Subjektyvioji sąmonės evoliucija

Pradėjo a.t.sielis, sausio 11, 2014, 13:05:55

« ankstesnis - sekantis »
Žemyn

a.t.sielis

Iš pokalbio tarp dvasinio mokytojo Šrilos Bhaktirakšakos Šridharos Maharadžo ir organinės chemijos mokslininko dr. Thoudam Singh, publikuoto knygoje "Subjective Evolution of Consciousness"

Dr. Singh: Kai mokslininkai kalba apie evoliuciją, jie turi galvoje, kad gyvybė išsivystė iš materijos. Girdėjau jus kalbant apie evoliuciją su visai kitokia koncepcija. Jūs sakote, kad viskas vystosi iš sąmonės.

Šrila Šridhara Maharadžas: Taip, visų pirma sąmonė, o po to jau materija. Visų materialių dalykų pagrindas - sąmonė, kuri yra dvasinė. Sąmonė gali turėti tiesioginį kontaktą su sąmone. Kai sąmonė ateina į materijos sritį, į materialią koncepciją, patiriame tam tikrą miglotą sąmonę; iš pradžių būna pritemusi sąmonė, o paskui materiali sąmonė. Bet viskas turi savo dvasinę pusę. O mūsų, kaip amžinų sielų, tiesioginis ryšys iš tikro yra tik su sąmoninguoju egzistencijos aspektu. Pavyzdžiui Žemė suvokiama kaip moteris. Pagal Vedas, valdanti Žemės dievybė yra moteris. O saulė suvokiama kaip devata, vyriškas dievas. Siela, atkeliaujanti į materialią sąmonę, turi praeiti tam tikrą miglotą sąmonės atspindį, čidabhasą [pažodžiui - "sąmonės šešėlį", sanskr. klb.; vert. past.]. Tik tada siela gali patirti materialią sąmonę. Prieš tyrai sąmonei išsivystant į materialią sąmonę, ji pereis per miglotos sąmonės stadiją, čidabhasą. Taigi, kiekvieno materialaus dalyko fone yra dvasinė koncepcija. Tai negali būti kitaip, kaip tik tiesa.

Dr. Singh: Kas yra čidabhasa?

Šrila Šridhara Maharadžas: Kažkas panašaus į protą. Tarkime, sąmonė ateina patirti materijos. Kai sąmonė ateina į materialų pasaulį, kad jį pažintų, ji visų pirma turi praeiti materialią sąmonę ,tada galės pajausti kas yra materija. Pagal Darvino teoriją, materija laipsniškai pagamina sąmonę, bet prieš pagamindama sąmonę, ji turi visų pirma pagaminti tam tikrą miglotą sąmonę, tada protą, o tada sielą. Tačiau tikrovėje viskas vyksta kaip tik priešingai. Taigi, subjektyvioji evoliucija turi paralelių su objektyviąja arba materialiąja evoliucija. Bet sąmonės evoliucijoje, supersubjektas yra pirmiau, o tada seka subjektas - individuali siela arba dživa. Tada iš subjektyvios dživų sąmonės pagaminama materija. Bet sąmonė visų pirma turi persmelkti miglotą sąmonę, kad patirtų materiją.
Aš sakau, kad evoliucijos procesas juda nuo viršaus žemyn. Absoliučioji Realybė - jeigu iš viso darome prielaidą, kad egzistuoja kažkas, kas yra absoliuti realybė - privalo turėti dvi kvalifikacijas. Kokias? Pirma, kaip sako Hėgelis, Jis turi egzistuoti per Save Patį - Jis yra Savo Paties priežastis. Antra, - o tai mums svarbiau - Jis yra dėl Savęs: egzistuoja, kad išpildytų Savo Paties tikslą. Jis nėra pavaldus jokiai kitai esybei, nes tada Jo pozicija būtų antraeilė. Absoliučioji Realybė yra pilna Savyje. Visi kiti dalykai išeina iš Jo. Tobula substancija jau egzistuoja. Kas mums atrodo netobula, atkeliauja žemyn sutinkamai su mūsų pačių defektyviais jutimais.

Netobulas turi priklausyti nuo tobulo, nuo galutinės realybės. Netobulas gali būti suorganizuotas Jo, kad įrodytų Jo tobulumą. Kad įrodytų Absoliuto tobulumą, yra sąlygota ir nesąlygota, ribota ir neribota realybės. Todėl defektyvus pasaulis turi netiesioginį ryšį su tiesa.
Tačiau sąmonė negali tiesiogiai iš karto šokti į materijos koncepciją, ji privalo pereiti tam tikrą procesą, kad atkeliautų į materialią sąmonę. Iš paribio padėties, nuo aukštesnės amžinos galios pakraščio, prasideda šio materialaus pasaulio evoliucija ir išnykimas. Tai vyksta tik svarūpa-šakti prieigose, o tai yra sistema atsakinga už dvasinės srities evoliuciją, ir yra amžinai besivystanti dinamiška visuma. Nėra taip, kad diferenciacijos šaltinis būtų nediferencijuotumas. Egzistuoja amžinai diferencijuota substancija. Ta sritis yra pripildyta lilos, dinamiškų žaidimų. Jeigu statiškas dalykas gali būti suvoktas kaip amžinas, kodėl negali būti kaip amžinas suvoktas dinamiškas? Ta svarūpa-šakti [pažodžiui: sva - savoji, rūpa - prigimtis, pavidalas, šakti - galia, svarūpa-šakti reiškia Absoliuto vidinę galią; vert.past.] sritis yra pilnai viduje išsivysčiusi. Ji amžina. Evoliucija ir sunykimas liečia tik subtilios dvasios degradaciją link grubaus materialaus lygmens ir tada jos evoliuciją link tobulumo. Čia pas mus yra evoliucija ir sunykimas, bet šie dalykai neeegzistuoja amžinoje svarūpa-šakti buveinėje.

Aukštyn