė mažoji sieva skiriasi nuo juodosios liepsnos „sąmoningumo" formų: ar yra „atmintis", „mintys", „jausmai", „sensorinis suvokimas" ir pan? Tai įmanoma todėl, kad aukštesnis „sąmoningumas" prasiskverbia į gyvūninį „žiūroną", kuris sugeba suvokti paprastąją sąmonę transcenduojančias esmes.

Visą šią sistemą galima apibendrinti paveikslu, kuriame pavaizduota aukščiau pateikta informacija, loginės schemos principu.Matome, kad šalia paaiškintos dalies, kur parodyta A. Šliogerio, F. Nietzsches ir mano vieta filosofijos visumoje, yra Jėzaus iš Nazareto istorija, kuris yra juodosios liepsnos doktrinos pirmtakas, vienas iš nedaugelio planetos istorijoje supratęs žmogaus metafizinę paslaptį, ir sukūręs Izraelyje, Graikijoje bei Romos imperijoje gnostikų judėjimą, kuriame aprašomas didžiosios sievos išbaigtas kosmologinės mitologijos variantas, kurio tikslas - parodyti gyvenimo transcendentinės dalies paslaptį, suvokti didžiosios kelionės principus. Antras sluoksnis yra Bažnyčios istorija, kuri mitą įvedą į istoriją sąmonėse formuojančias institucijas, kurios siekia žmoniją sukrikščioninti, pakelti į aukštesnį lygmenį, atsukant protą į gyvenimo laikinumą ir tai, kad tikras gyvenimas dar tik laukia ateityje, kurį reikia žinoti, suprasti ir kuriam reikia ruoštis. Žinoma, filognozijos JLD (juodosios liepsnos doktrina) - nebažnytinė, tačiau Bažnyčia svarbi tuo, kad tai organizacija, kuri šiuo metu turi geriausią šiuo klausimu supratimą, su kai kuriomis išimtimis teosofijoje ir „Naujojo amžiaus" grupėse, siekiančiose planetos išvadavimo.

klajunas

Platono saulė

Platoną galima laikyti pirmu filosofu Vakarų civilizacijoje, kuris iškėlė ir apmąstė sątvarologijos idėjos pradinį variantą, kuris tapo visų vėlesnių sątvarologijų istorijoje pagrindu. Norint suprasti, kaip šią idėją suprato didieji graikai, geriausia pradėti nuo Platono dialogų. Imant pačias ištakas, galima laikyti, kad Platono filosofija yra pirma filognozijos sątvarologijos idėjos forma, o Platoną - pirmu teorijos autoriumi, už kurį pirmesnė tik žmogaus sąmonės tikrovė. Dėl šios priežasties, klasikinė graikų filosofija nubrėžė gaires visiems vėlesniems žmogaus ir tikrovės prigimties klausimo svarstymams, nes koks pamatas, toks ir ant jo statomas namas. Imant patį žmogų, jo sąmonė akivaizdžiai skirstoma į dvi dalis: tą, kurią valdo akys ir tą, kurią valdo miegas. Akių valdoma realybė vadinama aristoteline, o miego valdomą - platoniška. Kiekviena jų turi savo Saulę, kuri yra Aristotelio Saulė ir Platono Saulė. Norėdami suprasti, kodėl taip yra prisiminkime Platono sątvarologiją, naudodami „formulės" metodą. Tai padarysime pagal „Platono olos" alegoriją, kuri geriausiai atspindi filosofo sukurtą žmogaus metafiziką.

Platono teorija tokia:

OLA - Siena - Šešėliai - [Žmogus] - Eidai - SAULĖ

Pasaulį, atveriamą Aristotelio Saule, Platonas vadina šešėlių karalyste, kuri matoma žmogaus oloje, mano vadinama priekine sąmone. Daiktai tėra ant sienos metami šešėliai, atsirandantys tada, kai idėjas (eidos'us) apšviečia metafizinė Saulė, šiuo atveju - Platono Saulė, kuri ateina iš vidinės žmogaus dalies. Žmogus yra oloje įkalintas kalinys, žiūrintis į sieną ir matantis tik šešėlius ir nematantis „tikrų esmių". Tačiau išsivadavęs žmogus atsisuka į save, į išėjimą iš olos, pamato Saulę, kurios šviesa apšviečia tiek tikrą pasaulį, tiek olos vidų ir sukuria fizinio juslumo sieną, arba sumatorių su objektų masyviniais sumatais. Ola yra nuomonių, vertinimų, įsitikinimų, tikėjimų pasaulis, nežinantis tikros tiesos ir nežinantis kur ir kaip jos siekti. Tuo tarpu tikrovės Saulė parodo kaip tikrovė, pasak Platono, suręsta iš tikrųjų, o tai sužinoma atsigręžus į save, į idėjų pasaulį, išsivadavus iš olos, atradus būties Saulę. Toks principas vadinamas platonizmu, kuris, daugelio manymu, apverčia natūralią daiktų padėtį ir tikrovę aiškina atvirkščiai negu yra iš tikro. Pavyzdžiui, taip mano A. Šliogeris, kuris Platoną interpretavo atvirkštiniu principu, Olą ir Saulę sukeitęs vietomis ir naudojęs aristotelinę sątvarologijos interpretaciją.

Formulė būtų tokia:

SAULĖ - Daiktai - [Žmogus] - Šešėliai - Siena - OLA

Kaip matome, tokiame variante tikrąja būtimi yra ne idėjos, o daiktai, o mintys yra tik jų atspindžiai arba šešėliai. Vidinis pasaulis, kuriamas galvos srityje ir vadinamas Platono Saule nelaikomas tikrąja būtimi, manoma, kad čia nėra ko ieškoti, nes čia galima rasti tik tikrosios būties atspindžius, o tiesa pažįstama stebint ne šešėlius, bet tikrovę. Originali, Platono naudota versija, išorinę olą laikė „doksos", nuomonių sritimi, o vidinę Saulės kryptį - filosofijos tikslu, tuo tarpu apverstas variantas filosofijos orientyru laikė išorinį pasaulį, o vidinę, minčių olą - doksos sritimi. Filosofijai pasiekus teorinio bei praktinio pažinimo lygmenį, ji iš doksos lygio pakilo į episteme lygį, tapusi pagrindiniu žmonių, vadinamų filosofais, užsiėmimu. Platonišką sątvarologiją kritikavo jau Aristotelis, laikydamas ją „nerealistiška", o tvirtinimą, kad daiktai tėra šešėliai - neįtikinamu. Dabar jau žinome, kad tam, tikra prasme, Platonas buvo teisus, nes kaip sąmonė žmogus yra sumatorius, sumuojantis iš išorės, iš transcendencijos ateinančią informaciją, ir tai, ką jis sukuria, yra ne patys daiktais, o tik informacinės reprezentacijos - sumatai. Tam tikra prasme - šešėliai. Tačiau, kita vertus, „daiktai savaime" yra ne vidinėje kryptyje esančios idėjos, o transcendentiniai holoplastiniai objektai, kuriuos apšviečia tikra išorinė, o ne vidinė Saulė. Kitaip sakant, daiktus apšviečia daiktinė Saulė, o mintis apšviečia minčių Saulė, todėl turime ne vienalypę, bet dvilypę struktūrą, kuri yra dviejų krypčių antitezė ir sandūra: Aristotelio Saulės ir Platono Saulės. Struktūra tokia:

OLA [AS - Daiktai - [Žmogus] - Mintys - PS]

AS - Aristotelio saulė,

PS - Platono saulė.

Tai variantas, naudojamas filognozijoje, tik įvedus naujus pavadinimus ir kitokią logiką. Priminimui pakartosiu pagrindinę filognozijos formulę, kuri yra bazinė:

U (DS999 - T - R - MS1)

U - antitezinis sumatorius,

DS999 - didžioji sieva, sudaryta iš matomų ir nematomų klodų telkinių,

T - technika, dirbtinė tikrovė,

R - rišlys, įvidujinta klodų telkinių informacija,

MS1 - mažoji sieva, žmogaus psichinė struktūra.

Matome, kad šis naujas stilius jau nujaučiamas Platono filosofijoje, tik reikia ją formalizuoti, suvesti į loginę schemą, naudojant filognozijos notacijos sistemą ir koncepcijas. Tai nenuostabu, nes visi filosofai yra sątvarai, kurių mąstymas vyksta sumatoriaus viduje, todėl jame neišvengiamai atsispindi sąmonės struktūros. Kai šitas „terpės", kurioje vyksta filosofavimas, savęs supratimas pasiekia aukštą lygį, atsiranda šiuolaikinė filosofinė sąvarologija, surandama ne vieno žymaus filosofo veikaluose. Tai filosofijos paslaptis, kuri ypač intensyviai tyrinėti buvo pradėta fenomenologijoje ir egzistencializme, ir 20 a., M. Heideggerio filosofijoje, pasiekė apogėjų. Kadangi šis vidus, yra psichologinis, neretai filosofijoje aptinkama F. Nietzsche'es žodžiais tariant, daug „žmogiškų, pernelyg žmogiškų" dalykų, tačiau tai ne visada yra tiesa, ir sątvarologijoje tai nelaikoma dideliu trūkumu, nes anapusinė tikrovė atsiveria žmogaus viduje, ir šiame atsivėrime įdomi ir žmogaus, ir tikrovės perspektyva. Filognozijoje atskiriu psichologinę ir pažinimo sątvarologijas, kurios abi yra svarbūs tyrimo objektai.

Kodėl paprastam žmogui dažnai sunku savo sąmonėje ir mintyse pakilti iki filosofinio, teorinio lygmens, paaiškina sievos teorija: Platono sąmonė, arba vidinis pasaulis, yra tam tikras plotas, kuris yra iš gelmės į paviršių iškylantis srautas nuosekliu, o ne erdviniu būdu. Tai reiškia, kad tas paviršius, kuris kokiu nors metu yra Platono sąmonės šeimininkas, užima visą plotą priekinėje galvos srityje. O šį plotą gali užimti emocijos, jausmai, Ego, asmenybė, atmintis, norai, tikslai, troškimai, geismai, geiduliai ir t.t. Ir jeigu šiame sraute, plotų sekoje, dominuoja sievos subjektyvistinis, juslinis, jausminis, norinis arba valių turinys, nesiformuoja filosofinės / teorinės tapatybės, ir žmogus daugiau pasviręs link gyvūninės egzistencijos. Tuo tarpu, jeigu žmogus mąstyme linkęs stebėti, tyrinėti, abstrahuoti, konceptualizuoti ir turi tam išryškintą sugebėjimą, kaupiamojoje sąmonėje susikaupia daug teorinės informacijos, susiformuoja protinė tapatybė, kuri svarbi filosofui arba mokslininkui. Tai priklauso ne tiek nuo terminų ir frazių, kiek nuo gilesnės loginės substancijos, kurioje sugebama suprasti schemas, logikas, principus ir esmę, nes jeigu tai tik atmintyje esantys žodžiai, kurių tikra reikšmė aiškiai nesuvokiama, tai tik fasadinė proto ir filosofijos imitacija. Kaip matėme, filosofija gali turėti intravertinį ir ekstravertinį variantą, kur tikrosios filosofijos vieta gali būti laikoma tiek išorinė, tiek vidinė realybė. Tačiau dabar jau žinome, kad visas sątvaras yra rodančiojoje sąmonėje atsiveriantis realinas, kuris tikru tampa tik tada, kad į vidų pavyksta įtraukti transcendenciją ir iš šio įtraukimo sukurti jos valdymo sugebėjimą. Platono pateiktas vienpusis variantas ištaisomas, suvokiant kad visas vidus yra vieno lygmens Ola, kurios vidinė pamatinė struktūra yra antitezė arba sandūra, kuri filognozijoje žymima U-forma. M. Heideggerio žodžiais tariant, abi šios kryptys yra „pradžios", kiekviena kurių ateina iš savo transcendencijos, kuri savo ruožu yra arba fizinis, arba psichinis transcendencijos klodas. Vadinamoji bendroji gaublė ateina iš vidinio klodo, vadinamo transcendentalumu, todėl šia kryptimi platoniškas pusiausvyros suardymas, vidų laikant ontologiškai svarbesniu už išorę, - pagrįstas.

klajunas

D. Mockaus sątvarologija

Norėdami suprasti, kas yra „D. Mockaus sątvarologija" turime pradėti nuo pradžių, prisimindami, kas yra filognozija. Šis naujadaras sudarytas iš graikiškų žodžių, reiškiančių „pažinimo meilė", kuriuo keičiu žodį filosofija - „išminties meilė". Išminties sąvoka - platesnė už pažinimo, vadinasi filosofijos mokslas - platesnis už pažinimo mokslą, arba kitaip sakant, filognozija yra susiaurintas filosofijos variantas, kuris koncentruojasi prie žinojimo, proto, racionalumo, ir daug mažiau domisi etikos arba laimės, gyvenimo prasmės ir tikslo klausimais, o jeigu ir domisi, tai tik per žinojimo prizmę. Filognozija skirstoma į dvi pagrindines šakas, kurios yra sątvarologija, kaip sumatoriaus teorija, ir substratologija, kaip hipostratos teorija. Žodis „sątvaras" išvestas iš žodžio „tverti, sutverti", „sukurti" prasme. Sątvaras yra tvėrimo rezultatas, kažkas, kas sukurta „tveriant". Tai, kas sukuriama tveriant yra sumatorius, kaip žmogaus egzistencijos centrinė dalis, kuri yra į vidų nukreipta vaizdinė holograma subjektui rodanti objektyvų pasaulį. „Substratas" yra lotynų kilmės žodis, sudarytas iš dalių „sub" arba „po" ir „stratum" - „sluoksnis". Substratas yra sluoksnis esantis po sumatoriaus sumatų vaizdais. Šie sluoksniai vadinamai „klodais", o jų junginiai - „telkiniais".

Tad kas yra „D. Mockaus sątvarologija"? Tai mažosios sievos, sątvaro skeletinės struktūros, modelis, kuris skirtas tikrovės pažinimo metodų sutvarkymui, pažinimo masto plėtimui, hipostratos atskleidimo ir integravimo į sąmonę priemonių kūrimui. Kadangi šios sątvarologijos pagrindinis tikslas - didžiosios sievos atskleidimas, įtraukimas į vidinę sąmonės struktūrą tam, kad būtų atskleista žmogaus tikrovės paslaptis, svarbiausias mažosios sievos elementas yra protas, kūrybinės proto galios, mąstymas anapus ribos, metafizika. Tikrovė turi savo pagrindą, vadinamą pirmuoju fundamentu (FN1), kuris yra centrinė didžiosios sievos vieta, kuri suriša visą jos nematomą tikrovę, grindžia pasaulį, kuriame gyvename kosmologine prasme. Šis centras nematomas, nepasiekiamas technikai, tačiau mąstomas ir suvokiamas kaip loginė būtinybė. Priešinga pirmam fundamentui kryptis yra antrasis fundamentas (FN2), kuriuo yra žmonija, stojusi į baltojo drakono civilizacijos kelią, siekiant pažinti holoplastinę, „viską sujungiančią" tikrovę. Tam reikia išvystytos sątvarologijos, o po to - substratologijos, kurioje būtų pilnai suprasta ir mažoji sieva (1 taškas), ir didžioji sieva (999 taškai). Šiame procese MS 1 taškas papildomas DS 999 taškais, perkeliant klodų „logiką" kaip informaciją į sumatorių: 1 ← 999.

Tai ir yra „pažinimo meilė", kurioje atvėrinėjant hipostratą veriasi drakono akis (DA), joje formuojantis rišliui (R), kuris yra modelis, sukurtas iš laksatinio ekrano dėmenų, ir to modelio logikos ženklinimo sistema, „formulės". Hipostratą skirstau į tris dalis, po 333 taškus kiekvienai: energetinė gaublė - priekinė, materialioji sąmonė; informacinė gaublė - galinė sąmonė, sumatoriaus teorija; kuriančioji gaublė - gyvybės substratas, organinė ir neorganinė genetika. Filognozijos tikslas - įtraukti visas šias hipostratos kryptis į drakono akį tam, kad būtų įmanoma techninė manipuliacija, technologijų kūrimui. Drakono akies suformavimas vadinamas „teorine sinteze", kuri yra filognozijos pirma fazė. Antra fazė yra techninė sintezė, kur iš rišlio modelio ir didžiosios sievos klodų kuriama techninė funkcija, kuri teikia pragmatinę, praktinę naudą, plėtoja techninę civilizaciją, vadinamą baltojo drakono. Tiems, kas neprisimena kas tai yra galiu priminti: drakonas yra hipostratos, nematomos, trenscendentinės realybės simbolis. Natūraliai ši realybė sumatoriuje uždengta, dėl ko drakonas vadinamas „juoduoju", tačiau hipostratą atidengus, drakonas tampa „baltu" ir civilizacija, pasiekusi šį lygmenį, tampa baltojo drakono civilizacija.

Paveiksle tai būtų galima pavaizduoti tokiu principu, kaip pav.Akivaizdu, kad hipostratos atidengimas kelia didelį pavojų gyvybei, todėl reikalinga taisyklių visuma, kuri padėtų šį procesą valdyti. Tam skirta filognozijos etika, kuri padeda surasti pusiausvyrą tarp leistino / neleistino, pasirenkant kaip teorinėje sintezėje atvėrinėti informaciją ir iki kokio lygio leidžiama hipostratą sutechninti, nepažeidžiant žmogaus ir kitų gyvų esybių gyvybinio substrato. Tai svarbu todėl, kad transcendentinėje realybėje visi komponentai sujungti į darnią, harmoningą visumą, tad pažeidus vieną dalį, gali sutrikti ir visos kitos. Technika yra anomalija, tad pagrindinis klausimas - iki kokio lygio ji nepavojinga gyvybei, koks techninės civilizacijos mastas tikrovėje leistinas, siekiant naudos ir žmonijos, arba FN2, veiklos masto išplėtimui. Artimiausias filognozijos substratologijos uždavinys - gravitacijos reiškinio tyrinėjimas, siekiant surasti naujos propulsijos sistemos idėjų, kurių pagrindu bus įmanoma sukurti kosminę civilizaciją, atversiančią saulės sistemos vietinę erdvę - nuo artimojo iki tolimojo kosmoso.

Geriausiai oficialaus mokslo ištyrinėta energetinė gaublė, kurios centrinės teorijos šiuo metu yra

1) kvantinė mechanika (Šrėdingeris),

2) kvantinio lauko teorija (Feynmanas),

3) chemija (Mendelejevas),

4) termodinamika (Carnot) ,

5) elektrodinamika (Maxwellas),

6) gravitacijos teorija (Newtonas, Einsteinas),

7) mechanika (Newtonas).

Kuriančioji gaublė tiriama biologijos, kurios pagrindinės teorijos yra genetika ir Č. Darvino evoliucijos teorija. Tačiau mažai žinoma, kaip programuojami ir ląstelių dalinimosi būdu formuojasi organizmai, neturima nemolekulinės genetikos supratimo, jau nekalbant apie JL eterių klodus, be kurių nebūtų darnaus ląstelito ir sumatoriaus veikimo. Ir priešinga energetinei gaublei yra informacinė gaublė, kuri neturi savo fizikos lygmens atitikmens, nes nežinomas psichinis laukas, kuris sukuria plotinį sumavimą, esantį sąmoningo suvokimo pagrindu. Tačiau galima manyti, kad čia taip pat turi būti sąmonės

1) kvantinė mechanika,

2) kvantinio lauko teorija,

3) plotinio sumavimo mechanizmas / substancija,

4) vidinės, kokybinės fenomenologijos fizikinė teorija.

Pastaroji kryptis yra psichotronikos kryptis, kuri filognozijoje ne tiek vystoma, kiek atskleidžiama, nes šis technologija jau sukurta ir naudojama prieš žmones nelegaliose operacijose. Kita vertus, visų šių krypčių natūralūs, ne techniniai variantai tiriami, bandant suprasti kokios žmogaus prigimties ribos ir kaip jis sąveikauja su hipostrata holoplastinėje tikrovėje, bandant sukurti holoplastinį šios sąveikos modelį. Tam sumatoriaus sumatų paviršių fenomenologinė analizė - nepakankama, filognozijoje siekiama įsigylinti, sukurti išplėstą maginės / okultinės realybės vaizdą. Bandymas suprasti, kas yra anapus ribos, verčia nesitenkinti oficialia paradigma, standartiniu mokslu ir filosofija, ir laikoma, kad teisėtu filognozijos objektu yra ir ezoterika, magija bei okultizmas. Taip yra todėl, kad magija buvo pirma pirmykščio žmogaus sąveikos su tikrove forma, kuri įeina į tradiciją, kuri neturi būti ištrinama iš istorijos. Vadinasi - magija yra archaiškiausia tikrovės tyrinėjimo forma, kilusi iš noro suprasti tikrovę ir tapti jos šeimininku. Metodai, galbūt, nebuvo pažangūs substratologijoje, tačiau buvo gerai išvystyta maginė sątvarologija, kuri yra pamatinė filognozijos dalis. Tai teorijų ir idėjų visuma, kuri kyla iš pirmapradės sąmonės, žmogaus metaphysica naturalis.

Susiejant šią sistemą, vadinamą „D. Mockaus sątvarologija", su F. Nietzsche'es viršžmogio idėja, aukščiausios pakopos išsivystymas pasiekiamas įgijus maksimalią drakono akį - R 1000, ir įtechninus tiek tikrovės, kiek reikia žmogui tapti kosminiu, nepavojingu gyvybei žemėje būdu - T (200 - 1000). Tai ir yra tas viršžmogis, turėsiantis ateiti istorijos pabaigoje, kai baigsis gylinė istorinės ekspansijos fazė, prasidės kosmoso užkariavimas iki galaktikos lygio. Tam reikės nuo 1000 iki 100 000 metų. Filognozijos tikslas - paskatinti šį procesą Lietuvoje, kuri turi tapti elitiniu baltojo drakono civilizacijos regionu, kuris vienas iš pirmųjų įveda pažangią proto sistemą ir gyvybinio proceso valdymo metodiką. Kaip buvo paaiškinta jau pačioje pradžioje, „Filognozijos pradmenų" pirmame tome, sąmonės kokybė reikalinga proveržiui vertinama trimis kriterijais: tiesos procentu, veiklos mastu ir etinio apsiribojimo veiksmingumu. Tiesos procentas atskleidžiamas teorinėje sintezėje, veiklos mastas didinamas kuriant techninę sintezė, o etika yra ribojimų ir pusiausvyrų sistema, reikalinga surasti balansą tarp natūralios ir dirbtinės tikrovės.

Atskleidus holoplastinės tikrovės paslaptis nuskaidrės visos ankstesnės kultūros formos, kaip magija, mitologija, herojinė religija, filosofija ir mokslas. Bus atsakyti visi klausimai, civilizacija ir žmonija pasieks išsivystymo apogėjų. Pradinių filognozijos etapų paskirtis - nuskaidrinti drakono akies teorijos idėją, sukurti pažangos vertinimo metodą, išaiškinti koks konkretaus žmogaus rangas tikrovės pažinime. Žemas rangas - neišsivysčiusi, gyvūninė, signalinė sąmonė; aukštas rangas - išsivysčiusi drakono akis, racionalioji / ezoterinė sąmonė. Aukštas intelekto koeficientas gali būti visose tradicinėse srityse: istorijoje, kultūroje, filosofijoje, fizikoje, biologijoje, tačiau filognozija yra išskirtinė, jos drakono akis - tobuliausia.

klajunas

Atverti ir neatverti klodai

Didžiausias proveržis civilizacijoje pasiekiamas tada, kai atrandamas naujas principas hipostratinėje didžiojoje sievoje, surandant būdą kurti dirbtinę sąveiką, formuoti arba ardyti simetrijas, moduliuoti, švitinti, skenuoti, filmuoti ir pan. Kadangi pats žmogus yra hipostratoje, jis savo kūno dalimis su ja sąveikauja tiesiogiai, gali valdyti įrankius ir prietaisus, kurių pilno vaizdo sumatoriuje nematome ir sąveikos dėsnius tik įsivaizduojame savo proto modeliuose ir reprezentacijose. Tokiu atveju svarbu veiksmas ir efektyvumas, naudingos funkcijos gavimas, net nesumuojant proceso tokio, koks jis iš tikro vyksta anapus smegenų. Veikiame tikrovėje, o sąmonėje matome tik šešėlių sieną, kurioje smegenys mums išima tikrą vaizdą ir rodo tik jo imitaciją. Kadangi tikros tikrovės nematome, nežinome kaip sumegzti kodai, kaip juose kyla gyvybė, kokios jos energetinės dalys, kaip jas veikia aplinkoje sukuriamos technologinės anomalijos. Svarbu, kad nematome ir  nejaučiame, nes juslės mus apgauna ir mums atrodo, kad technika nekelia problemų, ji saugi žmogui ir kitai šalia žmogaus gyvenančiai gyvybei.

Mažojoje sievoje didžiąją sievą jos visumoje pamatyti yra sunku, tačiau galima sudaryti bent minimalų klodų rinkinį, kuris privalomas artimiausios aplinkos paaiškinimui, nes sumatoriuje turimi iškelti į sąmonės šviesą komponentai, kurie turi tikrą, hipostratinį atitikmenį. Tuos būtinuosius klodus skirstau į penkias dalis, kur prie kiekvienos parašyta, kokiu principu ji sumuojama sąmonėje.Kaip žinia klodą geriausia sumuoti su priekine sąmone, kurioje vaizdą kuria pirmiausiai Aristotelio sistema, vadinama Aristotelio saule, kuri į visas puses skleidžia radiaciją, kuriai jautrios žmogaus akys. Šios surenka nuo aplinkos atspindžius, kurių dėka galima rekonstruoti jų paviršių reprezentacija. Kita sistema, susijusi su priekine sąmone yra klausos sistema, papildanti vaizdą, kuri jautri oro virpesiams, surenkamiems ausimis, rekonstruojamiems į garsus. Tada objektams jautri taktilika, kūno masės pojūtis susiję su oda ir raumenimis. Visa kita, kas šiose sistemose nepagaunama turi nematomos tikrovės statusą, kurį priekinėje sąmonėje suprantame tik netiesioginiu būdu, darydami logines išvadas. Kitaip sakant, DS turi tokią sandarą: D/X, kur D yra kaip nors atveriamas sumatas, o X - neatveriamas. Neatveriamus esinius vadinu transcenderiais, kurie, jeigu žinomi, turi nesumuojamą kauzalinį kūną ir to kūno protinę interpretaciją, vadinamą gnostiniu kūnu. Taigi klodų telkiniai yra arba D, arba X, žinomi arba nežinomi protui. Aukščiau pateiktame paveiksle klodai pagal artimumą sumatoriui skirstomi į penkias grupes:

I. Atomai - D/X sumavimas, Mendelejevo lentelė.

II. Eteris - T/X sumavimas, elektrinis ir magnetinis komponentas, bangos.

III. Gravitacija - D/X sumavimas, nežinomas mechanizmas arba substancija, supratimas pagal poveikį.

IV. Sąmonė - X sumavimas, nulinis suvokimas per priekinę sąmonę, žinojimas pagal poveikį ir introspekciją.

V. JL - X sumavimas, žinomas kaip gnostinis kūnas, iš logikos, jokiomis priemonėmis nesumuojamas.

Šiuos klodus galima skirstyti į subjektyviuosius, tarpinius ir objektyviuosius, kur subjektyvieji yra gyvybė ir sąmoninga egzistencija, tarpiniai yra organinis kūnas, o objektyvieji - neorganinė aplinka, eteris ir gravitacija, kuri susieja visą kompleksą į darnią, rišlią kosminę sistemą. Reikia turėti omenyje, kad hipostratoje, gyvybė įmesta į šią aplinką, kurioje ji neturi jokių apsaugų, barjerų, skydų, todėl visi reiškiniai aplinkoje tiesiogiai persiduoda gyvam organizmui visais kanalais: per mendelejevinę materiją, per eterį, per gravitaciją ir t.t. Tad kuriant šiuose kloduose technologines anomalijas tam, kad jose būtų įdiegta naudinga funkcija, jos tiesiogiai sąveikauja su žmogaus pirmapradžiu kūnu ir sąmone, todėl jiems gali būti labai žalingos. Tai ypač gerai matosi branduolinėse reakcijose, kuriose pažeidžiamos vidinės atominės materijos simetrijos, išspinduliuojama organizmą žalojanti energija, ilgam radiacija užteršiama paveikta teritorija. Todėl antigravitaciją sukurti gali būti įmanoma, tačiau tam tinkamas procesas gali būti didelio spindulio anomalinės zonos priežastimi, dėl ko ji nesuderinama su gyvais organizmais. Tas pats galioja bet kokiai technologijai, kurios tikras poveikis, kol nežinoma hipostratinių klodų visuma, neaiškus. Tai, žinoma, matosi pagal tiesioginį poveikį jau pritaikius praktiškai, tačiau ilgalaikės pasekmės gali būti paslėptos anapus sąmonės ir organizmo tiesioginės sveikatos.

Šiuo metu intensyviausiai eksploatuojama atominė materija, kurios pagrindinis mokslas yra chemija ir termodinamika. Eteris tiriamas elektrodinamikos ir naudojamas ryšio bei informacinėse technologijose, šiek tiek energetikoje ir transporte. Gravitacija ir sąmonė tiesiogiai neįvaldyti, tačiau iki to momento liko nedaug laukti. Kai tai įvyks - turėsime efektyvų kosminį transportą ir sąmonės technologijas. Kodėl gravitaciją kaip reiškinį suprasti sunku, paaiškinti gana paprasta: ji nesumuojama priekinėje sąmonėje ir žinoma materija nerodo šiam efektui sukelti reikalingų savybių. Vadinasi, mechanizmas slypi giliau, nesumuojamose nei akimis, nei protu tikrovės dalyse. Norint turėti naują sunkio dinamikos teoriją (SDT), chemija, elektrodinamika ir termodinamika - nepakankami modeliai. Nepavyksta nieko reikšmingo apčiuopti nei kvantinės mechnikos,nei kvantinio lauko teorijos priemonėmis. Manau, fizikoje artimiausias dėsnis, kuris susijęs su galima antigravitacija, yra Archimedo dėsnis, kurio esmė - jėga atsirandanti dėl tankio substancijoje skirtumų. Jeigu tokią jėgą netoli planetos paviršiaus būtų galima sukurti kol kas nežinomame hipostratos klode, ji galėtų valdomu būdu kompensuoti trauką žemyn ir kelti sunkius objektus į viršų, iki kosminės erdvės lygio, nepriklausomai nuo atmosferos dinamikos. Kitaip sakant, jeigu aplink planetą būtų nedujinė „atmosfera", ją būtų galima naudoti keliamojo dinaminio elemento sukūrimui.

Tačiau ši problema - ne tokia paprasta, nes tam reikia matyti visas hipostratos galimybes, kurios yra anapus atominių reiškinių. Atominė materija kosmose sukoncentruota į sferas ir kitus kūnus, kurie skirstomi į žvaigždes, planetas, mėnulius, asteroidus ir kometas, tuo tarpu tarp jų veikia nematomos jėgos, kurios yra ne „vakuumas", bet bozoninė substancija - iš žinomų tai gravitacija, elektromagnetinis eteris, galimai sąmonės substratai, esencijos ir pagrindinė kosmosą rišančioji substancija, mano vadinama JL. Šiose minkštosiose struktūrose, turi būti surasta dinamika, kuri būtų naudinga kosmoso transportui, žemės civilizaciją padarysiančiam kosmine. Kadangi kosmose visos šios struktūros, simetrijos, geometrijos ir jėgos nesumuojamos, jos yra didžiojoje sievoje X formos, kur kosmoso protas, matydamas kosmines geometrijas, orbitinį judėjimą, galaktikos spiralines vijas paverčia tai į G/X, arba nesumuojamą juslėmis, bet sumuojamą protu realybę.

Išvardinti segmentai yra penki, kiekvieno kurių pagrindu galima sukurti civilizaciją valdančias technologijas. Šiuo metu tai yra I tipo civilizacija, kuri priekinėje sąmonėje sumuoja kietą, skystą ir dujinę materiją, II tipo civilizacija, kuri pagrįsta elektrodinaminiu eteriu, kurį susiejus su atomine materija, galima kurti elektros technologijas. Pirmas ir antras tipas vienas su kitu labai glaudžiai surišti, todėl jų sąveika nesunkiai pasiekiama ir šios materijos formos gana lengvai tyrinėjamos, nes jos „negilios", tiesiogiai surištos su atvertąja tikrovės dalimi. Taip pat, atominė materija tiesiogiai surišta su gravitacijos reiškiniu, tačiau šio mechanizmo atrasti nepavyksta, žinomos tiko proporcinės formulės, kurios rodo poveikio formą ir intensyvumą. Dar toliau yra sąmonės lauko substratas, kuris įrodytu smegenyse būdu susijęs su atomine materija, eteriais, tačiau kaip įsikomponuoja į gravitacijos substratą ir JL - nėra žinoma. Su sąmonės laukais asocijuoju hipotetinį esencijų lauką, kuris gali būti psichikos substratu, sukuriančiu psichines kokybines fenomenologijas sąveikoje su JL. Tačiau hipostratoje žmogaus rankai nežinomos substancijų kombinacijos, kurias sujungus ir įvedus veiksmą, dinamiką, būtų galima išgauti efektą, veikiantį psichinį lauką ar juodąją liepsną. Kol kas visa tai turi G/X struktūrą, arba nulinę fenomenologiją ir protines idėjas, kurios galėtų paaiškinti žmogui jo vidinio sąmonės lauko reiškinius.

Išvardintas paslaptis bando atskleisti šiuolaikiniai mokslai, kurie yra vieni iš perspektyviausių šioje srityje. Kaip seksis filognozijai - parodys ateitis. Proveržio tikimasi 2035 metais, kai pasirodys „Baltojo drakono civilizacijos" I dalis, kuri bus 200/1000 holoplastinio modelio.

klajunas

#19
vasario 21, 2022, 11:30:01 Redagavimas: vasario 21, 2022, 11:56:45 by klajunas
Gyvybės metafizika

Savo knygoje „Apie sielą" Aristotelis pateikė visa apimančią žmogaus teoriją, kurioje žmogaus žemesniąsias ir aukštesniąsias dalis vadino „sielomis", psyche. Jo supratimu, kiekvieną gyvūną sudaro augalinė, gyvūninė ir racionalioji siela, tai yra, kūnas, instinktai ir protas. Aukščiausia siela yra racionalioji, būdinga tik žmogui, gyvūninė siela būdinga aukštesniesiems ir žemesniesiems gyvūnams, o augalinė - augalams. Toks gyvybės ir gyvenimo morfologizavimas perėjo į gyvenimo filosofijos doktrinas, kuriose žmogus buvo suprantamas kaip nedaloma visuma, kurioje žemesnės gyvybės dalys grindžia ir sąlygoja aukštesnes: augalinė siela - gyvūninę, o gyvūninė - racionalią. Šis principas ypač ryškus F. Nietzsche'es filosofijoje, kurioje jis aukščiausią sielos pakopą laikė pačia naujausia ir silpniausia, kuri negalinti būti gyvenimo pagrindu, o žemesnės pakopos, jo manymu, fundamentalios. Ši svarba išreiškiama žemesniųjų dalių sveikatos būkle, ir F. Nietzsche'es manymu, jeigu žemesnės sielos nesveikos, ligotas, tai atsispindi ir racionaliojoje sieloje, kuri bėga nuo realybės, išranda fantazijų ir pasakų pasaulius, kurių tikslas paslėpti savo gyvybės atrofiją.

Sekdami šiuo principu, pabandykime gyvenimo filosofiją panagrinėti filognozijos metodu. Panagrinėkime pirmą individualios gyvybės teorijos morfologinę versiją, kurioje bandoma įvertinti, iš kokių fundamentalių dalių ji sudaryta. Schema tokia:

FN1 - DS999 - KT - ST [KG - EG - IG]

FN1 - pirmas fundamentas,

DS999 - didžioji sieva,

KT - klodų telkiniai,

ST - sietynas,

KG - kuriančioji gaublė,

EG - energetinė gaublė,

IG - informacinė gaublė.

Gyvybės centrinė struktūra yra ST [ KG - EG - IG], kurioje yra trys pagrindiniai sluoksniai, sujungti sietynu. IG yra racionalioji ir gyvūninė siela, EG - augalinė siela, o KG - amžinoji dalis, kurios teorijos Aristotelio filosofijoje nėra, ir tai daugiau filognozijos rėmuose vystoma koncepcija. Kiekvienas iš šių sluoksnių turi savo filosofijos logiką, kur aukščiausia, sąmonėje esanti koncepcija yra valia viešpatauti, atspindinti pagrindinį vidinį gyvybės „polėkį"; žemesnė dalis yra fizinis kūnas, biologinis ląstelitas, kuris turi ribotos, į saiko rėmus įstatytos gyvybės savybę, prieštaraujančią psichologiniam begalybės jausmui; ir pagrindinė žmogaus dalis yra juodoji liepsna, kuri ateina į žmogaus sandarą iš amžinybės klodo hipostratoje ir susieja gyvūninę dalį su jo logika. Mažoji kelionė susijusi su sąmone ir ląstelitu, o didžioji - su amžinąja žmogaus dalimi, kuri turi tokį likimą, kokia yra šios dalies metafizinės realybės prigimtis. Matome, kad sietynas, ateinantis iš klodų vidinio pasaulio, morfologiškai sieja skirtingas ir nesuderinamas dalis, kur sąmonė - begalinė, ląstelitas - ribotas, dėl ko gyvybė turi konfliktinę struktūrą, iš kurios atsiranda visas gyvenimo tragizmo jausmas. Tačiau šią problema išsprendžia trečia dalis, kuri yra gyvybę kurianti juodoji liepsna, sujungianti begalinio gyvenimo troškimą ir ribotą kūnišką egzistenciją į vieną visumą, vykdydama begalybės ir laikinumo sintezę tol, kol bus pasiekta tobula sąmonės ir kūno forma. Tai reiškia, kad individą peržengiantis gyvybinis procesas punktyriškas todėl, kad rūšis yra tapsmo būklėje, kurio tikslas - aukščiausios formos sukūrimas, kurią pasiekus ji taps amžina juodosios liepsnos buveine, kurios jau nereikės tobulinti. Kol gyvybė yra dauginimosi ir prasitęsimo fazėje, tol visi individai yra tarpinė grandis, tapsmo ir kūrimo procesas, kuris užsibaigia pasiekus galutinę formą. Tokia pagrindinė gyvenimo filosofijos logika, kuri ypač ryški F. Nietzsches filosofijoje, kurioje jis skelbė viršžmogio idėją, kurioje galutinis rezultatas - žmogaus-dievo sukūrimas, kuris užbaigia rūšies tapsmą, rūšį stabilizuoja, pasiekiant amžiną formą. Šią būseną filognozijoje vadinu baltojo drakono stadija, kuri yra ne tik racionaliosios sielos būklė, bet ir gyvūninės bei augalinės.

Vadinasi, gyvybė pagal šią teoriją turi du etapus: punktyrinį tapsmo ir evoliucijos etapą, ir tiesinį begalybės bei amžinybės etapą, kuris yra nelytinis ir nereprodukcinis. Pagal šią teoriją, reprodukcinis ir lytinis etapas yra kūrybinės evoliucijos stadija, kurioje dar nėra tobulos morfologinės gyvūno formos; tu tarpu, pasiekus galutinę fazė, lytinis reprodukcinis etapas užsibaigia ir tikrovę planetoje užima amžinieji, kitaip sakant dievai, kurie yra kiekvienos gyvybę turinčios planetos biosferos pagrindinis tikslas. Prasitęsimas reiškia dalyvavimą tolesnėje tobulos formos kūryboje, nereprodukcija reiškia iškritimą iš dalyvavimo, nes šis gyvybinis procesas yra genealoginis. Bet kokiu atveju, visos tarpinės grandis yra tik punktyrinės fazės dalyviai, kurie išnyksta, nes turi gimstantį ir mirštantį ląstelitą. Tik paskutinis jo variantas bus nemirštantis arba nemirtingas, bet tai bus įmanoma tik laikų pabaigoje.

Žmoguje, juodoji liepsna turi galimybę ląstelitą pritaikyti begalinei sąmonei ne tik natūraliu, bet ir dirbtiniu būdu, kilus transhumanizmo ir posthumanizmo judėjimams, kuriuose norima sąmonę atskirti nuo kūno, pakeisti kūną amžinu protezu ir įvykdyti juodosios liepsnos svajonę sukurti nemirtingą dievą, kūną pakeitus metaliniu protezu. Tai neteisingas, epistemologinis transhumanimzo ir posthumanizmo variantas, kuris juodosios liepsnos kūrybą nori pakeisti ir pagreitinti su racionaliosios sielos kūryba, galvojant kad protas gali lygiuotis su kuriančiuoju tikrovės substratu. Tokiu principu užkonservuojama pakankamo lygio nepasiekusi gyvybės forma, kuri pagal pagrindinį sumanymą neturi būti konservuojama. Tikra kūryba yra natūralus procesas, kuriame dalyvauja visa gyvybė, kurios individualistinis punktyriškumas bus užbaigtas tik stabilizavus rūšį, pasiekus jos galutinę, tobulą formą, kuri bus perprogramuota į nemirtingą, po ko turės išnykti lytiškumas ir reprodukcija. Ši problema susijusi su ląstelito genetiniu substratu, kuris valdo augalinės dalies ciklą, prasidedantį gimimu ir užsibaigiantį mirtimi. Ląstelitui mirus visos amžinosios dalys pereina į savo transcendentinę formą, o laikinosios dalys išnyksta išsiformindamos.

Tol, kol juodoji liepsna gyvena netobuluose kūnuose ir netobulose sąmonėse, tol ši egzistencija - laikina. Tačiau tai pasikeis, kai bus skurtas tobulas psichinis ir fizinis indas, kuris atitinka dievo lygio egzistencijos kriterijus. Kaip konkrečiai tai bus pasiekta, pilnai natūraliu ar dirbtiniu keliu, per holoplastinę drakono akį, tegul lieka neatskleista - tai ateities klausimas. Tuo tarpu turime gyventi tarpinėje fazėje ir vykdyti prote tarpinės fazės projektus, kurie yra techninis tikrovės pažinimas, reikalingas tam, kad būtų ištyrinėti tikrovės žemėlapiai ir rūšies pakylėjimo metu būtų pilnai paruošta visa žinijos sistema. Transhumanistinį psichovektorių sukuria konfliktinė žmogaus prigimtis, kur viename junginyje sudėtos viena kitai prieštaraujančios tendencijos: psichologinė begalybė ir fizinis laikinumas, kuris sukuria noro peržengti ribą psichovektorių, kuris yra realizuojamas naujos gyvybės kūrimu arba tikrovės pažinimu. Reikalingos abi šios tendencijos, nes viena kuria tobulą gyvybę, kita - tobulą žinojimą, kurios pabaigoje susijungia į vieną viršžmogio formoje. Tokia yra šiapusinė juodosios liepsnos logika, kuri valdoma istorinio proceso, pirmiausiai jį kontroliuojančių institucijų. Institucijos skirtos formuoti tarpinių gyvybės formų civilizacijų projektus, ieškant geriausios formos pagrindiniam planetos biosferos tikslui.

Šioje tarpinėje fazėje transcendentinė ir istorinė kryptis - atskirtos, tačiau laikų pabaigoje, baltojo drakono civilizacijoje, kai bus pasiekta tobula forma, bus atviros abi kryptys, bus sąmonėje atidarytas ir istorinis, ir transcendentinis pasaulis viename holoplastiniame vaizde, kuris bus dieviškos egzistencijos pagrindas. Tuo tarpu gyvename tarpiniame pasaulyje, kur neturi galutinės formos nei kūnas, nei sąmonė, todėl prisirišimas prie šių formų - neturi prasmės, geriau orientuotis į savo amžinąją dalį, kurioje nėra laikinų formų ir šmėklinių informacinių suvokinių. Metafizinės teorijos rodo, kaip geriausia ir išmintingiausia pragyventi savo laikiną gyvenimą, kuris yra tik tarpinė grandis, eksperimentas, kūryba, o ne galutinis tikslas. Kai bus pasiektas galutinis tikslas, jis taps nepraeinančiu ir amžinu. Tokia yra didžiosios ir mažosios kelionės pagilinta logika.

klajunas

Kas yra "filognozijos cintamani"?

Metafizinės santvarkos hierarchija buvo paaiškinta holoplastinę tikrovę dalinant į zonas, kurios vienaip ar kitaip prisideda prie žmogaus atsiradimo. Tokių bendrų zonų yra šešios, padalintos į vidines ir išorines, išreikštas ir neišreikštas. Prieš pradėdamas šiame skyrelyje nagrinėti pagrindinę magijos temą, paaiškinsiu visų zonų reikšmes, nes jų žinojimas reikalingas „magijos akto" transcendentinės trajektorijos supratimui.

Vidinės zonos:

Z6 - psichika, jausmai, atsiminimai, mintys, asmenybės,

Z5 - išorinis pasaulis, gamta ir visuomenė.

Artimoji transcendencija:

Z4 - psichikos transcendentinis substratas, transcendentalumas,

Z3 - kūno transcendentinis substratas, holoplastinis kūnas.

Tolimoji transcendencija:

Z2 - materialūs, fiziniai transcendentiniai klodų telkiniai,

Z1 - dvasinis, transcendentinis klodas, JL.

Pats sau atsiveriantis ir tapatybę turintis žmogus kaip asmuo yra Z6, kuris yra realybės centras. Tolesnės zonos yra daugiau ar mažiau nutolusi periferija arba neišreikšta žmogaus dalis. Su visomis tikrovėmis žmogus sąveikauja per Z6 prizmę, per savo jausmus, mintis, atminį, norus, valią ir t.t. Branduolinis darinys, esantis atvertąja tikrovės dalimi yra Z6 - Z5, kurioje aktyvumas yra transcendentinis, per Z3, kuris yra pirmapradis kūnas, sąmonėje atvaizduojamas kaip psichofizinis homunkulas. Tad yra tokia bazinė sistema: Z6 - [Z3] - Z5. Kadangi Z3 yra holoplastinis kūnas, kurio pilnas savybių rinkinys nežinomas, kaip iš tikro vyksta fizinė sąveika Z6 - Z5 nerodo. Kitas variantas yra ezoterinis tikėjimas, kad sąveikos įmanomos ir per nematomą sielos substanciją Z4, bazinę formą modifikuojant į Z6 - [Z4] - Z5. Tačiau toks minčių ar jausmų perdavimas - nėra įrodytas. Nematomas poveikis yra tik su technologine priemone, vadinasi Z6 - [T] - Z5, kai spinduliais veikiamas fizinis arba psichinis kūnas.

Nuo to momento, kai žmogus pradėjo naudoti dirbtines priemones savo tikslų siekimui, jis tapo civilizuotu žmogumi. Viena tokių priemonių buvo magija, kuri buvo pirmykštis psichikos sąveikos su tikrove būdas, padėjęs pamatą visoms kitoms civilizacinėms sąveikos formoms. Magijos pagrindinis tikslas - tikrovės valdymas savo fizinių arba dvasinių poreikių tenkinimui. Remiantis universalia sątvarologijos sandara, magiją galima skirstyti į vidinę (Z6), išorinę (Z5) ir eoninę (Z6-Z5). Vidinė magija yra savo asmens ugdymas, dvasinio tobulėjimo sistema; išorinė magija yra pasaulio valdymas, kuris susideda iš žmonių ir gamtos; ir eoninė magija yra civilizacijos kūrimo magija, kuri keičia sąmonės formas ir nuo jų priklausantį pasaulio technokultūrinį išsivystymą. Filognozijoje išskiriu tokias civilizacijas:

1M - pirmo laipsnio magijos: animizmas, totemizmas (Z5);

2M - antro laipsnio magijos: mitologinės religijos (Z5);

3M - trečio laipsnio magijos: herojinės religijos (Z6, Z6-Z5);

4M - ketvirto laipsnio magijos: filosofija (Z6, Z6-Z5);

5M - penkto laipsnio magija: mokslas (Z5, Z6-Z5, Z2);

6M - šešto laipsnio magija: filognozija (Z6-Z5, Z2).

Visose magijos sistemose, kurios veikia Z6 - Z5 rėmuose, santykiui tarp vidinės ir išorinės dalies naudojama simbolių kalba, kuri rodo formulę, nusakančią kaip reikia sujungti tikrovės dėmenis, norimo poveikio gavimui. Simbolis gaunamas išorinę dalį įtraukiant į protą, tikrovės hieroglifo pagaminimo jame, tada to hieroglifo perkėlimo į išorę, naudojant meninį-ritualinį apipavidalinimą, kuris turi sujungti vidinę ir išorinę realybę: Z6 - Simbolis - Z5. Kadangi ši centrinė dalis gali būti surišta su fizine [Z3] arba psichine [Z4] dalimi, tai yra hipostratiniu kūnu ir hipostratine siela, manoma, kad per tam tikrą jų simbolinį / valios veiksmą, galima daryti poveikį išoriniam pasauliui: Z2 pereinančiam į atvertą Z5. Kaip matome, filognozija yra laikoma 6M, arba šešto laipsnio magija, kuri daugiausiai užsiima „eoniniu" procesu, tai yra, civilizacijos pertvarkos projektu, pirmiausiai tai pagrindžiant kaip viešą „mokslinį" modelį. Filosofija, kuri glaudžiai susijusi su filognozija, daugiausiai užsiima asmens ugdymu, tai yra, Z6 formavimu, ir tam tikrais atvejais - Z6-Z5, tai yra, civilizacijos formavimo ir reformavimu. Gamtos kryptimi išimtinai šiais laikais užsiima mokslas, tai yra, jis turi Z5 orientaciją.

Šioje vietoje reikia prisiminti senovės magijos ir alchemijos koncepciją „filosofinis akmuo", Indijoje - cintamani, kurios supratimas yra egzoterinis ir ezoterinis.  Egzoterinėje sampratoje, filosofinis akmuo - tai substancija, kuri bet kokį metalą gali paversti auksu arba sidabru, išgydyti ligas ir padaryti nemirtingu. Ši sąvoka yra technologijos pirminis, okultinis supratimas, kurioje susijungia ir vidinė proto galia, ir gamtinio pasaulio paslėptos mistinės jėgos, kurias sujungus galima gauti universalią priemonę, tikslui pasiekti. Tai „filosofinis akmuo" todėl, kad jis gaunamas iš protiniu būdu sujungtų ingredientų, kuriais galima įgyti norimą galią. Ezoterinis filosofinio akmens koncepcijos supratimas yra „dieviška teorija", kurioje atskleistos visos tikrovės paslaptys, galinti suteikti jos turėtojui neribotas galias kurti technologijas. Filognozijoje filosofinis akmuo vadinamas drakono akimi. Jis turi vidinę formą, vadinamą rišliu (R) ir išorinę formą, vadinama technika / technologija (T). Kaip pavyzdį imant ankstesnę formulę Z6 - Simbolis - Z5, vidurinę dalį galima suvokti kaip filosofinį akmenį, kuris yra maginė ritualinė / simbolinė technologija Z6 - R - T - Z5. Žinoma, filosofinis akmuo yra tikras ir netikras, priklausomai nuo to ar veikia tikrovėje, ar tik psichologiškai. Todėl tikro filosofinio akmens turėjimo epocha prasidėjo tik po gamtamokslio susiformavimo.

Filognozijoje ieškomas antigravitacijos filosofinis akmuo, arba cintamani, tai yra, substancija, kuri galėtų padėti sukurti antigravitacijos technologiją ir kosminio laivo dinaminio elemento koncepciją. Tam reikia formuoti kompleksą Z6 - R - T - Z2 arba atverti artimosios ir tolimosios hipostratos klodus, kurių komponentų derinys leistų kurti transportiniam judėjimui reikalingą jėgos vektorių, galintį įveikti planetos gravitacinę trauką. Turimi R variantai tam nėra pakankami, nes čia ne paprasta mechanika, ne elektrodinamika, ne termodinamika, ne chemija, ne kvantinė mechanika ir ne kvantinio lauko teorija. Turi būti atskleistos naujos materijos formos, kuriose kuriant Archimedo jėgą, būtų galima kilti erdvėje, nenaudojant įprastinės oro dinamikos dėsnių. Kaip tai pasiekti paaiškės tolimesnėje filognozijos ateityje, o kol kas kuriamas bendras tikrovės tyrimo modelis, kurio pagrindu bus sukurta antigravitacijos formulė. Tai magija tik išvystytos sistemos prasme, 6M magija, išsivysčiusi iki pažangių technologijų lygio ir peržengusi simbolinės / ceremoninės magijos sferą. Viena iš viduramžių magijos paskirčių buvo bendravimas su anapusinėmis būtybėmis, dvasiomis. Tačiau pasiekus mokslinį išsivystymo lygį, spiritizmo buvo atsisakyta, ir dabar siekiama valdyti hipostratos klodus tiesioginėmis, techninėmis priemonėmis.

Antigravitacijos atskleidimas sukurs naują civilizacijos ekspansijos kryptį, kurioje keisis visi visuomeniniai, ekonominiai ir politiniai santykiai. Todėl tai eoninė magija, siekianti naujos civilizacijos, naujų mąstymo formų ir naujo žmogaus. Zonomis šios kryptys žymimos Z6 - Z5 - Z2. Centras, žinoma, yra Z6, kuriame per tikrovės pažinimą vystoma drakono akis (DA), auga žmogaus sąmonės kokybė, dedamas pamatas naujam pasauliui. Z5 keičiasi per naujas technines priemones: kosmodromus, kosminius laivus, kosmines stotis ir kitose planetose bei mėnuliuose būsimas bazes. Visa tai pakeis žmonijos ir civilizacijos gyvenimą, ankstesnės formos taps atsilikusiomis ir sunkiai įmanomomis. Taip pat sprendžiama problema kaip Z2 techninės anomalijos paveiks Z3 ir Z4 struktūras, tai yra, pirmapradį fizinį ir psichinį kūną. Šioje vietoje reikalingas didelis atsargumas ir etikos reikalavimų laikymasis. Jeigu būsimos technologijos poveikis destruktyvus, jos vystymas turės būti apribotas.

klajunas

Angelų diena

Šiame skyrelyje panagrinėsiu Įvykio sąvoką istorijos sigilo prasmių kontekste, nes tai reikalinga pilnam gyvenimo kelionės išorinio apipavidalinimo priemonių supratimui, be kurio neįmanoma suvokti nei istorinio proceso, nei savo gyvenimo vaidmens jame. Pagrindinis mūsų laukiantis Įvykis yra vadinamoji Angelų diena, kuris yra dabarties pasaulio pagrindinė mitologema, formuojanti socialinius, ekonominius, filosofinius ir politinius procesus. Kas tai yra paaiškės dėstymo eigoje, susipažinus su pagrindinėmis sąvokomis. Kiekvieno žmogaus gyvenime šis Įvykis gali būti interpretuojamas kaip artimas arba tolimas erdvine prasme, tačiau, bet kokiu atveju, nebus nė vieno žmogaus planetoje, kurio jis nepalies. Tai bus civilizacijos lygio lūžis, pakeisiantis gyvenimą, tačiau ne tiek asmenine, kiek visuotine, istorine prasme. Apie tai kalba ir inicijuoti ezoterikai, žinantis kokioje sigilo logikoje yra  dabarties pasaulis ir tai, kad Įvykis jame - neišvengiamas. Aš tą Įvykį vadinu Angelų diena, kiti „cobra", kas išsišifruoja kaip „compression breakthrough".

Prisiminkime kokios dalys sudaro istorijos sigilą. Tai dviejų U raidžių horizontali sankirta, kurioje dešinė kryptis rodo istorijos proceso kryptį, kairė pusė - transcendencijos kryptį, o centre yra akies vyzdys, kuris žymi žmogaus gyvenimą, turintį istorinį ir metafizinį matmenį. Šis žmogaus gyvenimas vadinamas mažąja kelione, kurią įrėmina pagrindiniai gyvenimo įvykiai tokie kaip gimimas ir mirtis. Didžioji kelionė yra transcendentinė kelionė, kuri vyksta anapusinėje tikrovėje, žmogui esant bekūnės būsenos. Ir turime vadinamąją istorinę kelionę, kuri formuojama istorinio proceso kontrolės institucijose. Kokios yra pagrindinės sąveikos žiūrint iš istorijos sigilo centro, gyvenimo mažosios kelionės? Yra dvi perspektyvos: gyvenimo projekcija į istoriją ir transcendenciją, ir istorijos bei transcendencijos projekcija į gyvenimą. Tos projekcijos yra kertiniai taškai, vadinami Įvykiais. Yra metafiziniai Įvykiai, istorijos Įvykiai ir gyvenimo Įvykiai. Norint juos suprasti, reikia apipavidalinti ir aprengti turiniu šias pagrindines dalis, kurių svarbiausia gyvenime yra matoma ir nematoma istorija, taip pat matoma ir nematoma transcendencija. Istorija rūpinasi valstybės institucijos, kurios formuoja gyvybinį procesą yra jo gnostinis apskritimas; transcendencija rūpinasi Bažnyčios, kurios į gyvenimą ir istoriją įneša metafizinę dimensiją ir yra transcendencijos Įvykio gyvenimuose organizatoriai.

Visai šiai sistemai konkrečią formą suteikti galima prisiminus „Drakono akyje" analizuotus sindromus, kurie yra istorijos sigilo Įvykių pagrindas. Gyvenimą, esantį sankirtoje tarp transcendencijos ir istorijos, formuoja Kaligulos ir laisvės sindromai, kurie yra klasikiniai, ir baltojo drakono civilizacijos sindromai, kurie yra hologramos ir terminatoriaus. Hologramos sindromo kategorijoje nesenas Įvykis yra „Facebook" paskelbtas metavisatos projektas, kurio tikslas - visą žmoniją uždaryti į virtualios realybės matricą. Tai istorinio lygio poslinkis, kurio padarinius pamatysime artimiausiais dešimtmečiais. Terminatoriaus sindromas susijęs su dirbtinės gyvybės kūrimu, kurios įvadiniai Įvykiai buvo „Boston dynamics" robotai, ir Elon'o Musk'o projektas „Teslabot". Taip pat, svarbi dalis yra Kaligulos sindromo ir laisvės sindromo konfliktas ir kova Rusijos-Ukrainos kare, 2022 metais, kuris turės dideles istorines pasekmes ir yra Įvykis, turintis paprastą ir civilizacinio lygio poslinkio interpretaciją. Kiti du sindromai yra Nirvanos ir Odisėjos, kurie rodo dviejų tipų keliones - į anapusybę, transcendenciją yra anapusinio gyvenimo troškimo jau šiame gyvenime atspindys. Tuo tarpu odisėją galima sieti su kosminė ekspansija, kuriai pradėta intensyviai ruoštis ir čia istorinę reikšmę turi „Spacex" korporacijos Marso ir Mėnulio projektai, bei jiems reikalingų kosminių laivų statyba.

Šie sindromai ir su jais susiję Įvykiai daro didelę įtaką individualioms gyvenimo kelionėms, jas pasisavina, įsuka į istorijos arba metafizikos verpetą, suformuoja likimą, suteikia kelionei logiką ir siužetą. Gyvenimas galimas ir atsiribojęs, nepriklausomas nuo transcendencijos bei istorijos, kai žmogus koncentruojasi į save, į savo socialinę aplinką, giminę ir formuoja jos istorinę projekciją. Tačiau tokią privilegiją turi nedaugelis, kiti tiesiogiai arba netiesiogiai įtraukti į vieną ar kitą tikrovės kryptį, yra išnaudojami, išimami iš savo gamtinio gyvenimo kelio. Didžiausią galią tam turi istorijos ir santvarkos planuotojai, turintys planetinį mastelį, kurie planuoja civilizacijos modelio istorinę sklaidą ir įdeda į istoriją logiką, kuri įpavidaliną gyvybinį procesą garduose, tautiniuose ir globaliniuose. Viena iš istorinio proceso logikų formuojama krikščionybę išpažįstančių Bažnyčių, kurios yra senajame pasaulyje įvykusio / sukurto transcendencijos ir istorijos susijungimo metafizinio Įvykio, kuris turėjo Dievo įsikūnijimo formą. Šis Įvykis buvo įvestas į istoriją, ir tapo daugelį gyvenimų formuojančia ideologine forma. Istorija rėminama šiame Įvykyje yra „Dievo įsikūnijimas ir mirtis ant kryžiaus", istorinė krikščionybės plėtra ir „Antras atėjimas bei Paskutinis teismas". Šiuo metu laikoma, kad ši planetinio gardo istoriologema, kuri naudojama civilizaciją prižiūrinčių institucijų, įeina į savo lemiamą fazę, kurios logika - kalendorinė, tai yra 2000 metų po Jėzaus iš Nazareto gimimo. Du tūkstančiai metų praėjo, ir dabar turime Jėzaus „gyvenimo" laikotarpį, kuris siejasi su  33 metus trunkančiu „Paskutiniuoju teismu", kurio pabaiga - apokalipsė, kurią vadinu Angelų diena, kurios data - 2033 metai.

Ši struktūra svarbi tuo, kad ji siejasi su istorinį procesą formuojančių institucijų planuose esančiu projektu sukurti transformaciją planetoje, naudojantis šia istorija. Tuo rūpinasi archontai, o gardų gyvenimas - tik formuojamas molis, iš kurio kuriamas gyvybinis procesas, turintis tam tikrą įdiegtą formą. Tai, kad artėja laikų pabaiga rodo Apokalipsės ženklai, kurie atviri keturi: maras - Covid pandemija, karas - Rusijos-Ukrainos ir Rusijos-Vakarų konfliktas, badas - ekonominė krizė seksianti po karo ir galiausiai - mirtis. Tai finišo tiesioji iki 2033 metų, kai įvyks pagrindinis Įvykis, vadinamas Angelų diena. Kiti tai interpretuoja kaip „compression breakthrough" ir žmonijos išvadavimą, po kurio prasidės naujas civilizacijos etapas. Tačiau tam reikia išvalyti planetoje „blogio jėgas", kurios buvo užgrobusios ir pavergusios planetą, po ko prasidės tikras „aukso amžius". Su šia versija pilnai nesutinku, tačiau kas konkrečiai yra Angelų diena, kol kas neatskleisiu, nes tam dar neatėjo laikas. Reikia suprasti, kad kai kurie dalykai yra tik simboliai, kuriuos reikia interpretuoti netiesiogine prasme, kitus dalykus reikia suprasti tiesiogiai, kaip tikrus įvykius tikrame pasaulyje, ne prote ar vaizduotėje.

Šiuo metu vyksta antro Apokalipsės raitelio pasirodymas, Rusijos-Ukrainos karo pavidalu, kuris veda planetą globaliniu mastu į Angelų dieną, o tai reiškia, kad iš mažesnio mastelio pasipriešinti tam neįmanoma, nes procesas užvestas aukščiausioje lygoje, kurioje žaidžia tik keli globaliniai žaidėjai, kurie spręs gyvenimo kelionių likimus. Šiame kontekste galima rinktis tiesiogiai dalyvauti istoriniame procese, tačiau reikia suprasti, kad aukoji savo gyvenimą surežisuotame spektaklyje, kuris prižiūrimas „civilizacijos sargų" ir pilnai jų kontroliuojamas, žmonės tik pakura šiame mechanizmui. Tai reiškia, kad norint savo mažąją kelionę susieti su šiuo procesu ir padaryti indėlį, psichovektorius iškrypsta iš centrinės būsenos ir įeina į institucijų kontroliuojamo psyopinio psichovektoriaus formą. Kai iliuzija stipri - nėra pasirinkimo, nes toks žmogaus likimas. Kitais atvejais natūrali orientacija yra centrinė būsena ir didžiosios kelionės projektas, gyvenime einant dvasiniu keliu, kuris ne tiek spiritualistinis, kiek metafizinis, siekiantis vidinio nušvitimo ir planetos paslapčių supratime tam, kad šiapusinio gyvenom nuotykis neišimtų iš platesnės perspektyvos, kurioje šis pasaulis - tik laikina būsena, kuri nėra vienintelė ir nėra viskas.

Transcendencija ir istorija gali sąveikauti tarpusavyje tiesiogiai, o gali per žmogaus tarpininkavimą. Kai viena ar kita prasme žmogaus gyvenimas sukuria Įvykį įrašomą į civilizacijos istoriją, ir turi globalinį poveikį žmonijai, jis tampa tektoninio lūžio civilizacijoje iniciatoriumi. Koks tektoninis lūžis yra Angelų diena - pamatysime 2033 metais. Šie metai - civilizacijos sargų kontrolėje ir valioje. Jeigu 2000 metų po Jėzaus iš Nazareto gimimo istoriologema nebus išnaudota šiame cikle, tai reikš, kad Įvykis nukeliamas į 4000-4033 metus. Kitaip sakant - numerologija nesakrali, dešimt prieš aštuonis (2033). Todėl didelė tikimybė, kad pjūties metas - prasidėjo.

klajunas

"Filognozų asociacijos" konstitucija

Vis labiau ryškėjant filognozijos teorinio modelio kontūrams, turi būti plečiamas ir „Filognozų asociacijos" koncepcijos modelis. Šis modelis - tai taisyklių rinkinys, pagrįstas žmogaus sampratos ir santvarkos idėjomis, kurių pagrindu būtų galima organizuoti žmones. Kadangi tai „asociacija" turi būti įstatai, tačiau iš esmės niekas nepasikeis, jeigu įstatus pavadinsime „konstitucija". Šiame skyrelyje kol kas pačių taisyklių neviešinsiu, bet pabandysiu apžvelgti teorinį modelį ir filosofinius principus, kurių pagrindu formuluojama pagrindinė organizacijos idėja kaip etinė sistema. Pagrindinis principas, be abejo, yra teisingumas, kurio reikalavimas kyla iš pačios žmogaus prigimties, iš jo „gamtinės" sandaros. Tačiau apie visa tai - nuo pradžių.

Žmogų laikau dviviete sąmone, kur viena vieta suvokime yra skirta Sau, o kita - Kitam. Tai yra sąmonėje sumavimo būdu suformuojama subjektinė ir objektinė dalis, kurių sąryšis gali būti etiškas ir neetiškas. Etiškas tada, kai jis pusiausviras, ir neetiškas tada, kai nepusiausviras. Subjektas ir objektas yra atvertas ir neatvertas, tai yra, dalis jo yra sąmonėje ir dalis už sąmonės ribų. Subjektas tai asmenybė, mintys, atmintis, jausmai, emocijos, kūno pojūčiai, objektas - tai kiti žmonės, gyvūnai, augalai ir nesąmoningi daiktai. Subjektą ir objektą susieja veiksmas, kuris gali būti teisingas arba neteisingas, nuo ko priklauso jo moralumas ir nemoralumas. Šis pamatinis principas yra universalus visiems ir nuo to, kokia ideologija įdiegta į šį substratą, priklauso kokia etikos idėja. Filognozijoje ši idėja įgavo tris koncepcinius lygmenis, nuo aukščiausių iki žemiausių. Jie yra: a) tiesa, veiklos mastas, ir etika - kaip kertiniai filognozijos akmenys, jos raison d'etre; b) teisingumas ir hierarchija - kaip santvarkos kertinis modelis; ir c) žmogaus teisės, turinčios pagrindines vertybes: gyvybę, laisvę, turtą, laimę ir orumą. Pabandykime šiuos lygmenis paanalizuoti detaliau.

A. Kertiniai filognozijos akmenys.

Pagrindinė sąvoka šiame lygyje yra tiesa, tiesos sąmonė, kuri svarbi filognozijai kaip „pažinimo meilei", nes pažinimo tikslas - atskleisti tikrovės paslaptį. Tiesa tai subjekto santykis su savimi ir su objektu, taip pat su nematomu savimi ir nematomu objektu. Tiesa yra informacinė sąmonės būsena, kuri yra kaupiamas ir augantis darinys, priklausomai nuo to kiek žmogus sugeba pasemti tikrovės ir kiek laiko jis tai daro. Maži protai semia mažai, turi didelį iliuzijos kiekį sąmonėje, o dideli protai semia daug, jų tiesos sąmonė ir kokybė - aukštesnė. Galutinis filognozijos tikslas - holoplastinė sąmonė arba pažintas visas subjektas ir visas objektas, įtraukiant ir matomą, ir nematomą dalį. Visą tikrovės informaciją padalinus į tūkstančio dalių skalę, sąmoningai jos formai skiriama 1 dalis, o nematomai - 999 dalys.

Antras momentas yra veiklos mastas, kuris susijęs su tiesos sąmone: pažinę tikrovę taip pat išmokstame ją keisti, kurti dirbtinę realybę. Šis procesas taipogi vaizduojamas holoplastinėje visumoje, kur panašiai kaip sąmonės atveju yra dualizmas tarp natūralaus pasaulio ir dirbtinio pasaulio. Natūralus pasaulis atsiradęs savaime ir yra savaiminė vertybė, o dirbtinis - įvedamas savavališkai. Taigi kiek dirbtinumo turi būti įvedama į subjektą ir objektą yra veiklos masto problema, kur gali būti maksimalus veiklos mastas ir minimalus. Tai yra, galime viską keisti maksimaliai, susikurti naują pasaulį ir save, o galime nieko nekeisti. Tai skirtumas tarp baltojo drakono  ir juodojo drakono civilizacijos.

Kaip konkrečiai turime elgtis priklauso nuo etikos koncepcijos, etinio apsiribojimo logikos, kurios svarbiausia sąvoka yra teisingumas, suvokiamas kaip pusiausvyra. Kodėl tai svarbu - suprasti nesunku, nes tiek pirmu atveju, tiek antru atveju turime dualistinę, dvilypę struktūrą, kurioje galimos dvi būsenos, pusiausvira ir nepusiausvira. Pusiausvira būsena laikoma etiška, o nepusiausvira - neetiška. Tačiau tai ne toks paprasta principas, kaip atrodo, nes nėra universalaus 50-50 proc. principo pusiausvyroje, nes lyginami ne vienodų svorių dydžiai, todėl kur yra pusiausvyros taškas - taip paprastai nenusistato. Dėsnis toks: lygybė tarp lygių ir nelygybė tarp nelygių. Koks skaičiavimo principas - jau techninis dalykas, kuris priklauso nuo santvarkos, ir skaičiavimų joje metodikų. Pirmas taikymas yra sąmoningos ir nesąmoningos tikrovės pusiausvyra, kur sąmonė ir transcendencija yra didelėje asimetrijoje ir šią asimetriją ištaisyti - pagrindinis „pažinimo meilės" tikslas. Tada veiklos mastas, kuriantis dirbtinę realybę, technologiją - iš gyvybės galima atimti tik tiek natūralumo, kiek nekenksminga ir tik turint tikslą sustiprinti, o ne pavergti.

B. Teisingumas ir hierarchija.

Čia pagrindinė taisyklė skelbia, kad lygybė tarp lygių ir nelygybė tarp nelygių. Kaip atsiranda nelygybė ir poslinkis pusiausvyroje, kuris teisingas ir teisėtas, rodo tokie faktoriai: laikas, darbas ir įgimtas gabumas. Laikas ir darbas sukuria nuo genetikos nepriklausomą pranašumą: kuo daugiau laiko ir daugiau dirbi, turi didesnį įgūdį ir integruotos informacijos kiekį, vadinasi turi pranašumą prieš jaunesnius žmonės, kurie nėra pusiausvyroje. Taip pat formulėje įvedamas įgimtas sėmimo sugebėjimas, kuris rodo proto mastelį, ateinantį iš genetikos. Gabesnis, turintis didesnį IQ, yra nepusiausvyroje su mažiau gabiu. Vadinasi, kadangi žmonės yra nelygūs, formuojasi hierarchija „lygus tarp lygių principu", tai yra, visis turintys vienodą lygį formuoja sluoksnį, o visi lygiai, nuo silpniausio iki stipriausio formuoja hierarchiją. Principas, pagal kurį „daugiau semi - daugiau turi, ir mažiau semi - mažiau turi" yra teisingumas. Vadinasi teisės ir vertybės nustatomos tarp lygių ir tarp nelygių. Maksimali nelygybė yra iš viršaus į apačią, valdžios vertikalė, kur galinga mažuma svertų priemonėmis kontroliuoja silpną daugumą. Jeigu santykiai tarp jų pagrįsti žmogaus teisėmis ir humanistinėmis vertybėmis, turime šiuolaikinę humanistinę santvarką. Tačiau pagrindinis teisingumo principas yra tas, kad jis yra viršesnis už humanistines vertybes, tai reiškia „nėra humanizmo neteisingume".

C. Žmogaus teisės.

Iš to kas pasakyta, seka išvada, kad žmogaus teisės - ne absoliučios vertybės, nes jos nepripažįstamos tada, kai yra teisingumo pažeidimas. Jeigu teisingumas yra pusiausvyra dvivietėje sąmonėje, tai šioje vietoje pažeidus pusiausvyrą, vertybės nustoja galios iki to momento, kol bus atstatytas teisingumas. Pažeidimas gali kilti ir iš objekto, ir iš subjekto pusės, taip pat hierarchiniu ir regioniniu principu. Tai gamtinis principas, kuris analogiškas potencialinių laukų dinamikai, kur pusiausvyros pažeidimas sukuria įtampą ir jėgos srovę iš didesnio krūvio į mažesnį. Įtampų kūrimas ir prisidenginėjimas žmogaus teisėmis ir humanizmu - neetiškas, nes žmonės tyčiniu būdu pakišinėjami į „jėgų lauką" tam, kad būtų padaryta žala ir būtų galima reikalauti už žalos padarymą bausmės. Tačiau teisingumas ir tiesa - aukštesnės vertybės, ir jeigu žmogaus teisės yra netiesoje ir neteisingume, jos neginamos.

Gyvybė, laisvė, turtas, laimė, orumas paisomas tik tuo atveju, jeigu nepažeistas teisingumas, o kovojimas su konkurentu arba priešu prisidengiant silpnų žmonių skydu, siekiant juos įstumti į įtampų lauką yra didelis amoralumas. Ir šioje situacijoje atsakingi yra ne tie, kas naudojasi būtinosios ginties teise, bet tie, kas niekuo dėtus žmones buldozeriu stumia į pavojų gyvybei, laisvei, turtui, laimei ir orumui. Jeigu grasini - neturi teisės į gyvybę, jeigu įvedinėji vergovę - neturi teisės į laisvę, jeigu reketuoji turtą - neturi teisės į turtą, jeigu kankini - neturi teisės į laimę, jeigu įžeidinėji - neturi teisės į orumą, jeigu esi neteisingas - neturi teisės į teisingumą. Dvivietėje sąmonėje pagrindinės teisės taikomos abejose vietose, o jeigu yra pažeidžiamos, jos taip pat išnyksta abejose vietose - subjekte ir objekte.

Ši problema šiuolaikiniame pasaulyje labai aktuali Vakarų civilizacijos regioninėje politikoje, kur jie tyčinius būdu kuria geopolitines įtampas, o po to į šių įtampų lauką įstatinėja paprastų žmonių gyvenimus, kuriais naudodamiesi šokdina konkuruojančius regionus prisidengdami „žmogaus teisėmis". Tačiau, kaip jau buvo sakyta, žmogaus teisės galioja tik tada, kai elgesys teisingas ir etiškas, tai yra - laikosi pusiausvyros principo. Jį pažeidus, pusiausvyros atstatymas svarbesnis už humanizmą ir žmogaus teises. Paprastam žmogui, kuris turi ribotą veiklos mastą, menką protą ir vadovaujasi tik savo egoistiniais interesais, tai suprasti sunku, tačiau tie, kas valdo dideles organizacijas, mąsto valdovo protu, o ne paprasto žmogaus, ir valdovo racionalumas neturi kitokių būdų nugalėti prieš niekšybę - tik būtinosios ginties būdu naikinti priešo stumiamą paprastų žmonių skydą, nes už žalą atsako tie, kas stumia į pavojų, o ne tie, kas naudojasi būtinosios ginties teise. Naudoti žmonių skydą agresinėje operacijoje - karo nusikaltimas.

Toks yra filosofinis „Filognozų asociacijos" modelis, kuris turi misijos ir tikslo dalį, organizavimo hierarchinio principo dalį ir žmogaus teisių bei etikos koncepcijos dalį. Norintys priklausyti asociacijai, turi įvertinti šią koncepciją ir nuspręsti ar pritaria jai, ar ne. Logiškai šis modelis yra nepriekaištingas, tačiau kaip ir visi modeliai - tai tik abstrakcija, o gyvenimas ir tikrovė visada būna daug kartų sudėtingesni. Kiekvieną kartą reikia mąstyti strategiškai, ieškant pusiausvyros tarp būtinybės ir laisvės, kuri turi būti surandama tokiame taške, kuris geriausias visiems. Laikui bėgant, bus suformuluota tikra konstitucija, kuri bus „Filognozų asociacijos" veikimo tikrovėje pagrindas.

klajunas

Ecce homo: D. Mockus

Sekant F. Nietzsche'es garsiojo autobiografinio kūrinio „Ecce homo: kaip tampama savimi" (1888) idėja, vertinga pateikti šiek tiek duomenų apie save, nes šis „Filognozijos pradmenų" tomas susijęs su informacija, kuri tiesiogiai liečia tai, kas esu. Taip pat, ateityje kai kurios idėjos bus modifikuojamos taip, kad atitiktų mano kilmę ir „protėvių dvasią". Kiekvienas žmogus yra tik viena grandis ilgoje kartų linijoje, kuri prasideda nuo protėvių, pirmųjų žmonių, ir ateina iki dabartinio momento. Ta linija šakojasi pagal genetines mutacijas, kurios padalina žmones į giminystės ryšiais susijusius klanus, vadinamus Y-DNR haplogrupėmis, kurios šakojasi pagal mutaciją Y chromosomoje ir perduodama tėvo sūnui pagal vyrišką liniją. Taigi pirmas ir svarbiausias „Ecce homo: D. Mockus" faktas yra priklausymas senųjų Europos gyventojų genetiniam atsišakojimui, kurie buvo pirmoji invazija į Europą, sukūrusi pirmąją bangą mezolite, arba viduriniame akmens amžiuje (15 000 - 5000 pd). Turiu Y-DNR I1 haplogrupę, kuri dominuoja Šiaurės Europoje, vadinamojoje Skandinavijoje. Neolite, naujajame akmens amžiuje (5000 - 17000 pd), imigravo antra banga, kuri svarbi ir Lietuvai, tai yra, fino-ugriška N haplogrupė, kuri gausiai reprezentuojama Suomijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Ir paskutinė banga buvo bronzos amžiaus (1700 - 500 pd) indo-europiečių banga, kurios haplogrupės buvo R1a ir R1b. Lietuvoje šios haplogrupės reprezentuojamos tokiomis proporcijomis: I1 - 6 proc., N - 40 proc. ir R1a - 40 proc. Kalbos ir tautos požiūriu, kadangi lietuvių kalba yra indo-europiečių kalbų šeimos, yra R1a invazija, kuri ištrynė ir I1 ir N lingvistinės sąmonės formas. Kalbant apie šiaurės germanų kalbų grupę, ji taip pat nėra originali I1 kalba, nes ją atnešė R1b indoeuropiečių invazija, kurios pasėkoje atsirado proto-germaniškas Skandinavijos šalių dialektas. Vadinasi, mano protėviai senovėje galėjo kalbėti pirmųjų europiečių kalbomis (I1), po to proto-germanų ir germanų kalbomis (R1b), fino-ugrų (N) ir galiausiai baltų prokalbe bei lietuvių kalba (R1a). Vadinasi, pagal kilmę artimiausios yra švedų, norvegų, danų kalbos. Naujausiais laikais tėvo giminė kilusi iš Žemaitijos, Kretingos rajono ir senovėje galėjo būti kuršių genties su šiaurietiška genetika.

Šiaurės Europos pirmųjų gyventojų religija buvo politeistinė mitologija, kuri tarp 8 - 12 amžiaus buvo intensyviai christianizuojama. Vyriausias dievas buvo Odinas, kurio vardas yra I1 haplogrupės klano pavadinimas. Kitaip sakant, visi vyrai, turintys I1 haplogrupę, laikomi priklausantys Odino klanui. Šis klanas įsitvirtino Šiaurės Europoje, Skandinavijos šalyse, kur didžiausia koncentracija siekia 45 proc. vyrų. Toliau į periferiją procentas mažėja, pavyzdžiui Lietuvoje yra tik 6 proc. ir joje dominuoja fino-ugrų (N) bei indo-europiečių (R1a) haplogrupė. Šiaurietiška haplogrupė plito migracijos ir vikingų žygių, kelionių bei kolonizavimo dėka. Galima manyti, kad mano giminė į Žemaitiją pateko tokiu būdu - iš šiaurės per rytinį Baltijos pajūrį. Centrinę vietą senojoje šiauriečių, hiperborėjų, kosmologijoje užima pasaulio medis, norvegiškai Yggdrasill, kuris nusako pasaulio sandarą, kurioje aukščiausias pasaulis yra Asgardas, dievų buveinė, o žmonės gyvena Midgarde, po kuriuo yra kiti, žemutiniai pasauliai. Su filognozijos konstrukcija tai susiję per Feynmano diagramą, kurioje pažymėti hipostratinių klodų telkiniai ir yra šiuolaikinis pasaulio medžio variantas. Dievai yra klodų valdovai, todėl Yggdrasill yra Odino žirgas, kuris tarnauja savo šeimininkui, vyriausiajam dievui. Pagal skandinavų mitologiją, dievai yra dviejų frakcijų, aesirai ir vanirai, kurie tarpusavyje kariauja dėl valdžios. Senovės skandinavų religijoje buvo praktikuojama magija, kuri turėjo dvi atmainas „seidr" ir „galdr", kur pirma daugiau buvo praktikuojama moterų šamanių, lietuviškoje tradicijoje - raganų. Magija susijusi su burtininkavimu, runų užkeikimų naudojimu, pranašavimu. Tačiau, kaip jau sakiau, 8 - 12 amžiais buvo intensyvi christianizacija, kuri laikui bėgant ištrynė senuosius tikėjimus ir įvedė Romos katalikų bažnyčios tikėjimą Jėzumi Kristumi, kaip įsikūnijusiu Dievu, kuris per savo kančią išpirko žmonijos nuodėmes. Po reformacijos 1517 m. Skandinavija tapo protestantiška, tai yra, nepriklausanti Romos katalikų bažnyčios denominacijai. Šiuo metu vyksta neopagoniškų judėjimų bumas, kuriuose atgaivinamos senosios praktikos, tiek žaidybiniu, tiek rimtu principu.

Kaip atrodo Europa pagal pasidalinimą į haplogrupes, galima pamatyti žemėlapyje.
 
Matome, kad Europoje dominuoja trečiosios invazijos haplogrupės, tai yra R1b ir R1a - Vakarų, Centrinė ir Rytų Europa; N yra Suomijos ir Baltijos šalių haplogrupė; I1 - Norvegijos, Švedijos, Danijos ir Islandijos, I2 - Balkanų šalių. Naujieji Europiečiai trijų senovės invazijų prasme atnešė savo kalbą, kultūrą, socialinę santvarką, tikėjimus, technologinius sugebėjimus ir, galima sakyti, pilnai asimiliavo pirmuosius gyventojus, kurie prarado savo kalbą ir kultūrą ir perėjo į kitokios pasaulėžiūros įtakos lauką. Neindogermaniška tik fino-ugrų suomių kalba, kuri sugebėjo išvengti asimiliacijos, o pirmųjų gyventojų, tiek I1, tiek I2 senovės kalba sugermanėjo arba suslavėjo.

Žinoma, haplogrupė nepasako visko, nes ji tik žyma, esanti Y chromosomoje, tuo tarpu, visos kitos chromosomos maišosi su įvairių haplogrupių genetika, o tai reiškia, kad galima būti kraujo ryšiais susijusiu su skirtingomis haplogrupėmis, kurios perduoda savo genus į I1. Remiantis archeologiniais duomenimis, mano chromosomos susijusios su tokiomis haplogrupėmis:

1) R1a - 45 proc.,
2) I2 - 13 proc.,
3) R1b - 12 proc.,
4) N - 11 proc.,
5) I1 - 8 proc.

Šie duomenys rodo, kad į pirmykštį substratą įmaišytoje genetikoje dominuoja Rytų ir Centrinės Europos indo-europiečiai, yra nemaža dalis Vakarų Europos indoeuropiečių, taip pat - fino-ugrai ir pirmykščiai Europiečiai, kurie šiame sąraše - paskutinėje vietoje. Iš esmės, baltų kultūrinis arealas yra R1a, N ir I1. Tad remiantis paskutinio istorijoje laikotarpio tautinės tapatybės kategorija, esu Šiaurės vakarų baltas, nelietuvių genties, greičiausiai skandinavų kilmės kuršis, kurio protėviai sulietuvėjo tik paskutinėse kartose, nuo 17 amžiaus. Remiantis archeologiniais duomenimis ir archeogenetika, ankstesniuose šimtmečiuose giminių turėta Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Daugiau duomenų galima gauti pagal mtDNR informaciją, kurioje rodoma moteriška kilmės linija, tačiau tai - kitų skyrelių tema. Galima tik paminėti, kad mano mtDNR haplogrupė yra U8, kuri irgi yra viena iš seniausių moteriškų haplogrupių Europoje. Tačiau apie tai - kitą kartą.

Iš visos šios informacijos seka, kad esu kilęs iš pirmųjų Europos gyventojų, kurie buvo pirmoji banga Europoje, kuri įsitvirtino šiaurinėje dalyje, dabartinėje Skandinavijoje. Jie yra pirmųjų europiečių ir indo-europiečių mišinys, kuris suformavo germanų kalbų grupę, šiuo atveju - šiaurės germanų. Pagal genetiką, šiaurės germanai išsaugojo daugiausiai pirmųjų europiečių genetikos, kuri yra I1 haplogrupės. Visose kitose Europos tautose dominuoja indoeuropiečių genetika. Ketvirtame „Filognozijos pradmenų" tome račiau apie arijų kultūrą ir kad ji svarbi Lietuvai ir Europai. Tačiau tai nevisiška tiesa, nes yra gilesni kultūriniai klodai Europoje, kurie susiję su pirmaisiais gyventojais, kurių elementai buvo integruoti į indo-europiečių kultūrą. Manoma, kad daugiausiai požymių išliko senojoje skandinavų mitologijoje, kuri gali būti mišinys tarp pirmųjų kultūrų ir atėjūnų kultūrų tiek kalboje, tiek mitologijoje, tiek magijoje. Įdomiausias kosmologinis vaizdinys yra Yggdrasill pasaulio medis, kurį asocijuoju su klodų telkiniais hipostratoje, kuriuos sujungus į loginę atsišakojimų schemą, gaunamas Feynmano diagramos stiliaus modelis, kuris rodo tikrovės visumą.

Iš to, kas pasakyta, aišku, kas yra baltai: tai trijų genetinių linijų mišinys, I1, N ir R1a, tarp kurių dominuoja indo-europietinė lietuvių gentis, su senovės indo-europiečių kalba, kuri asimiliavo ir pirmuosius europiečius, ir fino-ugrus. Iš viso to, kas pasakyta, „Ecce homo: D. Mockus" pagrindinė išvada, kad pagal kilmę man artimiausia yra senovės skandinavų kultūra ir, kad iš esmės esu šiaurietis, o mano protėviai - buvę vikingai. Ši informacija rodo, kad tai, kas yra „tauta" ir „lietuvių tauta" - ne toks paprastas dalykas. Tai daugiau politinė, o ne tikrovinė sąvoka.

klajunas

Karūninė sąmonė ir filognozija

Bendriausias sumatų kompleksas analizuojant subjektiškumą yra „karūninė sąmonė", sievos koordinačių sistemoje žymima C. Toliau eina asmenybės sistema, žymima A ir protas, žymimas B. Šiame skyrelyje panagrinėsiu karūninę sąmone, nes ji svarbi filosofijai, net galima sakyti, kad joje yra filosofinės būsenos pamatas ir ištakos. Po to, kai sukuriamas jai pamatas, filosofavimas pakyla į aukštesnį kognityvinį lygį, tai yra, proto, tačiau pati pradžia yra tam tikra būsena, vadinama įsižiūrėjimu, A. Šliogerio žodžiais tariant - teorija. Tad kas yra ta karūninė sąmonė, kokios jos sudėtinės dalys, koks jos pagrindinis principas?

Sievos teorijos požiūriu, sumatorius yra sumantų ir sumatų visuma, kur sumantas yra tai, kas sumuoja, tai yra rodančioji sąmonė, o sumatas - tai kas sumuojama, rodomoji sąmonė. Tarp jų yra skirtumas, kurį M. Heidegger savo filosofijoje vadina skirtumu tarp esinio ir jo būties: esinys yra sumatas, o būtis - rodančioji substancija sątvare, ekranas. Vadinasi karūninėje sąmonėje „jausminiai" kompleksai išskiriami į rodančią ir rodomą dalį. Rodanti yra stebinti sąmonė, o rodoma - stebimas objektas. Taigi apibendrinkime kokia yra C komplekso struktūra sievos koordinačių sistemoje. Kaip parodyta paveiksle, yra būsenos, nuotaikos, jausmai ir emocijos, kurie sudaro hierarchiją nuo aukščiausio iki žemiausio.Matome, kad būsenos yra aukščiausias sumatoriaus lygmuo, kurios rodo koks sąmonės buvimo būdas, kaip būva sąmonė. Šioje koncepcijoje sumavimas išsubjektintas, būsenos suvokiamos kaip nekylančios iš asmens, bet kaip esančios jo pamatu. Be abejo, pamatinės būsenos yra būdravimas ir miegas, taip pat, ypatingos sąmonės būsenos, kaip koma arba miego sąmonė, vadinama sapnavimu. Būdraujančios sąmonės būsenos kūno vertikalės kryptimi yra sveikata, jėga, stiprumas, o horizontalia kryptimi, link pasaulio, tai yra, gerovė. Imant kitus konkretesnius variantus būsenos jau susimaišiusios su jausmais, kur galima sakyti laimės būsena ir laimės jausmas arba kančios būsena ir kančios jausmas. Kiekvienu atveju turima galvoje šiek tiek kitokia perspektyva, tačiau galima kaip nors būti, ir tuo pačiu tą buvimo būdą jausti. Toliau eina nuotaikos, kurios yra tam tikra subjektinė būsena, kuri turi savyje energijos, norų, troškimų padidėjimo ir sumažėjimo lygio ženklą. Bloga nuotaika - žemesnis lygis, kuris rodo nenorą, valios arba energijos neturėjimą, o gera nuotaika - aukštesnis lygis, kuris rodo norą, energiją, valią atlikti kokį nors veiksmą ar užsiimti veiklomis. Tokios būsenos neretai yra depresija arba linksmumas. Nuotaika yra įsubjektinta būsena, kuri susijusi su Aš tiesiogine sąsaja ir net gali tapti charakterio forma, kur žmonės skirstomi į visada gerai nusiteikusius arba visada - nenusiteikusius. Jausmai yra tai, ką žmogaus sąmonė jaučia - laimę, pyktį, liūdesį, meilę, nemeilę, pavydą ir pan. Jie visada yra asmeniniai ir paprastai objektiniai, tai yra, susiję su kokia nors objektyvia situacija. Jausmuose nusistovi būsena pagrįsta ryšys su objektu, požiūris į jį, traukimas arba atstūmimas. Ir paskutinis karūninės sąmonės komponentas yra emocijos, kurios turi mažiausią apimtį, didelį ekspresyvumą ir orientaciją į objektą. Emocijos susijusios su situacija, kuri iššaukia reakciją, kaip antai, džiaugsmą, įsiūtį, įžeidinėjimą, tyčiojimąsi, juoką, plūdimąsi, keiksmažodžius ir t.t.

Gyvenimo centre yra miego ir būdravimo būsenos, sveikatos būsena fizinėje sąmonės dalyje, toliau - tiksliniai jausmai, kaip antai valia, norai, troškimai, kurie verčia žmogaus sąmonę judėti, kovoti už būvį, stengtis, dirbti, tyrinėti, mokytis. Pamatinis sumatoriaus tikslingumas susijęs su gyvenimo ir mirties klausimu, kur sprendžiama ar asmuo nori šios būsenos ar ji per daug sunki ir nenorima. Kita pamatinė sistema - tai dauginimosi instinktas, kuris verčia žmogų ieškoti poros ir susilaukti palikuonių. Tai libido sistema, kurios sudėtinė dalis yra geismas, aistra, meilė, malonumas. Dauginimasis pagrindžiamas racionaliu principu, tai yra, biologijos žiniomis, supratimu, kuris įkūnytas kultūroje ir suviliojimu: pradžioje per didelę aistrą, norą lytinių santykių, po to per malonumą. Kiekvienoje visuomenėje tai socialinių santykių pagrindas, kuris rodo požiūrį į save, kitą, tikrovę, biologinį įstatymą.

Tačiau ši sumatoriaus dalis - tai gyvūninis žmogus, kuriam aukštesnį lygį gali sukurti filosofinė būsena, kurios pagrindas jau buvo paaiškintas: tai skirtis tarp rodančios ir rodomos substancijos, kur kiekvienas sumavimo kompleksas turi dvilypę struktūrą: sąmonę ir turinį. Turinys būdraujančioje sąmonėje visada duotas, o turinio suvokimas turi dvi būsenas: bendrąjį sumavimą, kuris yra neregintis, nes rodančioji sąmonė aptraukta rūku, neišvystyta, neįsižiūrinti, neįžiūrinti, ne stebinti, bet tik dėbsanti; ir filosofinį regėjimą, kuris sugeba sumante atverti antrą akį ir pamatyti objektą aiškiai, įsižiūrint. Kai sąmonėje atsiranda toks sugebėjimas, žmogus pradeda stebėti, pastebėti, suprasti: įsižiūri, pamato, apibendrina, sistemina ir gauna išvadas, sukuria kokią nors teoriją. Neregintis žmogus yra paskendęs kasdienybėje, neklausiantis, neieškantis, manantis, kad viską žino ir supranta. Regintis suvokia, kad nieko nežino, kad pasaulis yra apgaulingas, kad paviršius nerodo tiesos, nuomonės ir įsitikinimai, nėra absoliuti tiesa. Iš tokios būsenos kilo posakis „žinau, kad nieko nežinau", priskiriamas Sokratui ir yra filosofinės būsenos esmė. Priešingos būsenos išsamiausia analizė tyrinėta M. Heideggerio filosofijoje, kur jis nereginčią, kasdienę, nefilosofinę būseną jis vadino anonimiška das Man, stichija.

Norint išsivaduoti iš šios būsenos ir tapti filosofu paprasta, fundamentalia prasme, reikia sumante įjungti „antrą pavarą", antrą regėjimą, kuris yra nušvitęs sumantas, sugebantis įsižiūrėti, suprasti, bet tikru, švariu būdu, ne dėbsant, nekišant savo įsitikinimų, nuomonių, jausmų, kaip panieka, neapykanta, perdėtas žavėjimasis, žeminimas arba aukštinimas. Bazinę informaciją suteikia sumatas, tai yra ta juslinė forma, kuriai sąmonė suteikia išraišką, bet pamatymui bazinio, neišvystyto sumanto nepakanka, reikia, kad rodančioji substancija, kuri yra sumanto pagrindas, tiek išorėje, tiek viduje pakiltų į aukštesnę būseną. Kai ši aukštesnė būsena apima visą sumatoriaus plotą, turime filosofinę sąmonę, kuri pasiruošusi suprasti, įsižiūrėti, įsistebėti, įsimąstyti ir teoretizuoti. Ant šio pagrindo kuriami aukštosios kultūros kūriniai, vystoma civilizacija, pradedami judėjimai, steigiamos mokyklos.

Norint, kad karūninė sąmonė taptų filosofijos pamatu, reikia apvalyti ją nuo siaurų, nereginčių, uždarančių, uždengiančių jausminių ir emocinių būsenų, kurios neskaidrios, tamsios, trukdo pamatyti daiktą kaip tai, kas jis pasirodo savo pirmykšte forma sumatoriuje. Šią būklę pasiekti - ne taip paprasta, todėl ji išrinktųjų likimas: būti šviesuliais, rodyti neregiams kelią, išvesti iš tikrovės labirinto. Tai nereiškia, kad filosofijos turi siekti visi, tačiau jeigu šio principo nėra gyvybinį procesą juosiančiame gnostiniame apskritime, santvarka ir žmogaus samprata - nepakankamo lygio, nekylanti iš filosofinio apmąstymo ir supratimo. Dažnai tada naudojama kokia nors ideologija, kuri ateina iš mąstymo idėjų arsenalo, kur idėjos kuriamos negrynoje, nefilosofinėje sąmonėje, susiaurintu mąstymu. Tokiu atveju mąstoma neapvalius sumatų, nenušviesinus ir nenuskaidrinus jų būties, vien loginiu ar dar blogiau kalbiniu būdu. Tada ideologija pavirsta į primityvų neurolingvistinį programavimą.

Dėl šios priežasties, nors filognozija ir nėra filosofija, joje ši pamatinė būsena - privaloma, nes be jos nėra gelmės įžvalgai reikalingo šaltinio. Pagal apibrėžimą, filognozija yra transcendencijos atodanga, kuriai reikia sumatą pašalinti visiškai, o tai reiškia, kad su juo iš dalies pašalinamas ir sumantas. Tačiau pilnai to pasiekti niekada neįmanoma, todėl toks principas reiškia, kad norint išlaikyti pusiausvyrą, darant žingsnį anapus, reikia daryti žingsnį ir į save, į savo protą, dėl ko panaikinamas sumatas-sumantas kaip atrama ir turime protą-transcendenciją, kur centre fenomenas yra tik tarpinė, laikina, iliuzinė, netikra būsena, kuri turi būti plečiama. Kitaip sakant, tai ne fenomeno destrukcija, bet jo išplėtimas, apgaubiant tiek iš priekinės, tiek iš galinės dalies. Fenomenologijoje ir egzistencializme, koncentruojamasi centre - protas-fenomenas-transcendencija, o filognozijoje centras yra protas-transcendencija, kurių tikslas - sujungime plėsti fenomeno informacinį plotą. Vadinasi, pamatinis filosofijos priesakas - tapti reginčio patį pasaulį teoro akimi, kurios pagrindinis objektas yra fenomenas nėra filognozinis principas, bet jis yra išeities taškas: pradedama nuo filosofijos, po to pereinama prie jos aukštesnio varianto, filognozijos, kurios tikslas - žinoti daugiau, negu duota natūraliai, pasiimant pačiam. Pasiėmimas yra tikrovės sėmimas, priklausantis nuo proto sugebėjimų ir lygio. Daug semia tikrovės aristokratai, mažai semia - neturčiai.

klajunas

Kokia kūrybos tolesnė ateitis

Įraše "Ateities planai" viešinau dalinį "Filognozijos pradmenų" planą iki 2035 metų. Planas buvo šiek tiek pakoreguotas ir papildytas, ir dabar galima paskelbti galutinį variantą. Struktūra tokia: "Filognozijos pradmenys" I dalis (2019 - 2023), "Filognozijos pradmenys" II dalis (2023 - 2030), ir "Baltojo drakono civilizacija" I dalis (2033).

I. "Filognozijos pradmenys" I dalis ( 2019 - 2023):

1. Naujo metodo principai, 1 tomas (2019),
2. Amūrinė vizija, 2 tomas (2019),
3. Vaivorykščių vasara, 3 tomas (2020),

1. Juodasis drakonas, 4 tomas (2020),
2. Gyvybės magija, 5 tomas (2021),
3. Ateities istorija, 6 tomas (2021),

1. Drakono akis, 7 tomas (2021),
2. Angelų diena, 8 tomas (2022),
3. Juodoji liepsna, 9 tomas (2023).

II. "Filognozijos pradmenys" II dalis (2024 - 2030):

1. Devynių vartų doktrina, 10 tomas,
2. Archontas, 11 tomas,
3. Laksatinis ekranas, 12 tomas,

1. Dievo bažnyčia, 13 tomas,
2. Šėtono bažnyčia, 14 tomas,
3. Bruno, 15 tomas,

1. Tiesos sąmonė, 16 tomas,
2. Veiklos mastas, 17 tomas,
3. Etika, 18 tomas.

III. "Baltojo drakono civilizacija" I dalis (2030 - 2033)

Šios pirmos "Baltojo drakono civilizacijos" dalies tikslas - 200 / 1000 žinojimo lygis, kuris bus naujos eros pradžia. Kaip tai bus padaryta - parodys ateitis, tada kai bus padarytas tikras, pilnas atskleidimas, kuris bus vykdomas tiek "iš vidaus", tiek "iš išorės". Tai reikalinga todėl, kad jeigu vidus bus "stabdomas" tai bus koreguojama išorinėmis priemonėmis, kurios yra didesnis mastelis ir atitinkamai "valdžia" už vietinius klanus. Tikslas nėra "valdžios paėmimas", tikslas yra lygio pakėlimas.

Papildomi projektai:

1. Tikrovė, protas ir laisvė, 2020
2. Mintiregos metodai, 2020
3. Sievos teorija, 2021
4. Istorijos sigilas, 2022
5. J. Ivanauskaitės kūrybos studija, 2023

Kai kurie pavadinimai nėra tikslūs ir galutiniai, tik tomo pagrindinė idėja, kuri vėliau bus suformuluota tiksliai. "Baltojo drakono civilizacija" I dalis pirmiausiai skirta Lietuvai, kuri turės išsikovoti vietą naujoje eroje. Ciklas užsibaigia 18 tomu "Etika" (2030) kuris yra svarbiausias, tai yra, svarbiausia egzamino dalis.

Užbaigęs "Angelų dieną" forume daugiau tekstų neskelbsiu, juos bus galima rasti puslapyje www.filognozija.com

klajunas

Eoninė magija

Istorijos sigilas užima gana svarbią vietą aukštosios, eoninės magijos priemonių arsenale ir tai, kas buvo paaiškinta - nėra visa šio sigilo teorija, todėl ji turi būti išplėsta. Išplėtimui galima panaudoti metafizinės santvarkos zonų modelį, kuriame visa holoplastinė tikrovė padalinta į pagrindines topologines vietas, kurios gali tapti žmogaus tyrimo objektu. Perkėlus šias zonas kartu su jų prasminiu turiniu ir esme, galima paprastą, tylintį brėžinį paversti kalbančiu. Norint suprasti istorijos sigilą, vien matyti akimis neužtenka, reikia pridėti idėjinį turinį iš galinės sąmonės, kuri turi būti apmokyta. Tik taip galima išvengti situacijos, kai „žiūri, bet nemato", „klausosi, bet negirdi". Tam, kad matytum ir girdėtum iš tikro, reikia antros regos ir antros klausos, kurie yra prote. Dėl šios priežasties, pateikiant sigilo brėžinį duodamas ir tekstas, kuris yra prote privalantis būti turinys, padarantis sigilą kalbančiu. Jis sudarytas iš trijų dalių, tai jau buvo aiškinta, ir kiekvienas atidžiai skaitantis šią ir ankstesnes knygas tai jau turi žinoti: tai yra transcendencija, gyvenimas ir istorija. Visi filosofai, kokie jie bebūtų, renkasi kurią nors vieną iš šių krypčių, ir žinant sigilo teoriją, galima vertinti, kokia filosofo ir jo filosofijos pozicija gyvenime. Pavyzdžiui, F. Nietzsche rinkosi gyvenimą, kuris orientuotas į istoriją, o A. Šliogeris - gyvenimą, daugiau orientuotą į pasaulį, iš kurio išimtas istorijos implantas. Aš, kaip gelmininkas, renkuosi priešingą kryptį, į transcendenciją, kuri yra artimoji hipostrata, taip pat galutinė žmogaus realybė, esanti jo pagrindu metafizinėje tikrovės dalyje.

Iš viso istorijos sigile yra šešios zonos, kurios išsidėsto nuosekliai pradedant nuo transcendencijos svarbiausios dalies, kuri yra Z1 ir baigiant istorijos dalimi, kuri yra Z6, esanti prote kalbos pagrindu suformuotu gnostiniu implantu. Kaip atrodo sigilas, sujungtas su zonomis, pavaizduota paveiksle.Matome, kad yra trys segmentai, kurie jau buvo paminėti, ir kiekvienas segmentas turi zoną, žymimą raide Z. Centre yra gyvenimas, žymimas Z3 - Z4, kur zonos yra gyvybės pirmapradė dalis, kuri formuoja kūną ir psichiką: Z3 nurodo pirmapradį kūną, o Z4 - yra sumatorius, kuris kuria žmogiško psichovektoriaus vidinę erdvę, kurioje atsiveria metafizinė realybė. Žmogus pasaulį ir istoriją mato iš vidaus, kuris pasidalinęs į objektinę ir subjektinę dalį, kurios sujungiamos norais, troškimais ir veiksmais, valdomais individualių psichologijų. Priešingoje kryptyje yra artimoji hipostrata, žymima Z2 ženklu, kuria užsiima mokslas, kuriantis šios zonos teorinius modelius ir techniką jų pagrindu. Anksčiau tai buvo magijos ir alchemijos užsiėmimas, dabar tuo užsiima fizikai, chemikai ir biologai. Ir visos vietinės tikrovės Šaltinis, žymimas Z1, kuris gali būti vadinama Kūrėju, Dievu ir kitais pavadinimais, kurie nurodo į transcendencijos loginį centrą. Šiame skyrelyje pagrindinė tema yra orientacija į istoriją, kuri formuluojama kalboje kaip gnostinis implantas, į žmonių sąmones įdiegiamas istoriją formuojančių institucijų, vykdančių kultūros ir civilizacijos projektą. Istorijos gnostinis implantas, iš savo kraštinės Z6 padėties, integruoja kitas zonas, kaip temą ar ideologinį turinį, ir turi didesnio ar mažesnio gylio istorijos projektą psichinėje tikrovėje. Variantai tokie: Istorija (Z5, Z4 - Z3, Z2, Z1). Paaiškinimai tokie:

Z5 - žmonių pasaulis, politinė ideologija,

Z4 - Z3 - gyvybė, gyvenimas,

Z2 - mokslas,

Z1 - teologija, Dievas.

Dabartinis istorijos procesas, kurio centre yra scientizmas ir transhumanizmas, turi istorijos sampratą kaip Istorija (Z2, Z5). Teologija ir Z1 koncepcija, kaip pagrindinė istorijos mitologema, yra trinama iš sąmonių ir formuojamas gamtamokslinis indoktrinavimas, kuris ruošia darbininkus transhumanistinio progreso civilizacijai. Istorijos gnostinio implanto formuojamos civilizacijos maksimumas, kai visa tikrovė Mokslo integruojama į civilizaciją formuojančių institucijų arsenalą, kurio pagrindu planetoje galima formuoti dviejų aukštų hierarchiją, kurioje bus civilizacijos subjektinė dalis, valdovų rasė ir objektinė dalis, iš kurios bus kuriamas kūrinys, suprantant žmoniją tik kaip biologinę medžiagą tokiai kūrybai. Kitaip sakant, dalis gyvena tikrą gyvenimą, o kita dalis paverčiama į mokslinę laboratoriją, kurioje vystomas mokslas, kuriamos technologijos, į priekį varomas progresas. Laisvė be objekto neegzistuoja, tad kuo daugiau laisvės subjekto pusėje, tuo didesnis vargas objekte, nes jis aukojamas dėl viršžmogio galios maksimalaus išplėtimo, kosminio masto veikloje sukūrimo. Ir atitinkamai: kuo galia ir laisvė didesnė, tuo mažiau moralės, iki visiško jos išnykimo, kur viršžmogiai įtikina save, kad jiems nėra jokių ribų ir apribojimų, paskelbdami save begaliniais. Tokia F. Nietzsche'es istorijos gnostinio implanto prasmė: pašalinti Dievą ir į istorinio proceso centrą pastatyti viršžmogį, kuris yra istorinį procesą formuojančių institucijų valdovas, kuriantis žmonių sąmonėse istorijos gnostinio implanto ideologijos formą, savo galios projekto vykdymui. Jo manymu šios ideologijos centru daryti Z1, Dievą, yra didžiausia kvailystė, nes ši idėja trukdo žmonijai pasiekti maksimalų išsivystymą, aukščiausią galios tašką, kuriame ji padarytų tikrą metafizinį šuolį tikrovėje, tapdama kosmine.

Trys minėtos istorijos sigilo dalys turi charakteristikas, apibrėžiančias jų ontologinę esmę: transcendencija - mitinė, gyvenimas - psichologinis, istorija - ideologinė. Mitai ir istorijos ideologijos yra tarsi vienas kito atspindys, įsišaknijęs gyvenimo poreikiuose ir projektuose, kurių esmė yra psichologinė, o psichologijos pagrindinis variklis yra norai, troškimai, svajonės, galios plėtimas, valia viešpatauti. Kai šių psichologinių kompleksų intensyvumas padidėja iki maksimumo, kuriamas instrumentas jam įgyvendinti, renkantis vieną iš krypčių - transcendenciją arba šį pasaulį, ir kuriama istoriniam projektui reikalinga ideologinė struktūra, paremta Kūrėjo valia arba imperijos lyderio valia, kuris yra istorijos šeimininkas. Naudojama viskas, kas populiaru ar turi poveikį, ir gyvybė įrėminama gnostiniame apskritime, kuris suformuoja jos logiką tam tikroje vietovėje ir tam tikru chronologiniu laiku, pagrindimą imant iš tikrovės arba iš praeities.

Šioje struktūroje yra tokios konfigūracijos Kūrėjo atžvilgiu: „nuo" ir „prieš" arba „į" ir „su", stovint transcendencijos arba istorijos pozicijoje. „Nuo" ir „prieš" transcendencijoje yra mitologinis įvykis, kaip „Šėtono sukilimas prieš Dievą", istorijoje - kaip ateizmas arba satanizmas, kurie formuoja istorijos projektą, pagrįstą pasipriešinimu Dievo valiai tam, kad būtų iš civilizacijos istorijos ištrinta religinė sąmonė bei transcendencija ir jos vietoje atsistotų žmogus bendrąja prasme ir aukščiausias jo įsikūnijimas - viršžmogis. „Su" ir „į" taip pat galimi transcendencijoje kaip mitas ir istorijoje kaip religija. Pagrindiniai mitai yra Budos, Kristaus, Mahometo, kurie kaip Dievo palaimintieji yra transcendencijoje būsenos „su" Dievu archetipai, egzistuojantys anapusiniame pasaulyje. Tuo tarpu istorijoje „į" ir „su" Dievu įkūnija istorinės religijos ir jų pasekėjai, kurie religinius mitus turi savo gnostiniame kūne, galvoje kaip pagrindinę ideologinę schemą, apibrėžiančią istorinio proceso logiką. Dar viena struktūra yra siauroji, kurios centras yra gyvenimas ir gyvybinis procesas, kuris turi transcendencijoje tik vietinių gamtos stichijų garbinimą magijoje ir mituose, neturint aukščiausiojo Dievo arba istorijoje turint savo vietinį gyvenamą pasaulį, bet nekuriant istorijos, nes nėra stiprių gnostinį apskritimą formuojančių institucijų, kurios būtų planetinę ir vietinę bendruomenę paėmusios į savo kontrolę ir padariusios savo kūrybiniu ištekliumi. Toks gyvenimas, išvystęs kalbą, aukščiausią laipsnį pasiekia tautoje, kuri būna suformuota iš genčių ir klanų, ir gyvena tik artimosios transcendencijos mitologijos bei magijos pasaulyje. Dar siauresnis variantas - gyvūninės vietinės bendruomenės, „bandos", kurios dar laukinės ir neturi išvystyto kalbinio substrato mitų ir istorijos kūrimui.

Dabartiniame pasaulyje matome, kad yra maksimalus pasvirimas į istorinio gnostinio implanto psichologiją, kuri formuoja istorinį procesą, valdomą planetinių istoriją formuojančių institucijų, vadinamų „civilizacijos sargais". Orientacijos yra Z6 → Z5 (ideologija) ir Z6 → Z2 (mokslas). Z6 yra „civilizacijos sargų" valdžioje, kurie yra vietiniai, kaip „švietimas, mokslas ir kultūra" ir planetiniai - kaip nežinomi žmonėms „institutai", savo valdžioje laikantys valdžios institucijas. Paprastas gyvenimas įstatomas į tokius civilizacinius psichovektorius ir tampa proto savastimi, vidine žmogaus sielos esme. Pamatyti anapus tokios kalbinio „žiūrono" būna labai sunku, tad žmogus tampa savo kultūros ir civilizacijos fanatiku, kuris pasiryžęs naikinti visus kitatikius.

klajunas

Anapus Mockuvos

Nagrinėjant rišlio teoriją mažojoje sievoje, reikia turėti proto darbinį modelį, nes jis yra rišlio pagrindas. Protas yra gana sudėtinga sistema, kurioje supinta daug psichinių reiškinių į vieną vietą, todėl sunku išskirti aiškius objektus, turinčius aiškias ribas. Jeigu tai padaryti pavyksta, tai tik dėka žodžių arsenalo brėžiamų konceptualinių ribų, kurios išskaido proto substanciją į kontūrus turinčią realybę. Kita vertus, šis sunkumas turi negąsdinti, nes kiekvienas žmogus įpratęs stebėti savo mąstymą, nes stebima iš kito centro, kuris yra sąmonė, vadinama bendrąja gauble, kurioje objektas yra tiek mintis, tiek daiktas. Kaip tik ši bendroji gaublė ir yra visų, išorinių ir vidinių, sumatų surišimo ir vienovės priemonė, kurioje galima stebėti save savimonėje arba naudotis mintimis ir daiktais kaip savo įrankiais. Šis procesas, mąstymo ir protavimo, yra subjektiškumo epicentras, kuris mažojoje sievoje yra maždaug galvos srityje, 10 - 15 cm skersmens, kur centruotu ir koncentruotu būdu reiškiasi CBA sumatai: C - jausmai ir emocijos; B - protas, fantazijos ir atmintis; A - asmenybė ir charakteris.

Kaip šią vietą, vadinamą trečiąja akimi, paaiškinti, užuominą daro hierarchinis išsidėstymas tarp priekinės sąmonės ir mąstymo: priekinė sąmonė, pasaulis, yra pirminė suvokimo sistema, o mąstymas yra tik „apie ką nors". Šis „apie ką nors" viduje diferencijuoja realumo laipsnius ir sukuria tikrovės imitaciją. „Apie" nurodo, kad minčių ekranas yra ekrano ekranas, arba kitaip sakant, tai ekranas, rodantis kito ekrano vaizdus. Pirminis ekranas rodo tikrą anapusinę tikrovę, o antrinis ekranas yra pirminio ekrano rodymo priemonė. Tad kokie yra pirminiai ekranai, tokios ir galimos antrinio ekrano rodymo kokybės, kurios susilieja su antrinio ekrano substancija jas idealizuojant, schemtizuojant ir suabstraktinant. Taip galima rodyti vaizdą ir yra vaizdo protas, galima rodyti garsą ir yra garso protas, galima rodyti jausmą, asmenį ir t.t. Tai yra mąstymo intencionalumo esmė: pirminės sąmonės į antrinę sąmonę įtraukimas, kur įtrauka visada susijusi ir nurodo į savo pradinę formą - priekinę sąmonę, arba pasaulį.

Kaip tai įsivaizduojama filognozijoje, koks yra proto modelis, parodyta pateikiamoje schemoje.Šis paveikslas rodo, kad sistemą modeliuojame kaip turinčią tris aukštus: bazinę žinių sistemą; tris išsišakojimus į atmintį, mąstymą ir vaizduotę; ir proto formas surišančius sumatus kaip minčių, vaizdų ir žodžių kaupiniai. Šis modelis nėra tobulas ir pilnas, tačiau bazinėms reikmėms - pakankamas, tik pradedant įsisavinti sudėtingą mažosios sievos teoriją. Per gyvenimo kelionę susikaupiančios žinios, kurių pagrindinė forma būna kalbinė, yra rišlio pagrindas, kuris turi intencionalią struktūrą jau paaiškintu būdu. Žinios gali būti suvokiamos trimis būdais: faktų atminties, kur informacija išsaugoma tokia, kokia pasirodo sąmonei ir paprasčiausiai įsimenama, o po to atgaminama. Kitas žiūrėjimo į tikrovę būdas yra logika, kurios tikslas - suvokti tikrovės abstraktų principą, loginę schemą ir prasmę. Šis sugebėjimas mūsų laikais yra pagrindinis, nes jis yra proto pagrindas, kuris reikalingas išgyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Ir paskutinis prieigos prie iš tikrovės ateinančių informacijos pluoštų yra fantazija, kuri naudojama tada, kai tikrovė nepasirodo aiškiai, jos neįmanoma suprasti protu, ir žmogus turi kurti, fantazuoti, norėdamas užpildyti intelektualinę tuštumą. Kartais hierarchijos apsiverčia ir žmogaus protas statomas ne ant atminties faktų, intelekto logikų, bet fantazijų, ypač kuriant gnostinius implantus tiek empiriniame pasaulyje, kuris išeina anapus horizonto, tiek transcendencijoje.

Tada viskas susijungia į mintį, vaizdą arba pirmykštį „žodį", logos, kuris turi ne artikuliuotą garsais ar ženklais, bet protinę formą. Šie sumatai yra ekrano ekranai, nes juose rodomas psichinis juslumas yra aukštesnio lygio juslumo masėje ir atitinkamai turi daug kokybių. Dėl šios priežasties proto, minčių vaizdas yra painus, sunkiai išskaidomas ir apibūdinamas. Tačiau gerai pagalvojus ta keista forma tėra garso mintis, vaizdo mintis, žodžio mintis, jausmo mintis, ego mintis ir t.t., kuri atveriama tam tikrame laksatiniame plote, kuriame su šiuo pirminiu juslumu galima vykdyti manipuliacijas, kitaip sakant, analizę ir sintezę. Išskirtinis šio protinio juslumo bruožas tas, kad jis sugeba ne tik vaizduoti, bet ir reikšti arba turėti prasmę, todėl jis gali būti žinojimo sąmonėje substratu. Kiekvienas pirminis juslumas, įtrauktas į proto ekraną, įreikšminamas, ir tada, sugrąžinant jį atgal į savo pirminę padėtį, tikrovė įgyją reiškinių pavidalą. Ant viso šio junginio uždėjus bendrąją teorinę gaublę, turime tikrovės imitaciją, kurioje visi jos elementai yra integruoti į protą ir sugrąžinami atgal kaip tikrovės teorijos.

Taip prote formuojasi rišlys, kurio formulė yra:

MS(0,5) - R - K - D(0,5) / X(999)

MS + D → R yra teorinė sintezė, kuri sukaupia žmogaus patirtį gyvenant paprastame paviršių pasaulyje, priekinėje sąmonėje;

MS + X → R yra teorinė sintezė, kurioje atveriamas anapusinis pasaulis, artimoji hipostrata, kurioje technikos pagalba išmokstama manipuliuoti paslėpta realybe;

MS + K → R yra kultūros tyrinėjimas, kuris tiria ne pačią tikrovę, bet kultūrinę produkciją, ir yra kultūros bei kūrybos mokslų pagrindas.

Rišlys formuojamas ne jausmų, ne asmens, ne jusliškumo pagrindu - jo esmė yra loginės schemos, dėmenų ekranai, bei kalbos sąmonė. Kadangi pasaulio burbulas yra gana didelis, o rišlio sumatų skersmuo tik 15 - 20 cm galvos vaizdo srityje, tai žmogus kaip subjektas atrodo kaip esantis mažas šviesos pluoštelis, vadinamas mažąja sąmone, egzistuojanti dideliame šviesos / tamsos vandenyne, kuris yra planetos pasaulis. Atsiradus transporto ir komunikacijų technologijoms, šis vandenynas, atrodo, susitraukia, tačiau pažiūrėjus anapus iliuzijos, žmogaus padėtis dar sunkesnė, nes tikras vandenynas yra visa visata, ne tik ši vietinė planeta. Įvidujintas šis transcendencijos vandenynas tampa vidinio pasaulio pamatu, kuris prote pasidaro turinčiu reikšmę, prasmę ir logiką sumatų junginiu, kuris yra asmeninė tikrovė, vadinama realinu. Pavyzdžiui, mano realinas yra Mockuva, kuri yra tikrovė, suvokiama per asmenvardinę Mockaus tapatybę. Kontrolės institucijos, žinoma, norėdami sukurti tikroviškumo iliuziją, bando šį vidinį pasaulį depersonalizuoti, įdiegti universalius šablonus, universalizatus. Pirmiausiai, tai daroma per kalbos standartizavimą garsuose ir ženkluose, taip pat gramatikoje, kuriuose įvedama normos diktatūra ir klaidos ideologija, su kuria valdžios institucijos kontroliuoja gardų gyventojų sąmones. Iš tikro, kalba yra pirma proto kontrolės priemonė, kurios pagalba buvo kuriami dideli kolektyvai, turėję suvienodintą bendravimo sistemą ir pasakojimų rinkinį, vadinamą mitologija. Šiais laikais mitologija nunykusi, ją pakeitęs mokslas, o senąją kosmologiją išstūmė istorijos naratyvas, kuris pakeltas į mitinę erdvę, atitrūksta nuo tikrovės ir tampa niekada neegzistavusia pasaka.

Filognozija taip pat yra Mockuva, kuri rodo mano asmeninį protą, kuris kitiems gali būti nepriimtinas, nes jie turi savo pasaulius. Tačiau bendru teoriniu pagrindu galima siekti kurti sąjungas, kuriose naratyvas susivienodina ir pradedama siekti bendro tikslo, įvardijamo bendruoju terminu „filognozija". Rišlio struktūrą turi visi žmonės, tačiau ji yra individuali, priklausanti nuo individualių gyvenimo kelionių. Taip pat yra bruožai rišlyje, kurie peržengia konkretų žmogų ir yra bendri visiems, tai tautiniai bruožai, kultūrinai bruožai ir civilizaciniai bruožai, priklausantys nuo to, kokį civilizacijos sargai kuria civilizacijos projektą planetoje. Apie tai turint supratimą, galima geriau suprasti save ir kitus, orientuotis organizuojamuose istoriniuose įvykiuose, nepamesti kelio ir galvos savo gyvenimo kelionėje.

klajunas

Reaktyvioji asmenybė

Šiame skyrelyje užbaigsiu trečio mažosios sievos subjekto elemento paaiškinimą, parodydamas kokie civilizacinio psichovektoriaus mažieji bruožai, susiję su individualumu ir asmeniškumu. Šios perspektyvos drakono akyje centras yra Aš sumatas, kuris yra asmenvardinė asmens dalis, kaip visų minčių, žodžių ir veiksmu centras, visada esantis mąstymo, kalbėjimo ir veikimo išeities taškas. Kalboje šis sumatas yra atsakymas į klausimą „Kas aš esu?", kur paprasčiausias atsakymas būna: „Aš esu Tomas.", „Aš esu Rūta". Tai pamatinė subjektiškumo realybė, kuri reiškiasi pirmiausiai kalboje, o paskui kaip su ja susilydę psichoforminiai sumatai. Žinoma, tapatybių kompleksas daug platesnis, nes aš galiu save identifikuoti kaip vyrą ar moterį, kaip profesiją, kaip tėvą ir motiną, kaip vaiką ar suaugusį ir t.t., bet šis yra pamatinis. Tai išreiškiama mažuoju būdu, kaip mažosios sievos struktūra, kurioje Aš yra kraštinis elementas:

MS (A-BCE - R - K - D / X)

Mažoji sieva (Aš-(mintys)(jausmai)(geiduliai) - Rišlys - Kūrinys - matomas žmogus / X)

Šioje struktūroje, kurią paaiškinau simboline forma ir išplėsta, matome koks žmogaus spektras jo sumatoriaus viduje, nuo Platono olos, iki Aristotelio pasaulio srities. Rišlys rodo, kokiai civilizacijai ir kultūrai priklauso sąmonė, kokio ji išsivystymo - laukinė ar kultivuota. Šiuolaikiniame pasaulyje rišlys yra kultūrinis arba mokslinis, galintis turėti profesionalų arba populiarųjį supratimą, aušto arba žemo stiliaus. Rišlys rodo proto sugebėjimą, išsilavinimą ir atspindi racionalųjį žmogaus pradą, kuris priešpastatomas primityviai signalinei sąmonei, kuri būdinga jaunam amžiui ir vadinama reaktyviąja. Tokioje būsenoje žmogus reaguoja jausmais ir emocijomis, mėgsta naudoti primityvius kitų žmonių vertinimus, kurie rodo tik fasadinį suvokimą ir nepasiekia esmės ir gelminio žmogaus principo, pavyzdžiui, stilių suvokiant tik pagal atitikimo / neatitikimo kriterijų - mano norams, įsitikinimams, skoniui - o ne pagal žmogaus išraiškos gelmę, kuri ne būtinai tokia, kokia visų.

Viduje žmogus turi subjektinį kompleksą „Aš mąstau", „Aš jaučiu", kuris U formoje yra reakcija į objektą, priešingą subjekto polių, sukuriant Kūrinį, kuriame žmogus išreiškia savo vidinę esmę, mąstydamas išorinius objekto bruožus, reaguodamas į jo stilių, įspūdį, žodžius, veiksmus ir pozicionuodamas save aukščiau, žemiau arba viename lygmenyje. Yra trys pagrindiniai pozicionavimo modeliai: moralinis, intelektualinis ir stiliaus. Protingi žmonės mėgsta kitus vertinti pagal proto lygį, kiek jie atitinka arba neatitinka mano protą, ir priklausomai nuo to reguliuoja savo elgesį: priima, atstumia, konkuruoja. Neturint proto, mėgstama lygiuotis moralėje, rodant koks „aš doras", o aplinkui visi „padugnės", nes mane aplenkia, nesidalina, nepriima. O jeigu žmogus turi gražų fasadą ir rūpinasi savo išvaizda bei stiliumi, jis vertina žmones pagal tai, koks jų stilius, ir žemą, prasčiokišką stilių niekina, o aukštą garbina. Šie trys bruožai turi anglišką pavadinimą „snobas", kurio pagrindinis bruožas, išorinio įspūdžio sureikšminimas, perdėtas puikavimasis savo „tobulumais".

Kai Kūrinys yra tyčiojimosi stiliaus, turint potekstėje išvardintus tris arba kitus vertinimo kriterijus, „Aš" savo kalboje naudoja išstūmimo taktiką, kurioje nori žmogų izoliuoti, marginalizuoti, pažeminti, fasadinius bruožus vaizduojant kaip nenormalius, atstumiančius, nepriimtinus, amoralius ir naikintinus. Taip kuriamas intersubjektyvumas, kuris rodo nedarną, sabotažą, diversiją, disharmoniją, įsivaizduojant save kaip socialinį „sanitarą", kuris turi normalių žmonių visuomenę išvalyti „nuo visokių šiukšlių", kurie turi savo formą, yra nepriklausomi ir negarbina teisėtų aukštuomenės favoritų ir žvaigždžių, prieš kurias, jų manymu, privaloma rodyti nusižeminimą ir nuolankumą. Intersubjektyvumo principą vaizduoju tokia schema:Mažojoje sievoje susijungiant išorinei ir vidiniai daliai, gaunama introjekcinė dalis, kuria yra vadinamasis Rišlys ir suišorinta dalis, vadinama Kūriniu, kuriame atsispindi ir objektyvi informacija, ir tos informacijos subjektyvus supratimas, kuris parodo proto ir jausmų programą, savo vertės ir rango suvokimą, nuo kurių priklauso subjekto sąveika su tikrove. Kūrinys gali būti pateikiamas per Aš prizmę, per protą ir per jausmus, kuriuose parodoma kokia reaktyviosios sąmonės pozicija, arba, jeigu žmogus gyvenime yra racionaliajame proto lygmenyje, ideologinis vertinimas. Kūrinio tikslas - ne tik parodyti savo mintis, tapatybes arba jausmus, bet ir daryti poveikį, primesti savo valią. Taip siekiama dominuoti, įrodyti savo pranašumą, išnaudoti, naudotis. Be abejo, toks intersubjektas iššaukia neigiamą reakciją, pyktį, konkuravimo protrūkį, kurio tikslas - atstatyti savo statusą, apginti poziciją, neleisti įsigalėti savo teritorijoje.

Dar vienas asmens įspūdžio vertinimo principas, žiūrint iš fasadinės perspektyvos, yra garsinis ir veiksminis portretas, kur žmogaus asmuo tapatinamas su balso garso ir elgesio kokybėmis. „Mano garsas" yra mano asmens sudėtinė dalis, atsirandanti tarsi aura aplink galvą, kurioje reprezentuojama artimoji grasinė erdvė, kurioje rodoma ar asmenybė stipri, ar silpna: jeigu balsas tvirtas, žemas, greitakalbis - turima dominuojanti gerklės kompozicija. Tokia gerklė mano, kad jeigu dominuoja čia, turi teisę ir į dominuojantį veiksmą, kuris peržengia ribas, įsibrauna, užvaldo ir užkariauja. Apskritai balso psichologija intersubjekte - labai svarbi, kuri yra ir savęs pateikimo, suišorinimo, primetimo priemonė, labai svarbi formuojant sicialinį audinį, nes tai būdas formuoti kito žmogaus psichiką, įlysti į jo vidų, perduoti informaciją ir veikti jausmus bei emocijas. Nuo to daug priklauso suvokimas ir „kas esu aš" ir „kas esi tu".

Kita asmens sumatų savybė - koks aš esu, rodant bruožus, kokybes, įspūdį, įvardijamus bendruoju žodžiu „charakteris". Charakteriai pirmiausiai vertinami iš išorės, pagal žmogaus veiksmą ir garsą, stilių ir išvaizdą, tada prijungiami vidiniai bruožai, kaip antai protas, emocionalumas, tapatybės ir t.t. Vertinant charakterį patogu išskirti žmogaus dorybes ir ydas, arba pagrindinį jo teigiamų ir neigiamų savybių rinkinį. Šie rinkiniai gali būti klasifikuojami pagal sritis, kurias kiekvienas skaitytojas gali pabandyti surinkti pats, iš savo asmeninės patirties. Pagrindinis principas, yra vidinės savybės, kurios suteikia charakterį veiksmui, per kurį galime suvokti, kas viduje teigiama ir neigiama, savęs, daiktų ir kitų žmonių atžvilgiu. Įprasta išskirti tokias mažo kalibro savybes kaip darbštumas, pareigingumas, sąžiningumas, tvarkingumas ir t.t. Taip pat priešingos, neigiamos savybės, kaip antai melavimas, vogimas, nesąžiningumas, tingumas, netvarkingumas, žiaurumas. Apibendrinant neigiamus bruožus, žmogų galima pavadinti sociopatu, turinčiu sutrikusį socialumą, ir psichopatu, turinčiu sutrikusią asmenybę, su neišvystyta empatija, moralės jausmu, demonstruojančią perdėtą žiaurumą. Šie sutrikimai yra jausminės dalies ir tapatybinės dalies patologijos, kurias papildo proto, socialinio statuso ir civilizacijos bei kultūros normų visuma.

Ir paskutinis asmens bruožas yra savivertės savybė, nuo kurios priklauso tai, kuo žmogus save laiko, koks jo įsitikinimu turimas statusas, hierarchinė padėtis, rangas ir kaip į jį turi žiūrėti kiti žmonės - pripažįsta ar nepripažįsta, vertina ar nevertinas, o tai priklauso nuo to, kuo jie laiko save patys. Jeigu nepripažįsta - siekia demaskuoti, pažeminti, išstumti, demonstruodami konkurencines savybes, kurios priklauso nuo supratimo „kas aš esu" arba „neatitinka reikalavimų", nes statusą turi tiesę turėti tik mums leidus. Kitaip sakant, vertinimas gali būti asmeninis arba organizacinis - jeigu nesi vienas iš mūsų, vadinasi esi apsišaukėlis ir šarlatanas. Jeigu nepripažįsta „autoritetai", bet nerodai jokio nuolankumo ar nusižeminimo, tampi išsišokėliu, pažeidžiančiu proto kontrolės sistemos normas. Tada prasideda kryžiaus žygiai, susidorojimas, demaskavimas, pažeminimas, kompromitavimas, pseudinimas ir panašios juodosios technologijos. Susidorojama per įvardijimą ir vertinimą, mokytojos stiliumi. Tai, be abejo, smulkioji psichologija, kuri būdinga reaktyviajai, signalinei sąmonei ir ji nenaudojama esant racionaliojo supratimo lygmenyje, kuriam būdingas ideologinis, o ne psichologinis susidorojimas. Tačiau tokiame lygmenyje yra ne tiek daug žmonių, net jeigu turi protinę profesiją, nes proto evoliucija - neįvykęs gyvenimo scenarijus ir gyvenama paprotiniame socialume ir reaktyviosios kultūros pasaulyje: su smulkiomis asmenybėmis, smulkiais jausmais ir smulkiomis mintimis. Dairomasi ką daro, šneka ir mąsto kaimynas, konkuruojama, stumdomasi, kopijuojama, atmetama, tyčiojamasi, žeminama ir neturima jokio gilesnio savo asmens ir tikrovės supratimo.

Subjetyvumas mažojoje sievoje išsikerojęs, siekia Kūrinio elementą ir net fasadinį objektą, o tikras žmogus yra X, kaip neišreiškiamas ir neišreikštas Kitas, kuris neturi paklusti, atitikti reikalavimų, pildyti norus, žemintis, vaidinti, socializuotis ir būti pasisavintas svetimo pasaulio.

SUBJEKTAS (Aš-(mintys)(jausmai)(geiduliai) - Rišlys - Kūrinys - D) - (X) KITAS

Savo mažąją psichologiją suvaldyti ir tapti nepriklausomu nuo reaktyviosios, signalinės sąmonės galima pakilus iki savo Juodosios Liepsnos sąmonės lygio, kuriame į šį pasaulį, į save ir į savo gyvenimą žiūrima iš išorės, išorinio stebėtojo būdu, žinant, kad viskas laikina, netikra, todėl neverta stipraus prisirišimo, tarsi tai būtų amžinas ir nesibaigiantis dalykas.

klajunas

Dvasinė gyvenimo samprata

Gilesnis žmogaus sandaros supratimas rodo, kad pasidalinimas į vidinį objektą ir subjektą yra tik iliuzinė žmogaus vidinio pasaulio interpretacija, nes pasaulis ir žmogus tėra sąmonėje sukuriama reprezentacija. Iš tikro yra vienas didelis subjektas, turintis U formos struktūrą, kur viena šaka yra „žmogus", o kita „pasaulis". Šis U subjektas priešpastatomas tikrai, nematomai transcendencijai, kuri yra subjektui nežinoma realybės forma. Šią anapusinę realybę vadinu drakonu, kuris, nubudus sąmonei, tampa ieškojimų ir tyrimų tikslu. Kiekvienas žmogus, tarus, kad tikrovė ne iliuzija, ne matrica, yra toks subjektas, turintis savo individualią tapatybę, kurią apdorojimo sistema bando nutrinti, sumažinti, patraukti į šalį įterpdama objektyvią tikrovę. Tačiau ši objektyvi tikrovė tėra kalbiniai vaizdiniai ir sąmonę formuojantys gnostiniai implantai, kurių objektyvumas ir tikroviškumas nepatikrinamas. Šį pasaulį, kuris apsimeta realybe, ankstesniuose tekstuose vadinau realinu, kuris yra tik iliuzinė imitacija, tai yra subjektyvi ir individuali. U subjektą valdo dviejų tipų gnostiniai implantai, kurie yra laiko srauto užvaldymo priemonė, kuri ant asmeninės gyvenimo vaivorykštės uždeda tikrovės laiko chronologiją. Tie implantai yra istorija ir mitas. Abu yra formuojami istorijos ir mito kūrimo fabrikuose, valstybinėse ir religinėse institucijose. Istorija ir mitas suvoktini kaip psichovektorių formavimo instrumentai, kurie valdomi valdžių ir kuria vietinį bei planetinį istorinį / mitinį projektą. Didžiajame subjekte šie implantai yra pasaulėvaizdžio formavimo priemonė, kuriose žmogus tampa valstybinės / religinės institucijos suformuotu gyventoju, kurio gyvybinis procesas įstatomas į aukštesnę prasmę, suteikiančią formą egzistencijai.

Už mitus ir istoriją aukštesnė sąmonės pakopa yra mitologija ir istoriologija, kurie kuria jų teorinius modelius, sistemina, valdo ir naudoja gyvybinio proceso projekto apibrėžimui. Norint suprasti civilizaciją, reikia išmanyti jos visą mitologiją ir istoriologiją, kurios yra civilizacijos sluoksnio prote pamatas, vadinamas rišliu. Mitologija kalba apie metafizinę santvarką, kurioje kuriama didžioji žmogaus kelionė, susijusi su juodąja liepsna, arba amžinąja žmogaus dalimi. Mitai atsako, kas laukia žmogaus po jo mirties, koks priėmimo į pomirtinį pasaulį principas, kaip šiame pasaulyje užsitarnauti malonę. Mitologija atspindi žmogaus didžiosios kelionės gnostinio implanto ant laukinio substrato formavimo filosofiją, kurioje matoma jo metafizinė samprata, aukštesnė už gyvūninio, biologinio žmogaus sampratą, todėl hierarchiškai turinti būti aukštesnė. Istorija ir istoriologija yra šiapusinio pasaulio valdymo priemonė, kuri kontroliuojama valstybių ir dažniausiai turi tautos istorijos projektą. Kokia tautos istorinė apibrėžtis, kokios politinės ir geopolitinės ambicijos, sprendžia valstybės mokslininkai, kurie yra politinio / istorinio projekto autoriai. Su šiuo tautos projektu individualus gyvenimas susijęs mažojoje kelionėje, kurioje žmogus įtraukiamas į istorinį procesą, tampa jo dalimi ir yra arba sutraiškomas, arba išaukštinamas. Žinoma, mitologinė gyvenimo koncepcija yra aukštesnio rango, bet istorinis procesas artimesnis ir gyvenimą veikia tik tiesiogiai, tuo tarpu mitinė realybė yra viršistorinė ir tapimas istoriniu įvykiu yra retenybė, tiek atskiro žmogaus, tiek bendruomenės gyvenime.

A. Šliogeris kritikavo tiek vieną, tiek kitą U subjekto apgaudinėjimo būdą, norėdamas, kad būtų redukuotas tiek mitologinis, tiek istoriologinis projektas bendruomenėje ir jos gyvenimas būtų gyvenamas be jų, tai yra be „didžiųjų pasakojimų". Taip turėtų būti todėl, kad šiapusinė ir anapusinė sritis, peržengianti vietinį horizontą, yra nepasiekiama sąmonei, vadinasi ji užteršiama ideologijomis, kurios neturi sąlyčio taškų su tiesiogine tikrove. Kitaip sakant, A. Šliogerio manymu, Okamo skustuvas yra tiesioginė patirtis, kurioje kalbos priemonėmis suformuotas gnostinis kūnas, ištrinamas sugrįžtant prie pačių daiktų ir nerandant ten jokios mituose ir istorijoje aprašomos tikrovės. Panašiai elgiasi ir mokslas, kuris teiginius ir idėjas reikalauja įrodyti, o to nepadarius - skelbia jas pramanais ir šarlatanizmu. Mitai, primityvių kultūrų ir civilizacijų fantazijų vaisius, kuriuos jos kūrė nesugebėdamas pažinti tikrovės tikru pažinimu, neturėdami įrankių ir protinių metodų. Istorija, nors mokslo taip atvirai ir nepuolama, iš tikro yra politinių ideologijų ir projektų kratinys, kuris skirtas pagrįsti galios struktūrą, o ne atskleisti tikrovę tokią, kokia ji yra iš tikro. Todėl neretai istorikai vadinami ne mokslininkais, bet dvaro ideologais, kurie turi užduotį kurti tam tikrą valstybės ideologinį / politinį / istorinį projektą, kurio pagrindimui reikalingas intensyvus sąmonių apdorojimas. Tačiau filognozijoje tokios kritikos, tiek scientistinės, tiek ontologinės, atsisakoma, ir laikoma, kad ir mažoji kelionė ir didžioji kelionė turi būti formuojamos mąstant iš istorijos ir mito perspektyvos, kad žmogaus sąmonė turėtų tiesioginį suvokimą peržengiantį protą, kuris turi aukšto lygio drakono akį, reikalingą psichovektoriams, iš gyvulinio lygio pakylantiems į dvasinį. Pagrindinė priežastis ta, kad gyvenimas suprantamas kaip misija, užduotis, kuri skatina žmogų tobulėti, vystytis ir siekti aukštumų. Toks principas išjudina stagnaciją, istoriją paverčia dinamišku projektu. Žinoma, tai nėra privaloma, tai tik būdas atskirti pasyvų gyvenimo projektą nuo aktyvaus. Jis gali būti aktyvus istoriniu ir mitiniu būdu.

Kuri perspektyva turi būti aukštesnė yra diskusijų objektas - ar istorija yra mitologijos projektas, ar mitas yra istoriologijos projektas. Tai priklauso nuo to ar U subjekte dominuoja transcendencija ar šiapusinė objektyvaus pasaulio imitacija. Imant kaip centrą žmogaus tikrovę, akivaizdu, kad didžioji kelionė hierarchiškai svarbesnė už mažąją, nes gyvenimas tarp gimimo ir mirties laikinas ir jis negali būti tikrovės centru. Juo gyvenimas yra tik todėl, kad jis išreikštas U subjekte, bet koks tikras subjektas ir kokios jo sąmoningumo formos, pavyzdžiui, būnant juodosios liepsnos būsenoje, galima tik numanyti. Pavyzdžiui, galima spekuliuoti, kad juodoji liepsna neturi sąmoningumo, jos neveikia kalbinės hologramos, ji nesurišta su sensoriniu juslumu ir su mentaline substancija. Kaip tokia „egzistencija" būva - nėra jokių gyvų pavyzdžių. Tačiau galima bandyti šią būseną suprasti atmetinėjimo būdu: nėra kalbos, nėra minčių, nėra „sąmonės" ir t.t., bet yra „aukštesnė" dvasinė būtis. Kalbant apie terminus siela ir dvasia, manau, tarp jų skirtumas tas, kad siela yra organas susijęs su gyvūniniu žmogumi, o dvasia - su amžinąja juodąja liepsna. Dvasia yra tai, kas lieka po žmogaus mirties, o tai yra jo juodoji liepsna. Siela yra ta dalis, kuri sujungia juodąją liepsną su biologiniu žmogumi ir veikia kaip jo psichikos pagrindas. Kitaip sakant, siela yra juodosios liepsnos dalis, kuri atsiskyrus jai nuo gyvūno, išsiformina.

Todėl galima sakyti, kad dvasia yra mitologijos klausimas, o sąmonė - istorijos: mitas formuoja dvasią, o istorija - sąmonę. Tačiau viskas vyksta per individualų U subjektą, kuris gali įgyti dvasinę-mitologinę formą arba istoriologinę-protinę. Ši koncepcija filognozijoje kol kas įkūnijama tik kaip baltojo drakono civilizacijos mitologema ir istoriologema, kurioje sujungiama ir mitas, ir istorija. Taip pat problematika susiaurinama tik iki lietuvių tautos projekto, kuris turi turėti ir institucinę, ir užinstitucinę dalį. Per didelė ir savanaudiška institucijų kontrolė kenksminga, nes žlugdo talentus, silpnina kūrybiškumą, mažina sąmonių veiklos horizontus ir neleidžia bendruomenėms išsivaduoti iš gyvūninių sąmonių. Švietimo sistema turi daugiau dėmesio skirti naujo tipo rišlio formavimui, kuris peržengia siaurą „mokslinę" ir „filosofinę" paradigmą, kurioje „įrodymas" suprantamas tik kaip parodymas U formoje, kuri yra iliuzijų pasaulis, realinas. Iliuzija kaip tiesos matas yra tikras lazdos perlenkimas „logikoje". Tai grubus psyopas, kuris reikalauja besąlygiško paklusimo, nors be jėgos neturi šio reikalavimo kuo pagrįsti.

Tokia yra filognozijos „kosmologijos" samprata, kurios sudėtinės dalys yra gyvenimas, istorija ir mitas. Gyvenimą galima pilnai išistorinti ir išmitinti - to norėjo A. Šliogeris. Taip pat jį galima išmitinti ir įistorinti - to norėjo F. Nietzsche. Gyvenimą galima pilnai įmitinti - to norėjo Jėzus iš Nazareto. Aš manau, kad gyvenimas įistorinamas ir įmitinamas, naudojant mitą kaip istorijos formavimo priemonę. Tačiau kalbu ne apie įprastą mitą ir apie neįprastą istoriją. Kokios šių terminų sampratos bus atskleista ateityje.

Aukštyn